Arhiv Značke: DS

Varčevalna ponudba na enem mestu

V poplavi razno­ra­znih var­če­vanj z ino­va­tivni imeni, ki se poleg vsega še non-stop spre­mi­njajo, se je težko znajti. Spletna stran Denarnisupermarket.com širi  zbirko sklo­pov, kjer je dolo­čen segment ban­čne ponudbe v Sloveniji zbran na enem mestu, z možno­stjo fil­tri­ra­nja po kri­te­ri­jih, tako da potro­šnik lažje poi­šče, kaj je zanj pri­merno. Po enkra­tnih depo­zi­tih so na [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Ali je vredno toliko kot nekoč?

Institucionalni lastniki pre­mo­že­nja so se vča­sih pri­si­ljeni soo­čiti z ugo­to­vi­tvijo, da je neka naložba vre­dna manj kot prej, in zni­žati vre­dnost tudi v svo­jih poslov­nih knji­gah. Po koli­čini je to naj­bolj aktu­alno pri nepre­mič­ni­nah, kjer se banke na vso moč tru­dijo novo, nižje ovre­dno­te­nje odlo­žiti čim dlje v pri­ho­dnost. Nekaj časa so tako rav­nali tudi [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka | Komentiraj

Niste vi za te stvari

Krekovcem finance nika­kor ne gredo od rok. Že pred sko­raj 10 leti so naj­prej izgu­bili Krekovo banko (ki zdaj uspe­šno deluje v sku­pini Raiffeisen), potem je uga­snila Krekova zava­ro­val­nica. Pidovska hol­dinga Zvon Ena in Zvon Dva že nekaj časa z raznimi mane­vri odla­gata neiz­o­gibni ste­čaj, naza­dnje pa je pod­le­gla Krekova družba za upra­vlja­nje skla­dov. Njen [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka | Komentiraj

Vlaganje v delnice eksotičnih držav

Ko države BRIC posta­jajo »main­stream,« se vla­ga­te­lji in upra­vljavci pre­mo­že­nja ozi­rajo dru­gam. Pojem mej­nih ali obrob­nih kapi­tal­skih trgov (fron­tier mar­kets) je star že sko­raj 20 let. Osvajanje robov »inve­sti­cij­sko pri­mer­nega« sveta ves ta čas poteka v valo­vih. Pionirji na teh neraz­i­ska­nih obmo­čjih so pogo­sto, ne pa vedno, nagra­jeni. Celoten čla­nek na www.denarnisupermarket.com.
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka | Komentiraj

Bančne vezave, kot na dlani

Med var­če­valci, ki držijo pri­hranke v varni ban­čni vezavi, je naj­po­go­stejša odlo­či­tev, da jih imajo kar pri »svoji« banki — tisti, ki jim vodi tudi osebni račun. Res je tako naj­u­dob­neje, veči­noma pa ni naj­bolj dono­sno. Ponavadi nam je odveč raz­i­sko­vati po ban­kah, kje so naj­u­go­dnejše obre­sti za naš zne­sek in naše obdo­bje var­če­va­nja. Pomoč [...]
Objavljeno v kategoriji banke | in z značko | Komentiraj

Če vzameš dva ali več…

Včasih nam banka — v zameno za to, da isto­ča­sno »vza­memo« dva njena pro­dukta — ponudi neko­liko boljše pogoje, kot če bi vzeli samo enega. Ugodnost je lahko ali višja obre­stna mera za depo­zit ali pa popust pri pro­dajni pro­vi­ziji za druge pro­dukte. Kdaj pa se taka vezana trgo­vina izplača tudi potro­šniku? /…/ Celoten čla­nek [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Naložba z garancijo

Pred leti so se slo­ven­ski var­če­valci iz bank podali v iska­nje viš­jih dono­sov in začeli bolj mno­žično vla­gati v vza­je­mne sklade. Potem pa je — kot je neiz­o­gibno — pri­šel čas, ki jim ni bil naklo­njen. Tečaji so padali in vla­ga­te­lji so kar naen­krat opa­zili, da so nji­hovi pri­hranki vre­dni manj, kot so bili, ko [...]
Objavljeno v kategoriji banke, zavarovanje | Značka | Komentiraj

Ločite med nezgodnim in življenjskim zavarovanjem?

V mno­žici raz­lič­nih zava­ro­val­nih pro­duk­tov se mar­sikdo, ki mu to podro­čje ni blizu, ne znajde. Morda ima celo skle­njeno življenj­sko ali nezgo­dno zava­ro­va­nje, pa ne ve, čemu služi prvo in čemu drugo. Komu sta ti vrsti zava­ro­va­nja name­njeni in ostale raz­like med njima? /…/ Celoten čla­nek na strani Denarnisupermarket.com.
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | in z značko | Komentiraj

Za mirno spanje kreditojemalcev

Po pokoj­ni­kih se ne deduje le pre­mo­že­nje, pač pa tudi obve­zno­sti. Družinski člani torej pode­du­jejo tudi dolg, in če je ta velik zaradi nedav­nega nakupa nepre­mič­nine, lahko smrt kre­di­to­je­malca poleg velike čustvene pri­za­de­to­sti pov­zroči tudi finančno zagato. V ta namen so zava­ro­val­nice raz­vile življenj­sko zava­ro­va­nje kre­di­to­je­mal­cev. /…/  Celoten čla­nek na strani Denarnisupermarket.com.
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | in z značko | Komentiraj

Življenjsko zavarovanje kot kasko

Če iščemo  življenj­sko zava­ro­va­nje, ki bi dru­žin­skim čla­nom v pri­meru »nelju­bega dogodka« omo­go­čilo dobro zaščito (visoko zava­ro­valno vsoto), ven­dar zanjo ne bi radi pla­če­vali tudi visoke mesečne pre­mije, bomo po kraj­šem iska­nju pri­šli do »življenj­skega zava­ro­va­nja za pri­mer smrti«, kot je nje­govo ura­dno ime — če ga beremo dobe­se­dno, je to ime vsaj nena­va­dno, če [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | in z značko | 2 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x