Arhiv Značke: članki

Diploma kot izogibanje streznitvi na trgu dela

Država ponuja delo­da­jal­cem dva tisoč evrov sub­ven­cije,1 če so pri­pra­vljeni absol­venta tik pred diplomo naj­prej od enega do šest mese­cev pri sebi uspo­sa­bljati, po tem pa ga tudi zapo­sliti. Davkoplačevalski denar torej ponu­jamo zaseb­ni­kom, da zapo­slijo mlado osebo, za izo­bra­že­va­nje katere je družba že prej name­njala pro­ra­čun­ska sred­stva, »izde­lek« tega izo­bra­že­val­nega pro­cesa pa je oči­tno [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | in z značko , | 3 Komentarji

Zgolj premestitev bi bila napačen signal

Konec okto­bra je Agencija za trg vre­dno­stnih papir­jev (ATVP) spo­ro­čila,1 da je zaradi tržne mani­pu­la­cije z del­nico nei­me­no­vane slo­ven­ske gospo­dar­ske družbe trem ose­bam odvzela dovo­lje­nja za opra­vlja­nje poslov bor­znega posre­dnika, od tega dvema pogojno za dobo dveh let.  Da gre za tri zapo­slene v Probanki d. d., so potr­dili v tej banki, ko so v [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | in z značko | Komentiraj

Nepremičnine in breztežnost

Zgodovinar Niall Ferguson v svoji nedavni knji­žni uspe­šnici The Ascent of Money (Vzpon denarja) navaja rezul­tat raz­i­skave, ki kaže, da dve tre­tjini Američanov ne razume obrestno-obrestnega računa. Namreč, da rast neke vre­dno­sti za 10% vsako leto ne pred­sta­vlja ena­ko­merno rastoče pre­mice, ampak ekspo­nen­tno nara­šča­jočo kri­vu­ljo. Tudi v Sloveniji splo­šno razu­me­va­nje tega račun­skega kon­cepta ver­je­tno ni [...]
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | in z značko , | Komentiraj

Krepitev notranjega trga, vendar za kakšno ceno?

Krepitev notra­njega trga je cilj, ki mu Evropska unija posveča veliko pozor­no­sti.  Pri sto­ri­tvah, še pose­bej pa na podro­čju finanč­nih sto­ri­tev se na poti do tega cilja nahaja mno­žica ovir. Te ovire se pre­ma­gu­jejo počasi ter po muko­tr­pnem poga­ja­nju in teh­ta­nju raz­lič­nih inte­re­sov. V panogi inve­sti­cij­skih skla­dov, name­nje­nih mno­ži­cam malih vla­ga­te­ljev, je pot poe­no­te­nja evrop­skega [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , , | Komentiraj

Izkrivljanje konkurence zaradi neenakih pravil

Če za vožnjo oseb­nega vozila potre­bu­jem voz­ni­ško dovo­lje­nje, potem ga potre­bu­jem tudi za vožnjo avto­doma ali kom­bija, mar ne? Logično bi že bilo tako. A ta logika odpove pri pred­pi­sih za trže­nje neka­te­rih finanč­nih storitev. Za kaj gre? »Paketni nalož­beni pro­dukt za male vla­ga­te­lje« je splo­šno poi­me­no­va­nje za razno­vr­stne finančne pro­dukte, ki jih po svetu [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | in z značko , , | Komentiraj

Ne tako hitro!

Investicijske družbe (t. i. idi) so v Sloveniji obso­jene na zaton. Vse obsto­ječe in tiste, ki jih več ni, namreč izvi­rajo ozi­roma so izvi­rale iz pri­va­ti­za­cij­skih poo­bla­šče­nih inve­sti­cij­skih družb (t. i. pidi), ki so pred več kot dese­tle­tjem zbi­rale lastnin­ske cer­ti­fi­kate drža­vlja­nov. Že od leta 2002 pa je zakon­sko opre­de­ljeno, da je rok tra­ja­nja pri­va­ti­za­cij­skih [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , , | Komentiraj

Odlašanje bo boleče

Vzdržnost slo­ven­skega pokoj­nin­skega sis­tema je poli­tično deli­ka­tna tema, saj so upo­ko­jenci zelo velik del volil­nega telesa in še večji del tistega telesa, ki se voli­tev tudi dejan­sko ude­le­žuje, nji­hova stranka pa je že drugi man­dat čla­nica vla­da­joče koalicije. To so neu­go­dne oko­li­ščine za reše­va­nje tega pro­blema, ki se zla­goma še poslab­šuje. Dejansko je dokla­dni pokoj­nin­ski [...]
Objavljeno v kategoriji pokojnina | in z značko , | 1 Komentar

Odločno uveljavljanje ali odprodaja

Moralni hazard je izraz, ki v eko­no­miji ozna­čuje spre­me­njeno obna­ša­nje osebe, ki računa na to, da ji ne bo treba v celoti nositi posle­dic svo­jih dejanj. Zaradi tega spre­jema bolj tve­gane odlo­či­tve, kot bi jih sicer. Kadar se moral­nemu hazardu pri­ključi še naspro­tje med prin­ci­pa­lom in agen­tom, kot na pri­mer med del­ni­čarji neke banke in [...]
Objavljeno v kategoriji politika | in z značko | Komentiraj

Kam so izpuhtele milijarde

Leta, kot je bilo pre­te­klo, slo­ven­ski vla­ga­te­lji na borzo in v vza­je­mne sklade še nis(m)o doži­veli. Nezadržno pada­nje je v nekaj silo­vi­tih zama­hih preko leta skla­tilo tečaje del­nic po vsem svetu. Najslabše so jo pri tem odne­sli tisti trgi, kjer so bile pred tem cene naj­bolj napihnjene. Od Islandije do Gane Družba Bespoke Investment Group vsako [...]
Objavljeno v kategoriji borza | in z značko | Komentiraj

Vrednost mirnega spanja

Od izbruha kre­di­tne krize, ki se je zla­goma raz­ši­rila po svetu in vpli­vala na del­ni­ške tečaje vse­po­vsod, je minilo že več kot leto dni. Nezaupanje v finančni sis­tem je skle­stilo tečaje za dvo­me­stne odsto­tne deleže. Ameriški indeks S&P 500 je padel za okoli 20 odstot­kov, evrop­ski indeks Dow Jones Stoxx 50 za pri­bli­žno 30, slo­ven­ski [...]
Objavljeno v kategoriji borza, skladi | in z značko | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x