Arhiv Značke: kartice

Mastercard za predplačnike

Vsi, ki si zaradi zaseb­no­sti, var­no­sti ali dru­gih razlo­gov želijo za naku­po­va­nje po spletu in dru­god pri­do­biti pred­plač­ni­ško MasterCard kar­tico (jim ne ustreza Visa Electron), imajo že nekaj časa na voljo šte­vilne možno­sti, ven­dar le pri ponu­dni­kih izven Slovenije. Za to ne rabimo tran­sak­cij­skega računa pri banki, niso potrebni redni pri­livi in ni pre­ver­ja­nja kre­di­tne [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | Komentiraj

Predplačilne debetne kartice

Banka Koper je nedavno potro­šni­kom ponu­dila pred­pla­čilno kar­tico Activa Visa Electron, za katero pra­vijo, da je prva tovr­stna na slo­ven­skem trgu. Zanjo ni potrebno imeti odpr­tega tran­sak­cij­skega računa pri banki, niso potrebni redni pri­livi na račun, dosto­pna pa je tudi mla­do­stni­kom od 15. leta dalje.
Objavljeno v kategoriji banke, nakupovanje | Značka | Komentiraj

Kartica zvestobe, ki sama hrani tudi »prihranke«

Konkurenca med trgo­vskimi kar­ti­cami zve­stobe vodi k čeda­lje direk­tnej­šim popu­stom. Od zaple­te­nega zbi­ra­nja točk po obdo­bjih, do odsto­tnega bonusa glede na porabo v kole­dar­skem letu smo zdaj že pri spro­tnem vra­ča­nju »pri­hranka« nazaj na kar­tico. Pri Lyoness kar­tici, ki se je prva pohva­lila z vra­ča­njem denarja, to sicer ne poteka sproti, ampak s časov­nim zami­kom. [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | Komentiraj

Anonimno plačevanje s kartico

Marsikdo ima kdaj potrebo po nakupu nečesa, fizično v trgo­vini, ali na daljavo v sple­tni trgo­vini, pa ne želi biti pri tem iden­ti­fi­ci­ran. Za to je lahko mnogo pov­sem zako­ni­tih in legi­ti­mnih razlo­gov (npr. sple­tni poker ali špor­tne stave in podobno). V takem pri­meru ne želi upo­ra­biti svoje kre­di­tne kar­tice,  saj pri tem ostaja sled [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | 7 Komentarji

Vohuna v vašem žepu na zaslišanje!

Zveza potro­šni­kov Slovenije je danes v sode­lo­va­nju z ura­dom Informacijskega poo­bla­ščenca pred­sta­vila izsledke sku­pne raz­i­skave o trgo­vskih kar­ti­cah ugo­dno­sti z vidika nji­hove smi­sel­no­sti in še pose­bej z vidika varo­va­nja oseb­nih podat­kov. Ni ravno novost, da s spre­je­tjem kar­tice ugo­dno­sti, ki nam jih vsi­lju­jejo na vsa­kem koraku, trgovcu omo­go­čimo zbi­ra­nje podat­kov o naših naku­po­val­nih nava­dah, toda [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | in z značko | Komentiraj

Najcenejša trgovina je…

…E.Leclerc, sodeč po pri­mer­javi, obja­vljeni v mar­če­vskih Mojih Financah. Vzorec je obse­gal 27 iden­tič­nih izdel­kov uve­lja­vlje­nih bla­gov­nih znamk, pre­te­žno živil. Poleg zma­go­valca so tek­mo­vali še Lidl, Mercator, Spar in Tuš. Spodnja pre­gle­dnica pri­ka­zuje cene vklju­če­nih izdel­kov v vsaki od trgo­vin na dan primerjave.
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | in z značko | Komentiraj

Kaj je novega pri Lyonessu (Lyconetu)

Fenomen Lyoness kar­tice me še vedno zanima z vidika učin­kov psi­ho­lo­gije pri eko­nom­skih poja­vih (nekaj­krat sem to kar­tico že ome­njal v blogu, moje mne­nje o tem pa je še vedno tako kot pred letom dni). Zadeva je oči­tno še vedno v fazi rasti, tre­nu­tni pro­dajni hit pa je nakup slo­ven­ske vinjete na drugi strani meje.  Spodnje [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | in z značko | 6 Komentarji

NLB-jev odgovor na Lyoness

Tale kam­pa­nja Enka Enkratna na prvi pogled izgleda kot odgo­vor Nove LB na popu­ste, ki jih nudi kar­tica Lyoness. V tem pri­meru gre za »čisti popust,« ki ga je kupec dele­žen takoj, ob vsa­ko­kra­tnem nakupu.
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | in z značko | Komentiraj

Lojalnostna kartica, ki ne podžiga potrošništva

Lyoness ima zani­miv način argu­men­ti­ra­nja svo­jega poslan­stva: ker vas usmer­jamo samo v dolo­čene trgo­vine in ker morate bone kupo­vati vna­prej, boste zapra­vili manj. Čla­nom sis­tema poši­ljajo cir­ku­larno pismo, v kate­rem eden od »lider­jev« v sis­temu, D.L., takole pre­pri­čuje nei­me­no­vano oma­hu­jočo poten­ci­alno kan­di­datko (bol­dani pou­darki so moji):
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | in z značko | 2 Komentarji

Hip-hop lekarne

Pred nekaj leti se je Lekarniška zbor­nica na ves glas uprla načr­to­va­nim spre­mem­bam zakona, ki bi omo­go­čile pro­dajo neka­te­rih zdra­vil brez recepta tudi v dru­gih pro­da­jal­nah. Glavni argu­ment lekar­nar­jev takrat je bil, da lekarne niso trgo­vine in far­ma­cevti ne trgovci, pač pa stro­kov­njaki, ki zdra­vila IZDAJAJO in ne pro­da­jajo. Lekarne so takrat zatr­je­vale, da nika­kor [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | 1 Komentar
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x