Arhiv Značke: garantirano

45 obrazov tveganja

Slovenska var­če­valna koša­rica ALTA SVK GARANT, o kateri smo govo­rili prej­šnjič, ima tudi splo­šne pogoje poslo­va­nja, ki  se jim reče ura­dni pro­spekt. To je dolg in zaple­ten doku­ment, ki kupce obve­šča o lastno­stih tega finanč­nega pro­dukta. Med dru­gim vse­buje tudi poglavje o tve­ga­no­sti naložbe. Če imate višek denarja in raz­mi­šljate tudi o tej koša­rici, potem [...]
Objavljeno v kategoriji banke | in z značko | Komentiraj

Vrnitev odpisanih (certifikatov)

Na slo­ven­ski bor­zni trg se vra­čajo nalož­beni cer­ti­fi­kati. Ti so pri nas uto­nili v pozabo še pred glav­nim izbru­hom krize in to zaradi izda­tne obdav­či­tve dobič­kov, dose­že­nih z njimi po t.i. Šir­clje­vem zakonu.  Tokrat bo v obliko cer­ti­fi­kata ali struk­tu­ri­rane obve­znice zapa­ki­rana Slovenska var­če­valna koša­rica, ki jo je nekoč kot svojo bla­govno znamko raz­vi­jala bor­zna [...]
Objavljeno v kategoriji borza | in z značko | 2 Komentarji

Garantirani donos, pa kaj potem

Garancija vra­čila glav­nice je za neka­tere vla­ga­te­lje pomembna pred­nost in ključni argu­ment, ki jih lahko pre­priča v nakup neke naložbe.  Vendar ima vsaka garan­cija ceno, ki jo je treba nekje pla­čati in vsaka garan­cija zni­žuje poten­ci­alno dono­snost. Za koliko?
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka | Komentiraj

Pripis dobička pri klasičnem ŽZ

Kolikšen izku­pi­ček zava­ro­vancu pri­nese kla­sično (mešano) zava­ro­va­nje od doži­ve­tju, je zelo odvi­sno od mar­si­česa. Za Slovenijo zbra­nih podat­kov ni na voljo, vsaka zava­ro­val­nica pa ima svojo poli­tiko pri­pisa dobička zava­ro­van­cem življenj­skega zava­ro­va­nja v obliki povi­šane zava­ro­valne vsote. Dobiček lahko izvira iz naložb, iz raz­like v stro­ških, iz raz­like v smr­tno­sti itd. V tujini je do teh [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | in z značko | Komentiraj

Z zavarovalno polico na Bolho?

Recimo, da imate obi­čajno mešano življenj­sko zava­ro­va­nje (učeno se mu pravi življenj­sko zava­ro­va­nje za pri­mer smrti in doži­ve­tja). In to zava­ro­va­nje želite pre­ki­niti in dvi­gniti denar. Bodisi ne zmo­rete več pla­če­vati pre­mije, bodisi nujno potre­bu­jete goto­vino in ne morete dobiti poso­jila ali kaj tre­tjega. Če je tako, ste v neza­vi­dljivi situaciji.
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | in z značko | Komentiraj

Vrednost mirnega spanja

Od izbruha kre­di­tne krize, ki se je zla­goma raz­ši­rila po svetu in vpli­vala na del­ni­ške tečaje vse­po­vsod, je minilo že več kot leto dni. Nezaupanje v finančni sis­tem je skle­stilo tečaje za dvo­me­stne odsto­tne deleže. Ameriški indeks S&P 500 je padel za okoli 20 odstot­kov, evrop­ski indeks Dow Jones Stoxx 50 za pri­bli­žno 30, slo­ven­ski [...]
Objavljeno v kategoriji borza, skladi | in z značko | Komentiraj

Tudi miren spanec ima vrednost

Ko se ban­čni var­če­va­lec v iska­nju bolj­ših dono­sov opo­gumi in začne vla­gati v vza­je­mne sklade ali del­nice, prej ali slej pride tre­nu­tek, ko mu sreča ni naklo­njena. Tečaji padejo in vla­ga­telj kar naen­krat opazi, da so nje­govi pri­hranki vre­dni manj, kot so bili, ko se je odlo­čil za to naložbo. Marsikateri se šele takrat zave, [...]
Objavljeno v kategoriji skladi, zavarovanje | in z značko | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x