Arhiv Značke: Finance

Priseljenci kot odrešitev za pokojnine?

Prejšnji mesec je ure­dnica Financ Simona Toplak obja­vila dokaj gro­te­sken čla­nek s tezo, da Slovenija potre­buje pri­se­ljence zato, da bomo v pri­ho­dnje imeli pokoj­nine. Čla­nek je že tedaj požel nemalo zgra­ža­nja na sple­tnem forumu Financ, a se nje­gove teze v zadnjih tednih, ob aktu­alni pro­ble­ma­tiki migran­tov, še kar naprej ponavljajo.
Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | Komentiraj

Iz srca

V teh zao­stre­nih gospodarsko-političnih raz­me­rah so na sedež pivovarsko-medijske družbe Pivovarna Laško začeli pri­ha­jati tele­grami pod­pore delov­nih ljudi, obča­nov, seni­or­jev, mla­dine in poštene inte­li­gence. Finance so obja­vile pismo ogor­čene bralke: Prejeli smo: Gospod Šrot, ne dajte se! (PDF, 2MB) Gospa V.T. v njem navaja: …Kljub temu, da ne pijem piva oz. nobe­nega alko­hola, Vam iz [...]
Objavljeno v kategoriji hec | Značka | Komentiraj

Resničnostni show WTI

V orga­ni­za­ciji Saxo banke je po vsem svetu leto dni pote­kalo tek­mo­va­nje v inve­sti­ra­nju, neke vrste resnič­no­stni show, ki ga je na posebni strani ves čas spre­mljal tudi časo­pis Finance. Šlo je za dejan­sko trgo­va­nje s pra­vim denar­jem (zače­tni vlo­žek naj­manj 5.000 EUR) in v mno­žici tek­mo­val­cev po vsem svetu je bilo tudi 59 Slovencev.
Objavljeno v kategoriji borza, psihologija | Značka | Komentiraj

Kako je to mogoče

Današnje Finance v dveh član­kih obrav­na­vajo dono­snost pro­sto­volj­nega doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja (Pokojninski skladi so stra­šni trik, Daj mi, vlada, peneze nazaj). Avtorja Karel Lipnik in Tanja Smrekar s šte­vil­kami poka­žeta, da bi var­če­va­lec, ki je od 1.1. 2002 mesečno vpla­če­val v drugi ste­ber, danes dobil ven manj, kot je v teh 6 letih vpla­čal. S [...]
Objavljeno v kategoriji pokojnina | in z značko | Komentiraj

Kdo je za to kriv?

Včasih se čudimo, jezimo ali celo nor­ču­jemo iz tega, kaj vse je možno obja­viti v časo­pisu kot pov­sem resen čla­nek. Eden zadnjih pri­mer­kov je bil tekst Pet nasve­tov, kam z denar­jem, ki vam bo ostal od NKBM, ki je spro­žil nekaj debate tukaj, še veliko več pa v forumu Financ. Ugibajmo, zakaj do tega pri­haja [...]
Objavljeno v kategoriji mediji | Značka | Komentiraj

Indeksi so predragi

Na vče­raj­šnji okro­gli mizi »Merila uspe­šno­sti vza­je­mnih skla­dov«, ki jo je orga­ni­zi­rala revija Finance, je bilo ugo­to­vljeno, kaj je glavni razlog, da večina doma­čih skla­dov za raz­liko od tujih nima javno obja­vlje­nih ben­ch­mar­kov — pri­mer­jal­nih inde­ksov, s kate­rimi bi lahko vla­ga­te­lji videli, kako uspe­šno sklad zasle­duje svoj nalož­beni cilj. Razlog je bana­len. Licenčnine za upo­rabo inde­ksov [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka | Komentiraj

Halo pizza, halo diploma

Finance poro­čajo o »pod­je­tniku«, ki je štu­den­tom mari­bor­ske Ekonomsko-poslovne fakul­tete ponu­jal sto­ri­tev izde­lave diplom­skih in magi­str­skih nalog (druž­bo­slovne vse­bine) na sple­tni strani www.moja-diploma.si. (Lepo iskreno jo je ime­no­val moja diploma, in ne tvoja diploma — kajti kupec je tak pla­giat samo pri­ja­vil in oddal pod svo­jim ime­nom . Baje diploma stane 627 evrov, namen pod­je­tnika [...]
Objavljeno v kategoriji butalci | Značka | Komentiraj

Provizije vlagateljem poberejo milijone

Da kupca manj boli deset obro­kov po 10 tisoč tolar­jev kot enkra­tno pla­čilo 100 tisoč tolar­jev, je že dolgo znano in to s pri­dom izko­ri­ščajo trgovci in izda­ja­te­lji kre­di­tnih kar­tic. Še bolj oči­ten je ta uči­nek pri nevi­dnih stro­ških, kot je upra­vlja­vska pro­vi­zija vza­je­mnega sklada, ki prav tako po obro­kih, a ves čas najeda pre­mo­že­nje [...]
Objavljeno v kategoriji borza, skladi | in z značko , | Komentiraj

Preganjalci pralcev denarja maltretirajo podjetja

Pred krat­kim je časo­pis Delo pod naslo­vom »Razmere so alar­man­tne« (21.11. 2005, str. 3) obja­vil ugo­to­vi­tve poseb­nega odbora Sveta Evrope za oce­nje­va­nje odkri­va­nja in pre­pre­če­va­nje pra­nja denarja ter finan­ci­ra­nje tero­rizma (Moneyval). Ta odbor je pre­pri­čan, da so raz­mere v Sloveniji pri odkri­va­nju in pre­gonu ome­njene rabote kata­stro­falne: od leta 1995 do danes sta bila na [...]
Objavljeno v kategoriji butalci | in z značko | Komentiraj

Pametovanje nepremičninarjev

Kmalu po izbruhu afere Zbiljski gaj se je, delno tudi pod vpli­vom medij­skega poro­ča­nja, ustva­ril vtis o naiv­nih kup­cih, ki so si pač sami krivi, ker so kupo­vali »brez stro­kov­nja­kov«. Splošno znano naj bi namreč bilo, da je v tej državi nepre­mič­nine treba kupo­vati »s stro­kov­njaki«, kot naj bi bilo tudi pov­sem nor­malno, da vpis [...]
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | in z značko , , | 1 Komentar
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x