Arhiv Značke: gospodarska kriza

Zahvalite se zagovornikom ‘nacionalnega interesa’

Tu imamo rezul­tat obse­de­no­sti slo­ven­skih poli­ti­kov (in tistih eko­no­mi­stov, ki so jim zago­ta­vljali inte­lek­tu­alno pod­lago) z naci­o­nal­nim inte­re­som. Današnja cena je hudo visoka.   Ko boste nasle­dnjič sli­šali kakega sin­di­ka­li­sta ali pro­fe­sorja ali soci­al­nega demo­krata ali demo­kra­tič­nega soci­a­li­sta reči »Država je dober gospo­dar«, se spo­mnite na vse tiste stvari (zdra­vstvo, šol­stvo…), za katere zaradi držav­nega [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | 1 Komentar

Avstroogrska krona, evro prejšnje inkarnacije

Ni več tako nemo­goče, da bo ena ali več držav, ki danes upo­ra­bljajo evro, pre­šla na neko drugo, novo-staro valuto, npr. drahmo. Če se to zgodi nena­doma in brez teme­lji­tih pri­prav, bo seveda kar nekaj zaple­tov. Vsekakor pa to ne bo pre­ce­denčni pri­mer, saj je bilo samo pred 20 leti uve­deno malo morje novih valut [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Povolilna: We are the PIIGS

 
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Če bi samo prerazporeditev denarja lahko rešila krizo

Protestnike, ki so pod geslom »Zavzemimo Wall Street« zase­dli enega od newyor­ških trgov, so mediji nekaj časa kar igno­ri­rali. Toda ko se je pro­te­stno giba­nje raz­ši­rilo še v druga ame­ri­ška mesta, je postalo jasno, da ne gre za muho eno­dnev­nico in da je to doga­ja­nje izraz glo­bo­kega neza­do­volj­stva in jeze pre­cej­šnjega dela mlade ame­ri­ške popu­la­cije. [...]
Objavljeno v kategoriji politika | in z značko , | 3 Komentarji

Zategovanje pasu: do katere luknje

Zadnjič sem nale­tel na tale gra­fi­kon z oce­nje­nim pri­ho­dnjim pad­cem zasebne potro­šnje v raz­vpi­tih evrop­skih peri­fer­nih drža­vah. Padec bo hujši tam, kjer so imeli izra­zit nepre­mič­nin­ski balon, to pa sta pred­vsem Irska in Špa­nija. Slovenija pri balonu za njima ni kaj dosti zao­sta­jala, saj so se realne cene sta­no­vanj­skih nepre­mič­nin med 2003 in 2008 napih­nile [...]
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Značka | Komentiraj

Državna pomoč za vampirje

Eno od naj­za­bav­nej­ših gesel na tran­spa­ren­tih dana­šnjih pro­te­stni­kov je bilo »Ustavite vam­pirje«, s čimer so mišljene banke in ban­kirji, ki nam menda pijejo kri. Pravi čas, da sešte­jemo, koliko je bilo tega jav­nega denarja, ki so ga bojda »popile« slo­ven­ske banke kot pomoč s strani države.
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Tudi izključitev Grčije ne bi bila prva

Sedanje evr­sko obmo­čje ni prva denarna unija na evrop­skih tleh. Poskusov je bilo nekaj, a so bili neu­spe­šni. Latinska denarna unija je tra­jala od leta 1865 do prve sve­tovne vojne. Ustanovile so jo Francija, Belgija, Švica in Italija, sča­soma se je pri­dru­žilo še nekaj držav, med dru­gim Grčija. Toda Grčija je bila leta 1908 iz [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Potihem se pripravlja

…ena od naj­ve­čjih ope­ra­cij pre­kla­da­nja toksič­nih obve­znic Grčije et con­sor­tes. Te obve­znice so danes še v bilan­cah zaseb­nih evrop­skih bank, ki so se z njimi zašpe­ku­li­rale. Kar naen­krat pa se bodo zna­šle v zlo­gla­snem evrop­skem reše­val­nem meha­nizmu EFSF. Zanj bodo s poro­štvi jam­čile neka­tere čla­nice evr­skega obmo­čja, ozi­roma nji­hovi dav­ko­pla­če­valci. Ker ga je treba zaradi [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Je kriza res le posledica zmot?

V neka­te­rih drža­vah so se sis­te­ma­tično lotili iska­nja vzro­kov za finančno krizo. V ZDA, kjer je bilo njeno žari­šče, so že leta 2009 z zako­nom usta­no­vili kon­gre­sno pre­i­sko­valno komi­sijo, ki je zasli­šala šte­vilne akterje in janu­arja 2011 na več kot 500 stra­neh javno obja­vila svoje poro­čilo. Kaj je torej šlo narobe tam, kaj pa pri nas?
Objavljeno v kategoriji ekonomija | in z značko , | 1 Komentar

Obrestne mere — palica z dvema koncema

Za Portugalsko, Irsko in Grčijo je povi­še­va­nje obre­stnih mer pri­bli­žno tako dobro­do­šlo kot bi bil strel v glavo. Tako sar­ka­stično je neki tuji novi­nar komen­ti­ral nedavno zvi­ša­nje ključne evr­ske obre­stne mere za četrt odsto­tne točke, ki naka­zuje zače­tek niza dvi­gov. Tudi Slovenija nad takim razvo­jem dogod­kov ne more biti navdušena.
Objavljeno v kategoriji ekonomija, politika | in z značko , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x