Arhiv Značke: Dnevnik

Pet minut za boljši jezik

Dr. Žiga Turk je takole na Twitterju posre­čeno opo­zo­ril na histe­rijo v časo­pisu Dnevniku, ki je slo­gan o »krščan­skem kon­ti­nentu« z nekega pla­kata ozna­čil kar za »islamofobnega«:
Objavljeno v kategoriji jezik | Značka | Komentiraj

Beseda: sovražni govor

Sintagma »sovra­žni govor« je v slo­ven­ščini rela­tivno nova, kakih deset let stara pogrun­ta­vščina — seveda gre za pre­vzem angle­škega izraza »hate spe­ech.« Pogled v bese­dilne kor­puse nam pove, da sovra­žnega govora pred letom 2005 v javni upo­rabi prak­tično ni bilo.
Objavljeno v kategoriji jezik, mediji | Značka | Komentiraj

Oglaševanje in realizirane cene stanovanj

Geodetska uprava Republike Slovenije (v nada­lje­va­nju: GURS) je pred časom vzpo­sta­vila evi­denco trga nepre­mič­nin (v nada­lje­va­nju: ETN). Poleg nje­nega pogla­vi­tnega namena, mno­žič­nega vre­dno­te­nja nepre­mič­nin, ki je bilo opra­vljeno v letu 2011, služi tudi za raz­i­skave in ana­lize trga nepre­mič­nin. ETN je javna zbirka podat­kov o kupo­pro­daj­nih in naje­mnih prav­nih poslih z nepre­mič­ni­nami, ki zago­ta­vlja sis­te­ma­tično [...]
Objavljeno v kategoriji nepremičnine, oglaševanje | in z značko , | Komentiraj

Ugovor vesti dveh uradnic

V dnev­nem časo­pisju nismo vajeni »novic« o tem, da je nek dela­vec dobil interni disci­plin­ski ukrep, ker ni dobro opra­vil naloge nad­re­je­nega.  Danes se je Dnevnik odlo­čil, da je taka zadeva vre­dna objave in zani­miva za jav­nost. Gre za dve nei­me­no­vani ura­dnici z mini­str­stva za finance, ki sta za nad­re­je­nega pri­pra­vili opo­mnik, ki ni bil [...]
Objavljeno v kategoriji mediji | Značka | Komentiraj

Beseda: kontroverzen

Da slo­ven­sko sod­stvo ne uživa v jav­no­sti kakega poseb­nega ugleda, ni novost. Zadnja cvetka je vstop na podro­čje jezi­kovne poli­cije, kamor vodi pre­po­ved upo­rabe pri­dev­nika »kon­tro­ver­zen«, ki naj bi bil tako žaljiv, kot sta na pri­mer označbi »mori­lec« ali »pedofil«.
Objavljeno v kategoriji jezik | Značka | Komentiraj

Potresa danes (še) ni bilo

Izsek v sose­dnjem okencu iz nepod­pi­sa­nega dana­šnjega članka Lov na taj­kune: Pridržanih sedem oseb, vsi pove­zani v en pri­mer? na Dnevnik.si je zani­miv s treh vidi­kov (»V Pivovarni Laško kri­mi­na­li­stov (še) ni bilo«). 1) ling­vi­stični — upo­raba bese­dice »še« Avtor članka impli­cira, da se nekaj sicer ni zgo­dilo, ven­dar ne bi bilo nepri­ča­ko­vano, če se to zgodi [...]
Objavljeno v kategoriji jezik, mediji | Značka | Komentiraj

Prvih pet let »pravice vedeti«

V krat­kem bo minilo pet let od spre­jema in uve­lja­vi­tve Zakona o dostopu do infor­ma­cij jav­nega zna­čaja (ZDIJZ). Ta zakon je tudi v Slovenijo pri­ne­sel sodobno civi­li­za­cij­sko pri­do­bi­tev, pra­vico drža­vlja­nov do vpo­gleda v doku­mente, ki imajo javni zna­čaj, ne da bi za to morali imeti pose­ben pravni inte­res.  Namen zakona je bil zago­ta­vljati odpr­tost delo­va­nja [...]
Objavljeno v kategoriji politika | in z značko , , | Komentiraj

Jasnovidnost

Če jasno­vi­dnost tako dobro deluje, da se je poslu­žu­jejo celo sodi­šča, bo prej ali slej našla svoje mesto tudi pri napo­ve­do­va­nju bor­znih teča­jev Iz dana­šnjega Dnevnika (Sodišču poma­gala jasno­vidka): S tem pre­se­ne­čenj še ni bilo konec, saj je sodnica vse tri priče pozvala, naj osta­nejo v dvo­rani, nato pa je kot priča nasto­pila jasno­vidka. Predstavila [...]
Objavljeno v kategoriji butalci | Značka | Komentiraj

Pidovski glavamož

Humpty Dumpty ali poslo­ve­njeno Glavamož je tisto bitje iz Aličine čude­žne dežele, ki je padlo z zidu in se raz­tre­ščilo na tisoče košč­kov, potem pa ga vsi kra­ljevi možje niso mogli več sesta­viti nazaj. Humpty Dumpty je postal sim­bol za nepo­pra­vljive posle­dice in se lepo pri­lega pisani dru­ščini prav­nih nasle­dnic slo­ven­skih pidov. Pred krat­kim spre­jeti zakon [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , | Komentiraj

Nadzor finančnih trgov — manj je več

V sagi o iska­nju izgu­blje­nega guver­nerja BS ni bila veliko pozor­no­sti dele­žna oko­li­ščina, da bo poslej, ko Banka Slovenije (BS) ni več tiskarna denarja, njena vloga še naj­bolj obču­tena pri nad­zoru ban­čnega dela finanč­nega sis­tema. Finančni sis­tem je namreč pri nas še vedno regu­li­ran na neko­liko sta­rin­ski način, s treh raz­lič­nih kon­cev. BS ima na [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | in z značko | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x