Arhiv Značke: knjige

Ali je vaš šef psihopat?

Analitska družba PriceWaterhouseCoopers je novem­bra 2011 obja­vila ugo­to­vi­tev, da se je v pre­te­klih dveh letih šte­vilo gospo­dar­skih pre­stop­kov po vsem svetu pove­čalo za 13 odstot­kov. Upoštevali so razne vrste pre­stop­kov: kraje, raču­no­vod­ske pre­vare, pone­verbe, golju­fije, pa tudi zlo­rabe notra­njih infor­ma­cij, mani­pu­la­cije z del­ni­cami in drugo.
Objavljeno v kategoriji psihologija | in z značko , | 1 Komentar

10 centov za prijatelje

Zadnjič sem ome­njal popu­ste za gostin­sko ponudbo preko mobilne apli­ka­cije OdpiralniČasi. Ta zadeva ima tudi eno dokaj nena­va­dno opcijo. Vprašanje je, ali imajo ude­le­ženci od nje korist ali škodo.
Objavljeno v kategoriji nakupovanje, oglaševanje | Značka | Komentiraj

Simobilova kaplja čez rob

Podražitve so za pro­da­jalca obču­tljiva reč, še pose­bej, ko gre za dol­go­trajna poslovna raz­merja, kajti »enkra­ten« odliv dose­da­njih strank h kon­ku­renci ima lahko dalj časa vpliv na zmanj­šan denarni tok. Simobil je pri zadnji podra­ži­tvi, ki je izzvala tak bes nje­go­vih upo­rab­ni­kov na soci­al­nih omrež­jih, napra­vil več nepo­treb­nih napak.
Objavljeno v kategoriji nakupovanje, psihologija | in z značko | 6 Komentarji

Pahor kot španski kralj Filip II.

Po naklju­čju sem rav­no­kar nale­tel na lite­rarni opis, ki se lepo pri­lega pore­fe­ren­dum­skim pre­mi­er­je­vim izja­vam o tem, kako nas je nje­gova vla­dna ekipa uspe­šno izvle­kla iz krize. Nanaša se na feno­men zani­ka­nja (denial) ob soo­če­nju s sla­bimi novi­cami. Knjiga se ime­nuje Being Wrong: Adventures in the Margin of Error, avto­rica pa raz­šir­je­nost zani­ka­nja med poli­tiki [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka | Komentiraj

Depresija iz prve roke

Verjetno se stri­njamo, da je z neke časovne dis­tance pre­te­klo doga­ja­nje videti dru­gače, kot smo ga doži­vljali sproti, takrat, ko se je odvi­jalo. Pozneje, ko že poznamo končni izid, vča­sih iščemo in tudi naj­demo neke vzročno-posledične pove­zave — ki so ali pa niso realne. Po drugi strani pa je to, kako je nekdo sproti doži­vljal [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | in z značko | Komentiraj

Denar in sreča: znanstvenikov pogled

Ljudje sča­soma pri­dejo do spo­zna­nja o rela­tivni vre­dno­sti denarja. Ali takrat, ko so dovolj bogati, ali pa — če jim to ne uspe — takrat, ko so dovolj stari. Kaj nekomu pomeni dolo­čen zne­sek denarja, je oči­tno odvi­sno od nje­gove življenj­ske situ­a­cije. Obstajajo pa tudi čisto resni znan­stve­niki, ki z denar­jem kot meri­lom vre­dno­tijo razne [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija, hec | Značka | Komentiraj

Vsi hudiči so tukaj

Še eno od knjig o nastanku seda­nje finančne krize sta napi­sala nek­da­nja sode­lavca pri reviji Fortune Bethany McLean in Joe Nocera. Njen naslov All The Devils Are Here (knjiga na Amazonu) sta si izpo­so­dila pri Shakespearu, raz­lago pa zače­njata v osem­de­se­tih letih prej­šnjega sto­le­tja in zaklju­čita s pre­tre­som na trgih sep­tem­bra 2008. V  inter­vjuju pri Charlieju [...]
Objavljeno v kategoriji borza | in z značko | Komentiraj

Dobro ime Alberta Ramireza

V knjigi Bailout Nation je avtor Barry Ritholtz izpo­sta­vil naj­bolj vne­bo­vpi­joč pri­mer neu­mnega daja­nja kre­di­tov. Alberto Ramirez, kali­for­nij­ski obi­ra­lec jagod z 14 tisoč dolarji letnega dohodka, je dobil kre­dit za nakup hiše v vre­dno­sti 720 tisoč dolar­jev. Nekateri kre­diti v Sloveniji so bili zelo podobni pri­meru señorja Ramireza.
Objavljeno v kategoriji banke | in z značko | 2 Komentarji

Črni labod

Nassim N. Taleb je leta 2007 izdal knjigo The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, ki je nemu­doma postala velika uspe­šnica (letos je izšel tudi slo­ven­ski pre­vod). Kontroverzni gospod je med dru­gim filo­zof zna­no­sti, epi­ste­mo­log, mate­ma­tik ter bivši  bor­zni trgo­vec, ki je s tem, ko je bil — v skladu s svo­jimi pre­pri­ča­nji [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | in z značko | Komentiraj

Gnoj postane zlato

Srečko Kosovel je bil močno pred časom s svo­jim ver­zom »gnoj je zlato.« Šele 80 let kasneje so se alki­mi­sti pri ratin­ških agen­ci­jah Moody’s, Standard & Poor’s in Fitch nau­čili iz gnoja delati zlato. Strukturirani obve­znici, sesta­vljeni iz tre­tje­ra­zre­dnih nepre­mič­nin­skih kre­di­tov, so naj­prej dode­lili soli­dno oceno BBB (kar je naj­nižja sto­pnja, še dopu­stna za insti­tu­ci­o­nalne [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x