Arhiv Značke: članki

Warren Buffett, staromodni miljarder

Letošnji »Woodstock kapi­ta­li­stov« bo zadnji konec tedna aprila. Gre za redno sejo skup­ščine del­ni­čar­jev družbe Berkshire Hathaway s spre­mlja­jo­čimi pri­re­di­tvami, ki je vedno dele­žna medij­ske pozor­no­sti, saj v Omaho v zve­zni državi Nebraski pri­vabi več kot 20 tisoč obču­do­val­cev prvega člo­veka družbe in nje­nega naj­ve­čjega del­ni­čarja. Sedemdesetletni Warren E. Buffett je namreč brez kon­ku­rence naj­u­spe­šnejši [...]
Objavljeno v kategoriji borza | in z značko | Komentiraj

Po dolgih sedmih letih

V leto­šnjem letu bo pre­no­vljen še zadnji pomemb­nejši zakon s podro­čja kapi­tal­skega trga, zakon o inve­sti­cij­skih skla­dih in druž­bah za upra­vlja­nje (ZISDU). Zdaj veljavni ZISDU je bil spre­jet leta 1994, kasneje pa še nekaj­krat dopol­njen. V teh sed­mih letih se je jasno poka­zalo pre­cej nje­go­vih pomanjkljivosti. Ni spod­bu­jal razvoja novih pro­duk­tov: v vseh teh letih [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , | Komentiraj

Nadzornik, ki ni bil zgolj policist

V začetku febru­arja 2001 je odsto­pil pred­se­dnik ame­ri­ške komi­sije za trg vre­dno­stnih papir­jev (SEC) Arthur Levitt. S sko­raj osmimi leti staža je bil naj­dlje služ­bu­joči pred­se­dnik od usta­no­vi­tve komi­sije leta 1934. Ob ime­no­va­nju za pred­se­dnika SEC je Levitt imel za sabo dolgo kari­ero kot vojak, trgo­vec z živino, bor­zni posre­dnik, direk­tor bor­zne družbe, pred­se­dnik ame­ri­ške borze [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | in z značko , | Komentiraj

Privlačnost pokojninskega biznisa

Val usta­na­vlja­nja pokoj­nin­skih družb in skla­dov se, kot kaže, bliža koncu. Ob domnevi, da bodo odo­breni tudi vsi tisti pokoj­nin­ski načrti, ki so še v postopku, bomo imeli 19 izva­jal­cev pro­sto­volj­nega doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja (8 zava­ro­val­nic, 6 pokoj­nin­skih družb, 5 bank) in sku­pno 23 pokoj­nin­skih načrtov. Prihodnji zava­ro­vanci bodo torej imeli veliko izbiro ponu­dni­kov, med [...]
Objavljeno v kategoriji pokojnina | in z značko , | Komentiraj

Primerjava poti do dodatne pokojnine

Cilj, da bi pri­var­če­vali za doda­tek k »državni« pokoj­nini, lahko dose­gamo na raz­lične načine: Prostovoljno doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje, ki ga ponu­jajo zava­ro­val­nice in vza­je­mni pokoj­nin­ski skladi. Vlaganje v obve­zni­ški vza­je­mni sklad, kot eno od vrst inve­sti­cij­skih skla­dov z rela­tivno kon­zer­va­tivno nalož­beno poli­tiko (v Sloveniji jih obstaja že kar nekaj). Rentno var­če­va­nje v eni od bank (za [...]
Objavljeno v kategoriji pokojnina | in z značko , | Komentiraj

Da nam nekoč ne bi bilo žal

Pred vsto­pom v pro­sto­voljno doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje poi­ščite odgo­vore na deset vprašanj Pokojninske družbe in zava­ro­val­nice so že začele inten­zivno ponu­jati pro­sto­voljno doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje. Po podat­kih Mediane so samo v mesecu okto­bru za ogla­še­va­nje pora­bile več kot 77 mili­jo­nov tolar­jev. Kljub temu pa mnogi, ki so jim te mar­ke­tin­ške akcije name­njene, še niso dovolj [...]
Objavljeno v kategoriji pokojnina | in z značko , | Komentiraj

Pasti preoblikovanja pidov

Lani spre­jeti Zakon o prvem pokoj­nin­skem skladu in pre­o­bli­ko­va­nju poo­bla­šče­nih inve­sti­cij­skih družb je odgo­vo­ril tudi na vpra­ša­nje, kdaj, kako in v kaj se bodo pidi pre­o­bli­ko­vali. Poleg naravne pre­tvorbe v nava­dno (»nepo­o­bla­ščeno«) inve­sti­cij­sko družbo je pred­vi­del tudi pre­o­bli­ko­va­nje v redno gospo­dar­sko družbo (tako ime­no­vani holding). Po spre­je­tju teh zakon­skih določb in pre­ne­ha­nju veljav­no­sti mora­to­rija na [...]
Objavljeno v kategoriji borza | in z značko | Komentiraj

Kakšni so donosi pokojninskih skladov

Eno prvih vpra­šanj, ki se nam postavi, ko se odlo­čamo za pro­sto­voljno doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje, je, kako uspe­šno bo upra­vlja­vec naše pri­hranke ple­me­ni­til. Torej, ali bomo tako pri­var­če­vali več, kot bi kako dru­gače. Propagandne akcije pri­ho­dnjih izva­jal­cev pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja, ki so že v pol­nem teku, bolj ali manj sra­me­žljivo napo­ve­du­jejo tudi pred­vi­dene višine dono­sov. Ker [...]
Objavljeno v kategoriji pokojnina | in z značko , | Komentarji zaprti
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x