Arhiv Značke: knjige

Wall Street, pred 20 leti in danes

Michael Lewis, avtor nove knjige The Big Short,  ki je takoj postala uspe­šnica, je eden od red­kih piscev o ozadju gospo­dar­ske krize z lastnimi izku­šnjami iz finančne indu­strije, ki je obe­nem tudi odli­čen pri­po­ve­do­va­lec oseb­nih zgodb. V inter­vjuju pri Charlieju Roseu se vrne v obdo­bje pred 20 leti, ki ga je opi­sal v svoji prvi [...]
Objavljeno v kategoriji borza | in z značko | Komentiraj

Usodne štiri besede

Kot doda­tek k vče­raj­šnji temi še poja­snilo reka This time is diffe­rent (Tokrat je dru­gače), ki se pra­vi­loma upo­ra­blja z iro­nijo. Pri vsa­kem balonu vse od tuli­pan­skega v 17. sto­le­tju dalje se naj­dejo lju­dje, ki posku­šajo raci­o­na­li­zi­rati nesmi­selno rast cen s poja­sni­lom, da je tokrat dru­gače in da dose­da­nja pra­vila ne veljajo več ter da so [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Knjiga: Investiranje po finančni krizi

Izobraževalnih knjig o vza­je­mnih skla­dih v Sloveniji ni na pre­tek, kljub temu, da bi jih vla­ga­te­lji – sodeč po nji­ho­vem obna­ša­nju – potre­bo­vali. Konec pre­te­klega leta je družba Vzajemci izdala novost te vrste, ambi­ci­o­zno poi­me­no­vano ‘nalož­beni pri­roč­nik’, ki naj  bi malega vla­ga­te­lja usmer­jal v obdo­bju po koncu finančne krize, kadar­koli pač to že bo. Prvi del [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , | Komentiraj

Švicarski napotki špekulantom

Beseda špe­ku­lant v dru­gih jezi­kih ni psovka (tako kot to mogoče velja v slo­ven­ščini), pač pa v finanč­nem svetu ozna­čuje osebo, ki se loteva tve­ga­nih pod­vi­gov trgo­va­nja z vre­dno­stnimi papirji. Špe­ku­lant izhaja iz dej­stva, da je življe­nje samo polno tve­ganj. Na vsa­kem koraku lahko nale­timo na tve­ga­nje: nepri­ča­ko­vane neza­že­lene stvari se nam pač vse­eno doga­jajo. [...]
Objavljeno v kategoriji borza | in z značko | Komentiraj

Knjiga: Urejene osebne finance za vsakogar

Zakaj torej brati in upo­ra­bljati to knjigo v pra­ksi? Zato, da vas ne bodo s kvazi argu­menti pre­pri­čali pro­da­jalci finanč­nih pro­duk­tov »od vrat do vrat« ali tisti preko tele­fona. Zato, da vas ne bodo zasle­pile mamljive ponudbe in oblju­bljeni visoki donosi v ogla­sih za finančne produkte. Tako ambi­ci­o­zen cilj sta si v uvodu knjige »Urejene [...]
Objavljeno v kategoriji borza | Značka | Komentiraj

Domače branje za leto 2009

Prav veliko žida­nih napo­vedi za vla­ga­te­lje po svetu v začetku leta 2008 ni bilo zasle­diti. Tudi slo­ven­ski vla­ga­te­lji, ki so se soo­čili z naj­slab­šimi rezul­tati od nastanka te države dalje, so v veliki meri malo­du­šni in ne iščejo ravno novih nalož­be­nih možno­sti. Še tiste, ki so jim bile ponu­jene lani, so ostale v glav­nem neizkoriščene. [...]
Objavljeno v kategoriji borza | in z značko | Komentiraj

Arthur Levitt: Spoprimi se z Wall Streetom

»Vlagateljem tro­sijo laži in pol­re­snice. Pri tem sode­lu­jejo uprave pod­je­tij, bor­zni ana­li­tiki, bro­kerji, upra­vljavci skla­dov. Skoraj nemo­goče je ločiti pošten nasvet od pro­daj­nih floskul.« V tako črnih bar­vah je raz­mere na ame­ri­ških kapi­tal­skih trgih pred nekaj meseci v svoji knjigi nasli­kal Arthur Levitt, nek­da­nji dol­go­le­tni pred­se­dnik ame­ri­ške komi­sije za trg vre­dno­stnih papir­jev (SEC). Z delom [...]
Objavljeno v kategoriji borza | in z značko , , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x