Arhiv Značke: lyoness

Kaj je novega pri Lyonessu (Lyconetu)

Fenomen Lyoness kar­tice me še vedno zanima z vidika učin­kov psi­ho­lo­gije pri eko­nom­skih poja­vih (nekaj­krat sem to kar­tico že ome­njal v blogu, moje mne­nje o tem pa je še vedno tako kot pred letom dni). Zadeva je oči­tno še vedno v fazi rasti, tre­nu­tni pro­dajni hit pa je nakup slo­ven­ske vinjete na drugi strani meje.  Spodnje [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | in z značko | 6 Komentarji

NLB-jev odgovor na Lyoness

Tale kam­pa­nja Enka Enkratna na prvi pogled izgleda kot odgo­vor Nove LB na popu­ste, ki jih nudi kar­tica Lyoness. V tem pri­meru gre za »čisti popust,« ki ga je kupec dele­žen takoj, ob vsa­ko­kra­tnem nakupu.
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | in z značko | Komentiraj

Lojalnostna kartica, ki ne podžiga potrošništva

Lyoness ima zani­miv način argu­men­ti­ra­nja svo­jega poslan­stva: ker vas usmer­jamo samo v dolo­čene trgo­vine in ker morate bone kupo­vati vna­prej, boste zapra­vili manj. Čla­nom sis­tema poši­ljajo cir­ku­larno pismo, v kate­rem eden od »lider­jev« v sis­temu, D.L., takole pre­pri­čuje nei­me­no­vano oma­hu­jočo poten­ci­alno kan­di­datko (bol­dani pou­darki so moji):
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | in z značko | 2 Komentarji

Inovativni popusti pri nakupovanju

Ljudje pri naku­pih radi pri­hra­nimo in popust je pogo­sto magična beseda. Recesijski časi in raz­mah upo­rabe inter­neta so spod­bu­dili ino­va­tiv­nost posre­dni­kov na tem podro­čju. Tako smo dobili Lyoness, 2 za 1 in Big Deal. Projekti se sicer med seboj pre­cej raz­li­ku­jejo, vsi pa naj bi omo­go­čali WIN-WIN-WIN situ­a­cijo za vse tri vple­tene (trgovca, kupca in [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | in z značko | Komentiraj

LYONESS — video propaganda (Lyconet)

Poleg tiste himne, ome­njene zadnjič, ima mre­žni mar­ke­ting LYONESS tudi vedno več video mate­ri­a­lov. Kogar zanima psi­ho­lo­gija, mar­ke­ting in ogla­še­va­nje,  si jih lahko spo­daj pogleda (upo­ra­bite puščici na robo­vih za pre­mi­ka­nje med spoti). Zadeva oči­tno dovolj dobro deluje, saj se sis­tem širi v vedno več držav. Njihov dogodek-rajanje se ime­nuje Lyoness Sensation in se ga [...]
Objavljeno v kategoriji oglaševanje, psihologija | in z značko | 4 Komentarji

Čudež Lyonessa (Lyconeta)

Pred časom je bilo na tem blogu nekaj debate o kar­ti­cah Lyoness. Kot je videti, se je med­tem zadeva raz­vila v pravi prav­cati kult. Imajo svojo himno The Miracle of Lyoness, katere bese­dilo utr­juje pogla­vi­tno spo­ro­čilo  »I beli­eve« in nato poslan­stvo fun­da­cije Lyoness pod­krepi še z  zakli­nja­njem:  »toge­ther we are strong«, »we can change the [...]
Objavljeno v kategoriji butalci, psihologija | in z značko | 2 Komentarji

Interne informacije o Lyonessu

Tu je še nekaj infor­ma­cij, ki niso name­njene obi­čaj­nim ime­tni­kom kar­tice, pač pa samo Lyonessovim par­tner­jem: Interne infor­ma­cije za par­tnerje (PDF, 2,3 MB) Što je to Lyoness (PDF, 260 kB, hrvaško) Jedan član svaki dan (PDF, 416 kB, hrvaško) Pa še pove­zava na izpo­ved skep­tika v forumu na Denarnem super­mar­ketu, ki jo je zadnjič v svo­jem [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | 11 Komentarji

LYONESS — opis pravil in plačil članom (Lyconet)

Ker je moj prej­šnji pri­spe­vek o Lyonessu spod­bu­dil debato, tukaj obja­vljam še nekaj doku­men­ta­cije o tej mreži, da lahko sami pre­so­dite njeno pri­vlač­nost za more­bi­tne nove člane in svoj poten­ci­alni izplen. Da ne bo pomote: nisem član mreže niti ne name­ra­vam to postati.
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | Komentiraj

LYONESS mrežni marketing (Lyconet)

Po Sloveniji se širi nov mre­žni mar­ke­ting, tokrat v obliki naku­po­valne kar­tice ugo­dno­sti Lyoness. Gre za pod­je­tje s sede­žem v Švici in pred­stav­ni­štvom za Slovenijo v Mariboru, ki svo­jim stran­kam oblju­blja: »Denar nazaj pri vsa­kem nakupu«. To naj bi bila tudi nji­hova edin­stvena pred­nost. Člani mreže (ozi­roma neod­vi­sne med­na­ro­dne naku­po­valne sku­pno­sti, kot se sami ime­nu­jejo) [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | in z značko | 60 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x