Arhiv Značke: članki

Učna ura borznega vlagatelja začetnika

V janu­arju 2008 smo doži­veli pre­trese tako na sve­tov­nih trgih kot na lju­bljan­ski borzi vre­dno­stnih papir­jev. V svetu so imeli naj­ve­čji vpliv ame­ri­ška slaba nepre­mič­nin­ska poso­jila in poslab­še­va­nje makro­e­ko­nom­skih kazal­cev, pri nas pa nego­to­vost glede nadalj­njega umi­ka­nja države iz gospo­dar­stva in napih­njeni tečaji naj­po­memb­nej­ših del­nic. Padec vre­dno­sti del­nice za deset odstot­kov v enem samem dnevu [...]
Objavljeno v kategoriji borza | in z značko | Komentiraj

Kaj bo prinesel novi šef ATVP

Da je zau­pa­nje dobra stvar, ven­dar pa je nad­zor še boljši, je vedel pove­dati že Vladimir Iljič Lenin. Kompetenten in učin­ko­vit nad­zor­nik z ustre­znimi pri­stoj­nostmi je pred­po­goj za ure­jen, kon­ku­ren­čen in zau­pa­nja vre­den trg. Ni naklju­čje, da se v angle­ščini za take nad­zor­nike pogo­sto upo­ra­blja izraz wat­chdog ozi­roma pes čuvaj. Od držav­nih orga­nov lahko med [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | in z značko | Komentiraj

Prvih pet let »pravice vedeti«

V krat­kem bo minilo pet let od spre­jema in uve­lja­vi­tve Zakona o dostopu do infor­ma­cij jav­nega zna­čaja (ZDIJZ). Ta zakon je tudi v Slovenijo pri­ne­sel sodobno civi­li­za­cij­sko pri­do­bi­tev, pra­vico drža­vlja­nov do vpo­gleda v doku­mente, ki imajo javni zna­čaj, ne da bi za to morali imeti pose­ben pravni inte­res.  Namen zakona je bil zago­ta­vljati odpr­tost delo­va­nja [...]
Objavljeno v kategoriji politika | in z značko , , | Komentiraj

Pidovski glavamož

Humpty Dumpty ali poslo­ve­njeno Glavamož je tisto bitje iz Aličine čude­žne dežele, ki je padlo z zidu in se raz­tre­ščilo na tisoče košč­kov, potem pa ga vsi kra­ljevi možje niso mogli več sesta­viti nazaj. Humpty Dumpty je postal sim­bol za nepo­pra­vljive posle­dice in se lepo pri­lega pisani dru­ščini prav­nih nasle­dnic slo­ven­skih pidov. Pred krat­kim spre­jeti zakon [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , | Komentiraj

Nadzor finančnih trgov — manj je več

V sagi o iska­nju izgu­blje­nega guver­nerja BS ni bila veliko pozor­no­sti dele­žna oko­li­ščina, da bo poslej, ko Banka Slovenije (BS) ni več tiskarna denarja, njena vloga še naj­bolj obču­tena pri nad­zoru ban­čnega dela finanč­nega sis­tema. Finančni sis­tem je namreč pri nas še vedno regu­li­ran na neko­liko sta­rin­ski način, s treh raz­lič­nih kon­cev. BS ima na [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | in z značko | Komentiraj

Do skladov kar od doma

Kako smo vča­sih pla­če­vali polo­žnice na ban­čnih in poštnih oken­cih, se le še stežka spo­mnimo. Za vsako stvar osebno v banko, tam pa čaka­nje v vrstah in nepri­ja­zen delovni čas. Pri ban­kah je to danes, v dobi tele­fon­skega in sple­tnega ban­čni­štva, že davna pre­te­klost. Po drugi strani smo pri var­če­va­nju v vza­je­mnih skla­dih še vedno [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , , | Komentiraj

Paketna ponudba vzajemnih skladov

Slovenski trg vza­je­mnih skla­dov je v zadnjih letih doča­kal obse­žno pope­stri­tev ponudbe. Šte­vilo skla­dov, ki se ponu­jajo vla­ga­te­ljem, se je pode­se­te­rilo in na voljo so  razne oblike bolj ali manj spe­ci­a­li­zi­ra­nih nalož­be­nih usme­ri­tev. Najdemo lahko sklad, usmer­jen v glo­balne del­nice »vodne indu­strije«, pa japon­skih majh­nih pod­je­tij, pa evrop­skih obve­znic z roč­no­stjo nad 10 let. Lahko [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka | Komentiraj

Država naj vzame pamet v roke

Vsi, ki so včla­njeni v pro­sto­voljno doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje (PDPZ), v teh dneh od pokoj­nin­skih družb in vza­je­mnih pokoj­nin­skih skla­dov po pošti dobi­vajo izpi­ske za lan­sko leto, v glav­nem z mizerno dejan­sko dose­ženo dono­sno­stjo sred­stev. Kljub temu pa smo v tisku lahko nedavno zasle­dili nekaj pohval­nih mnenj, kako je seda­nji sis­tem PDPZ dober in kako [...]
Objavljeno v kategoriji pokojnina | in z značko , , , | Komentiraj

Od Balkana do Kitajske

Minilo je leto 2006, še eno kole­dar­sko leto veli­kih rasti za slo­ven­ske vla­ga­te­lje v vza­je­mne sklade in to v več pome­nih. Zrasli so tečaji del­nic in točk skla­dov tako na doma­čem kot na tujih trgih. Povečala se je ponudba skla­dov na trgu in obseg var­če­va­nja v njih. S hitro uve­lja­vi­tvijo bal­kan­skih skla­dov pa se je [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka | Komentiraj

15 let vzajemnih skladov v Sloveniji — vsi so zmagovalci

Te dni mineva 15 let od usta­no­vi­tve prvega slo­ven­skega vza­je­mnega sklada, ki je bila janu­arja 2002. Kaj so vza­je­mni skladi pri­ne­sli v ta pro­stor? Kdo so zma­go­valci tega pro­cesa in zakaj ni poražencev? Prvi skladi so nasta­jali gve­ril­sko. Podjetnejše bor­zno­po­sre­dni­ške hiše so jih usta­na­vljale po vzo­rih iz tujine, še pre­den sta pri nas sploh obsta­jala [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x