Arhiv Značke: članki

Novi ZISDU — osem let križanja interesov

V par­la­mentu je novi zakon o inve­sti­cij­skih skla­dih in druž­bah za upra­vlja­nje (ZISDU-1). Gre za pred­pis, ki potre­buje teme­ljito pre­ve­tri­tev in uskla­di­tev z evrop­skimi civi­li­za­cij­skimi nor­mami, saj je obsto­ječi zakon iz leta 1994 zelo ome­ju­joč: vstop tuj­cev v panogo upra­vlja­nja inve­sti­cij­skih skla­dov je v Sloveniji z zako­nom pre­po­ve­dan, upra­vljalci pa potro­šni­kom ne morejo ponu­diti finanč­nih [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko | Komentiraj

Življenjsko zavarovanje ali neposredno v sklade

Eno od pogo­stih vpra­šanj, ki jih zadnje čase dobi­vamo od upo­rab­ni­kov na sple­tnem infor­ma­cij­skem ser­visu www.vzajemci.com, se glasi takole: »V čem je sploh raz­lika med var­če­va­njem v skla­dih nepo­sre­dno in posre­dno preko zava­ro­val­nice? Mar ni to vse­eno?« Da se taka vpra­ša­nja poja­vljajo, je več razlo­gov. Eden od njih ima opra­viti z bli­žnjo pre­te­klo­stjo, v kateri [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | in z značko | Komentiraj

Zračno plovilo kot človekova pravica

Ena od naj­bolj zna­čil­nih stvari pri naj­no­vej­šem škan­dalu z naku­pom vla­dnega letala Falcon je lice­merje. Vladni ura­dniki, ki imajo po lastnem pre­pri­ča­nju neod­tuj­ljivo pra­vico do udob­nih poto­vanj z luksu­znim zrač­nim plo­vi­lom, bodo še naprej ob raznih pri­lo­žno­stih zatr­je­vali, da je davke pač neiz­o­gibno treba pove­če­vati, in tar­nali, da brez povi­ša­nja davč­nih sto­penj vlada ne bo [...]
Objavljeno v kategoriji davki | in z značko , | Komentiraj

10 let vzajemnih skladov

Te dni mineva 10 let od usta­no­vi­tve prvega slo­ven­skega vza­je­mnega sklada Galilea v začetku leta 1992. Kaj je možnost var­če­va­nja v vza­je­mnih ali, kot jih tudi ime­nu­jemo, »odpr­tih« inve­sti­cij­skih skla­dih v tem dese­tle­tju pri­ne­sla v naš pro­stor in kakšna je per­spek­tiva za naprej? Začetki so bili udar­ni­ški. Podjetniška ini­ci­a­tiva je kot pona­vadi pre­hi­tela zako­no­da­jalca in [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko | Komentiraj

Luksemburški skladi SICAV

Luksemburški skladi SICAV (inve­sti­cij­ska družba s spre­men­lji­vim kapi­ta­lom, fr. société d’investissement à capi­tal vari­a­ble) so v med­na­ro­dnem merilu naj­bolj raz­šir­jena pravno-formalna oblika odpr­tega inve­sti­cij­skega sklada. Spodbudno pod­je­tni­ško oko­lje, dobra finančna infra­struk­tura ter ugo­den geo­graf­ski polo­žaj so vpli­vali na dej­stvo, da je Luksemburg kot prva država v takra­tni Evropski gospo­dar­ski sku­pno­sti že leta 1988 svoj področni [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko | Komentiraj

Z zakonom proti skrivaštvu

Slovenija potre­buje zakon o zago­ta­vlja­nju pra­vice dostopa do jav­nih infor­ma­cij. V zadnjih dneh sta na to spet opo­zo­rila dva inci­denta. Postopek vla­dnega ime­no­va­nja direk­torja agen­cije za tele­ko­mu­ni­ka­cije in radi­o­di­fu­zijo je pote­kal tako skriv­no­stno, kot da bi šlo naj­manj za izbi­ra­nje nasle­dnjega papeža. Pri odgo­vo­rih na vpra­ša­nja o podat­kih o nepra­vil­no­sti v banki LBS, newyor­ški hčeri [...]
Objavljeno v kategoriji politika | in z značko , | Komentiraj

Portfeljaši v deželi čudakov

Ena od teo­rij zarote, ki si je v zadnjih letih nabrala mnogo pri­vr­žen­cev, pravi, da je bila ute­me­lji­tev Banke Slovenije za izgon tujih por­t­felj­skih vla­ga­te­ljev pred šti­rimi leti samo krinka za inte­res tistih doma­čih pomemb­ne­žev, ki so name­ra­vali poceni poku­piti pri­va­ti­za­cij­ske del­nice in bi jim pri tem tujci z denar­jem delali zgago. Mednje pri­šte­vajo tako [...]
Objavljeno v kategoriji borza | in z značko | Komentiraj

Premoženjski svetovalci

Premoženjsko sve­to­va­nje je v raz­vi­tem svetu dobro uve­lja­vljena pod­je­tni­ška dejav­nost. Posamezniki, ki se samo­stojno ali v okviru majh­nih pod­je­tij s tem ukvar­jajo, so v ZDA znani pod ime­nom »cer­ti­fied finan­cial plan­ners« (CFP), v Veliki Britaniji pa »inde­pen­dent finan­cial advi­sers« (IFA). V dana­šnjem svetu velike izbire ban­čnih, zava­ro­val­ni­ških in inve­sti­cij­skih pro­duk­tov ti stro­kov­njaki poma­gajo stran­kam oce­niti [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , | Komentiraj

Čigav je pravzaprav dobiček?

Nedavno doga­ja­nje ob seji skup­ščine Kompasa MTS je spet opo­zo­rilo na spre­vr­ženo logiko, ki se ohra­nja v delu slo­ven­skih jav­nih del­ni­ških družb. Uprave pod­je­tij pogo­sto poj­mu­jejo zadr­ža­nje ustvar­je­nega dobička za svojo naravno pra­vico in se je krče­vito okle­pajo. Legitimno pri­za­de­va­nje del­ni­čar­jev za izpla­čilo dobička v obliki divi­dend se neredko pri­ka­zuje kot nera­zu­men pohlep neka­te­rih zuna­njih [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | in z značko | Komentiraj

Nebogljeni varovanci

Katera gospo­dar­ska panoga od nave­de­nih je v Sloveniji naj­bolj zašči­tena pred tujo kon­ku­renco? Odgovor A: tele­ko­mu­ni­ka­cije, odgo­vor B: letal­sko pre­vo­z­ni­štvo ali odgo­vor C: upra­vlja­nje inve­sti­cij­skih skla­dov? Če ste morda pod vpli­vom jav­nih pole­mik v zadnjem času izbrali odgo­vor A ali B, ste v zmoti. Veljavna zako­no­daja tako močno ome­juje nasto­pa­nje »neslo­ven­skih« družb za upra­vlja­nje inve­sti­cij­skih [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | in z značko | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x