Arhiv Značke: blog

Blog na pametnih telefonih

Za orodje WordPress, s kate­rim pišem ta blog, obstaja sim­pa­ti­čen brez­plačni doda­tek WPTouch, ki vse­bino sple­tne strani avto­ma­tično pre­dela v obliko, pri­la­go­jeno za pri­kaz na zaslonu pame­tnega mobil­nega tele­fona ali tablič­nega raču­nal­nika, kadar ugo­tovi, da obi­sko­va­lec upo­ra­blja tako napravo. Ta reč je zdaj name­ščena  in, kot kaže, deluje lepo in to tako v pokončni kot [...]
Objavljeno v kategoriji nerazvrščeno | Značka | 1 Komentar

Periskopova Facebook stran preseljena

Zaradi nekih teh­nič­nih razlo­gov, v katere se nisem pogla­bljal, je bilo treba Facebookovo stran Finančnega peri­skopa pre­se­liti na nov naslov, ozi­roma jo nare­diti na novo. Pri tem postopku se sta­tusa dose­da­njih »obo­že­val­cev« žal ne da ohra­niti in se je treba pri­ja­viti na novo t.j. ponovno kli­kniti »Všeč mi je.«
Objavljeno v kategoriji nerazvrščeno | Značka | Komentiraj

Blogonomika na miniaturnem trgu

Za temat­ske bloge, kakr­šen je tale, povrhu pa še v jeziku, ki ga razume le 2 mili­jona ljudi, je mone­ti­za­cija sple­tnih vse­bin zah­tevna reč, ki nima ravno viso­kega poten­ci­ala. O pla­čljivi naroč­nini seveda ni govora, saj se to ne izide niti naj­ve­čjim slo­ven­skim (tiska­nim) medi­jem. Obiska se nika­kor ne more nabrati toliko, da bi bilo [...]
Objavljeno v kategoriji oglaševanje | Značka | 2 Komentarji

Zbirke dokumentov v novi rubriki Dosje

Naslednjo raz­ši­ri­tev vse­bine tega bloga pred­sta­vlja rubrika DOSJE. Najdete jo v zgor­njem meniju in zaen­krat vse­buje dve temat­ski zbirki ske­ni­ra­nih listin, naslo­vljeni s kra­ti­cama PZZ in ZDIJZ.
Objavljeno v kategoriji nerazvrščeno | Značka | Komentiraj

Knjižnica, video, glasovanja, citati

V zadnjem času je tale blog pri­do­bil nasle­dnje nove vse­bine in vsebinice:
Objavljeno v kategoriji nerazvrščeno | Značka | Komentiraj

Finančni periskop zdaj v testnem obratovanju

Blog Finančni peri­skop je odslej v testnem obra­to­va­nju. Gre za rein­kar­na­cijo bloga Periskop, ki od febru­arja 2007 gostuje na sple­tni Finančni točki. Nekaj časa bosta oba delo­vala vzpo­re­dno (arhiv tam­kaj­šnjih več tisoč odzivov/komentarjev seveda ni bil pre­ne­sen na to stran). Na tem mestu je v času do 1.1. 2010 pri­ča­ko­vati še razna pri­la­ga­ja­nja videza, testi­ra­nje dodat­kov [...]
Objavljeno v kategoriji nerazvrščeno | Značka | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x