Arhiv Značke: Kapital

Kdo je pobral največ nagrad ZLATI V

Revija Kapital z žirijo pod vod­stvom mag. Sama Lubeja v začetku vsa­kega leta orga­ni­zira nagra­je­va­nje naj­bolj­ših doma­čih in tujih vza­je­mnih skla­dov, ki so na voljo slo­ven­skim inve­sti­tor­jem. Kategorije, v kate­rih tek­mu­jejo, so se skozi čas spre­mi­njale, ravno tako se je nad­gra­je­vala meto­do­lo­gija oce­nje­va­nja. Po šestih letih obstoja lahko nare­dimo pre­sek sta­nja in pre­šte­jemo, kateri domači [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka | Komentiraj

Knjiga: Investiranje po finančni krizi

Izobraževalnih knjig o vza­je­mnih skla­dih v Sloveniji ni na pre­tek, kljub temu, da bi jih vla­ga­te­lji – sodeč po nji­ho­vem obna­ša­nju – potre­bo­vali. Konec pre­te­klega leta je družba Vzajemci izdala novost te vrste, ambi­ci­o­zno poi­me­no­vano ‘nalož­beni pri­roč­nik’, ki naj  bi malega vla­ga­te­lja usmer­jal v obdo­bju po koncu finančne krize, kadar­koli pač to že bo. Prvi del [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , | Komentiraj

Kam so izpuhtele milijarde

Leta, kot je bilo pre­te­klo, slo­ven­ski vla­ga­te­lji na borzo in v vza­je­mne sklade še nis(m)o doži­veli. Nezadržno pada­nje je v nekaj silo­vi­tih zama­hih preko leta skla­tilo tečaje del­nic po vsem svetu. Najslabše so jo pri tem odne­sli tisti trgi, kjer so bile pred tem cene naj­bolj napihnjene. Od Islandije do Gane Družba Bespoke Investment Group vsako [...]
Objavljeno v kategoriji borza | in z značko | Komentiraj

Neurje med vzajemnimi skladi

Objavljeno v reviji Kapital, 23. junija 2008 V zadnjem letu dni so večino sve­tov­nih del­ni­ških trgov dole­teli padci, pone­kod večji, pone­kod manjši. Časovno se niso v celoti uje­mali, kljub temu pa je ena od poseb­no­sti tokra­tne krize ravno njena obse­žnost. Zajela je namreč toliko geo­graf­skih regij, da so le redki trgi ostali neprizadeti. Slovenska borza [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , | Komentiraj

Miss vzajemnih skladov

Kako težak zna biti zače­tek, nam demon­strira izbi­ra­nje naj vza­je­mnih skla­dov, ki ga je lani prvič in letos dru­gič orga­ni­zi­rala revija Kapital. Tovrstna pri­zna­nja poznajo tudi dru­god po svetu in pogo­sto jih orga­ni­zi­rajo prav spe­ci­a­li­zi­rani finančni mediji v sode­lo­va­nju z neod­vi­snimi agen­ci­jami, kot sta Morningstar ali Standard & Poor’s. Z nagra­dami želijo orga­ni­za­torji pou­da­riti, katere [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , | Komentiraj

ETF skladi: do točk tudi prek borze

Objavljeno v reviji Kapital, 6. febru­arja 2006 Vprašanje, kakšna je dodana vre­dnost upra­vljavca vza­je­mnega sklada in kje se aktivno upra­vlja­nje zares izplača, je vedno znova aktu­alno, pred­vsem na raz­vi­tih del­ni­ških trgih. Za te je zna­čilno, da je ude­le­žen­cev veliko, da so del­nice likvi­dne in da so rele­van­tne infor­ma­cije o poslo­va­nju pod­je­tij v zado­stnem obsegu in pra­vo­ča­sno [...]
Objavljeno v kategoriji borza, skladi | in z značko , | Komentiraj

Stotica

Čez kak mesec bo v Sloveniji mogoče izbi­rati med preko 100 vza­je­mnimi skladi. S prvimi dvaj­se­timi pod­skladi  krov­nega sklada SGAM Fund in nadalj­njimi, ki še čakajo na dovo­lje­nje ATVP, bo osnovna ponudba zao­kro­žena. Na voljo bodo inde­ksni skladi, pa mno­žica spe­ci­a­li­zi­ra­nih del­ni­ških in obve­zni­ških. Po tem, ko je bil vstop tuj­cev na slo­ven­ski trg dolgo [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko | Komentiraj

Nervoza

Konkurenca med upra­vljavci vza­je­mnih skla­dov je vse večja. Vplačil v sklade je manj in boj za malo­šte­vilne nove stranke je hud. Nervozo je mogoče zaznati tudi v jav­no­sti. V zadnjih dneh je bilo kar nekaj dogod­kov, ki odsli­ka­vajo seda­nji položaj. Nova sklada naj­ve­čjega upra­vljavca KD Investments že v prvih dneh visoko sko­čita nav­zgor — kon­ku­renca [...]
Objavljeno v kategoriji oglaševanje, skladi | in z značko | Komentiraj

Tekma se začenja

Predstavljajte si, da redno nosite obla­čila na čišče­nje v bli­žnjo kemično čistil­nico. Nekega dne pa vas na vra­tih pre­se­neti obve­stilo, da je poslovni pro­ces čišče­nja sedaj opti­mi­zi­ran, tako da lahko obla­čila še vedno pri­ne­sete sem, dvi­gnete pa jih lahko samo v cen­tral­nem skla­di­šču v dru­gem kraju. Nekako takole so se poču­tili vla­ga­te­lji, ki so bili neza­do­voljni [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko | Komentiraj

Nalepke

Ko se slo­ven­ski posebni vza­je­mni skladi uskla­dijo z določ­bami ZISDU-1, obe­nem spre­me­nijo tudi ura­dno ime. Po novih pred­pi­sih mora namreč del celo­tnega imena vza­je­mnega sklada odra­žati nje­govo inve­sti­cij­sko poli­tiko. Tako smo doslej dobili sklade, ki spa­dajo v pre­dalčke:  “del­ni­ški”, “obve­zni­ški”, “urav­no­te­ženi”, “kom­bi­ni­rani”, “mešani”. Med zadnjimi tremi ozna­kami kake ostre vse­bin­ske loč­nice sploh ni, pa tudi [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x