Arhiv Značke: FT

Kaj, če vaš sklad izgine?

Vzajemni skladi imajo življenj­sko dobo. Nekateri, redki, doži­vijo visoko sta­rost v pri­bli­žno nespre­me­njeni obliki (nalož­beni usme­ri­tvi), drugi se po poti spre­mi­njajo ali pre­i­me­nu­jejo. Pogosto se življenj­ska pot nekega ne dovolj uspe­šnega sklada konča tako, da ga pri­po­jijo k dru­gemu. Redkeje pa sklad uga­sne z likvi­da­cijo — naložbe se raz­pro­dajo in kupnina se raz­deli ime­tni­kom točk.
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko | Komentiraj

Švicarski napotki špekulantom

Beseda špe­ku­lant v dru­gih jezi­kih ni psovka (tako kot to mogoče velja v slo­ven­ščini), pač pa v finanč­nem svetu ozna­čuje osebo, ki se loteva tve­ga­nih pod­vi­gov trgo­va­nja z vre­dno­stnimi papirji. Špe­ku­lant izhaja iz dej­stva, da je življe­nje samo polno tve­ganj. Na vsa­kem koraku lahko nale­timo na tve­ga­nje: nepri­ča­ko­vane neza­že­lene stvari se nam pač vse­eno doga­jajo. [...]
Objavljeno v kategoriji borza | in z značko | Komentiraj

Vam skladov še ni dovolj? (dve leti kasneje)

Pred dvema letoma in pol smo v članku Vam skla­dov še ni dovolj? pre­gle­dali takra­tno sta­nje na slo­ven­skem trgu. Tedaj, janu­arja 2007, je delo­valo 99 slo­ven­skih skla­dov tri­naj­stih DZU, po načelu noti­fi­ka­cije pa se je tržilo še 96 skla­dov sed­mih družb za upra­vlja­nje iz Evropske unije. Kaj se je spre­me­nilo do danes?
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko | Komentiraj

Zamuditi ali ne zamuditi

Način inve­sti­ra­nja »kupi in drži« je zasta­rel in diskreditiran. To trdi­tev je v zadnjem času pogo­sto sli­šati in z njo se naj­brž stri­njajo raz­lične sku­pine nedavno ope­če­nih vla­ga­te­ljev. Najprej tisti, ki so v času evfo­rije pre­po­zno sko­čili na vlak in potem panično pro­da­jali po niz­kih cenah, kljub temu, da še zda­leč ni minilo tisto mini­malno [...]
Objavljeno v kategoriji borza | in z značko | Komentiraj

Čang Šlang za finančni sektor

Od pre­u­dar­nih in dolgočasnih… V začetku leto­šnjega leta je na spletu pozor­nost vzbu­dil spo­dnji gra­fični pri­kaz (vir), ki pri­merja veli­kost (tržno kapi­ta­li­za­cijo) naj­ve­čjih sve­tov­nih bank pred začet­kom seda­nje krize in seda­njo (januar 2009). Posamezna banka je nazorno nari­sana v obliki dveh balo­nov — modri je sta­nje PREJ, zeleni pa POTEM. Z nekaj dom­šljije bi lahko [...]
Objavljeno v kategoriji banke | in z značko | Komentiraj

Z zavarovalno polico na Bolho?

Recimo, da imate obi­čajno mešano življenj­sko zava­ro­va­nje (učeno se mu pravi življenj­sko zava­ro­va­nje za pri­mer smrti in doži­ve­tja). In to zava­ro­va­nje želite pre­ki­niti in dvi­gniti denar. Bodisi ne zmo­rete več pla­če­vati pre­mije, bodisi nujno potre­bu­jete goto­vino in ne morete dobiti poso­jila ali kaj tre­tjega. Če je tako, ste v neza­vi­dljivi situaciji.
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | in z značko | Komentiraj

Donosi naložbenih zavarovanj — Avstrija, drugič

Pred dvema letoma, marca 2007, smo na tem mestu pre­gle­dali dol­go­ročne donose zno­traj nalož­be­nih zava­ro­vanj. Omejili smo na »prava« nalož­bena zava­ro­va­nja, ki so pra­vi­loma brez jam­stva glav­nice in so v ponudbi stalno, ne pa samo v ome­je­nem, krat­kem vpi­snem obdo­bju. Tokrat bomo podatke osve­žili z upo­šte­va­njem seda­njega sta­nja in pogle­dali, kaj se je v teh [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | in z značko | Komentiraj

Po čem je dobiček v letu 2007

Prvi meseci v letu so čas izde­lo­va­nja raču­no­vod­skih poro­čil, ki poka­žejo, kako uspe­šno je bilo poslo­va­nje v pre­te­klem letu. To velja tudi za vza­je­mne sklade, ki revi­di­rana letna poro­čila obja­vijo do konca aprila. Eden od ciljev vla­ga­te­lja, ki svoje pri­hranke zaupa v upra­vlja­nje (na pri­mer vza­je­mnemu skladu), je, da na dolgi rok doseže čim več [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka | Komentiraj

Domače branje za leto 2009

Prav veliko žida­nih napo­vedi za vla­ga­te­lje po svetu v začetku leta 2008 ni bilo zasle­diti. Tudi slo­ven­ski vla­ga­te­lji, ki so se soo­čili z naj­slab­šimi rezul­tati od nastanka te države dalje, so v veliki meri malo­du­šni in ne iščejo ravno novih nalož­be­nih možno­sti. Še tiste, ki so jim bile ponu­jene lani, so ostale v glav­nem neizkoriščene. [...]
Objavljeno v kategoriji borza | in z značko | Komentiraj

Po preteklem letu pametnejši

Kitajskemu modrecu Konfuciju se pri­pi­suje avtor­stvo misli o treh nači­nih dose­ga­nja modro­sti. Prvi način, z raz­mi­šlja­njem, je naj­bolj ple­me­nit. Drugi, s posne­ma­njem, je naj­lažji. In tre­tji način, z lastno izku­šnjo, je naj­bolj grenak. Slovenski vla­ga­te­lji v vre­dno­stne papirje so, kumu­la­tivno gle­dano, po letu 2008, vse­ka­kor »pame­tnejši« kot prej, a mnogi so vknji­žili bolečo izku­šnjo več [...]
Objavljeno v kategoriji borza | in z značko | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x