Arhiv Značke: članki

(Ne)varni finančni produkti

Ko poslu­šamo o (ne)varnosti izdel­kov z vidika potro­šni­ških pra­vic, ver­je­tno pomi­slimo na motorno žago, ele­k­trične gospo­dinj­ske apa­rate ali na kaj dru­gega, s čimer bi se upo­rab­nik pri roko­va­nju lahko poško­do­val. Vendar pa se v zadnjem času, po kata­stro­fal­nih posle­di­cah finančne krize, raz­pra­vlja  o pojmu var­no­sti tudi na podro­čju finanč­nih sto­ri­tev, name­nje­nih pov­preč­nemu neu­kemu vla­ga­te­lju. Tudi [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | in z značko , | Komentiraj

Kozje molitvice: za špekulante ali za Grčijo?

Svetovalca nek­da­njega ame­ri­škega pred­se­dnika Billa Clintona Jamesa Carvilla je nekoč tako pre­su­nil vpliv  kapi­tal­skih trgov,  da se je poša­lil, da bi se, če rein­kar­na­cija res obstaja, sam naj­raje rein­kar­ni­ral kot trg obve­znic, kajti ta lahko ustra­huje vsa­ko­gar. Trg obve­znic, na kate­rem nasto­pajo banke, zava­ro­val­nice, pokoj­nin­ski skladi in podobni insti­tu­ci­o­nalni vla­ga­te­lji, ki vla­gajo denar v državne [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | in z značko | Komentiraj

Grčija nas stiska za vrat

Letošnjo pomlad je na kapi­tal­skih trgih naj­bolj zazna­mo­valo doga­ja­nje, ki so ga časni­karji neko­liko kari­ki­rano poi­me­no­vali grška tra­ge­dija. Vendar se polo­žaj sodobne Grčije raz­li­kuje od antič­nih tra­ge­dij. Tam je bil junak pra­vi­loma »brez krivde kriv« in žrtev božje volje ter nesreč­nih oko­li­ščin, tu pa so k seda­nji pre­za­dol­že­no­sti pri­po­mo­gli kar grški poli­tiki sami. Skušnjava obi­lja [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija, politika | in z značko , , | Komentiraj

Prenova 2. stebra v senci podaljševanja delovne dobe

Predlog novega pokoj­nin­skega zakona ZPIZ-2 je v javni raz­pravi, ki ta čas poteka, izzval gla­sne pro­te­ste sin­di­ka­li­stov in celo dela naj­ve­čje koa­li­cij­ske stranke. Vendar so se odzivi nana­šali le na ure­di­tev prvega ste­bra in v okviru tega pred­vsem na neiz­o­gibno podalj­še­va­nje dejan­ske upo­ko­ji­tvene sta­ro­sti,  zakon pa pri­naša pomembne spre­membe tudi na podro­čju dru­gega ste­bra, torej [...]
Objavljeno v kategoriji pokojnina | in z značko , , | Komentiraj

Beg poslovodij

»Ne išči sreče dru­god kot le doma­a­aaa …« je napo­tek, s kate­rim se konča pona­ro­dela uspe­šnica ansam­bla bra­tov Avsenik. Vendar pa je ta ansam­bel – nesporni naci­o­nalni šam­pion na podro­čju kul­ture – večji del svoje kari­ere kra­lje­val pred­vsem na odrih sose­dnjih držav iz nem­škega govor­nega območja. Pred meseci se je pri nas vno­vič raz­plam­telo vpra­ša­nje [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | in z značko | Komentiraj

Balon študentskih napotnic

V Sloveniji sko­raj ni sre­dnje veli­kega kraja brez izpo­stave štu­dent­skega ser­visa. Posredovalnic štu­dent­skega dela je namreč več kot 120, na leto pa izdajo več kot mili­jon štu­dent­skih napo­tnic. Prihodki štu­dent­skih ser­vi­sov iz te kon­ce­sij­ske dejav­no­sti so v letu 2007 zna­šali sko­raj 36 mili­jo­nov evrov. Že samo ti podatki kažejo, da se je delo prek ser­visa [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | in z značko , , | 1 Komentar

Diploma kot izogibanje streznitvi na trgu dela

Država ponuja delo­da­jal­cem dva tisoč evrov sub­ven­cije,1 če so pri­pra­vljeni absol­venta tik pred diplomo naj­prej od enega do šest mese­cev pri sebi uspo­sa­bljati, po tem pa ga tudi zapo­sliti. Davkoplačevalski denar torej ponu­jamo zaseb­ni­kom, da zapo­slijo mlado osebo, za izo­bra­že­va­nje katere je družba že prej name­njala pro­ra­čun­ska sred­stva, »izde­lek« tega izo­bra­že­val­nega pro­cesa pa je oči­tno [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | in z značko , | 3 Komentarji

Zgolj premestitev bi bila napačen signal

Konec okto­bra je Agencija za trg vre­dno­stnih papir­jev (ATVP) spo­ro­čila,1 da je zaradi tržne mani­pu­la­cije z del­nico nei­me­no­vane slo­ven­ske gospo­dar­ske družbe trem ose­bam odvzela dovo­lje­nja za opra­vlja­nje poslov bor­znega posre­dnika, od tega dvema pogojno za dobo dveh let.  Da gre za tri zapo­slene v Probanki d. d., so potr­dili v tej banki, ko so v [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | in z značko | Komentiraj

Nepremičnine in breztežnost

Zgodovinar Niall Ferguson v svoji nedavni knji­žni uspe­šnici The Ascent of Money (Vzpon denarja) navaja rezul­tat raz­i­skave, ki kaže, da dve tre­tjini Američanov ne razume obrestno-obrestnega računa. Namreč, da rast neke vre­dno­sti za 10% vsako leto ne pred­sta­vlja ena­ko­merno rastoče pre­mice, ampak ekspo­nen­tno nara­šča­jočo kri­vu­ljo. Tudi v Sloveniji splo­šno razu­me­va­nje tega račun­skega kon­cepta ver­je­tno ni [...]
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | in z značko , | Komentiraj

Krepitev notranjega trga, vendar za kakšno ceno?

Krepitev notra­njega trga je cilj, ki mu Evropska unija posveča veliko pozor­no­sti.  Pri sto­ri­tvah, še pose­bej pa na podro­čju finanč­nih sto­ri­tev se na poti do tega cilja nahaja mno­žica ovir. Te ovire se pre­ma­gu­jejo počasi ter po muko­tr­pnem poga­ja­nju in teh­ta­nju raz­lič­nih inte­re­sov. V panogi inve­sti­cij­skih skla­dov, name­nje­nih mno­ži­cam malih vla­ga­te­ljev, je pot poe­no­te­nja evrop­skega [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x