Arhiv Značke: Moje finance

Najcenejša trgovina je…

…E.Leclerc, sodeč po pri­mer­javi, obja­vljeni v mar­če­vskih Mojih Financah. Vzorec je obse­gal 27 iden­tič­nih izdel­kov uve­lja­vlje­nih bla­gov­nih znamk, pre­te­žno živil. Poleg zma­go­valca so tek­mo­vali še Lidl, Mercator, Spar in Tuš. Spodnja pre­gle­dnica pri­ka­zuje cene vklju­če­nih izdel­kov v vsaki od trgo­vin na dan primerjave.
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | in z značko | Komentiraj

Ni še konec

Pred letom dni je revija Moje finance na naslov­nici sve­to­vala inte­re­sen­tom, naj z naku­pom sta­no­va­nja poča­kajo, ker bodo cene padle za 15% (Počakajte!). Z napo­vedjo so zelo natančno zadeli, se pohva­lijo v seda­nji, novem­br­ski šte­vilki in nava­jajo, da so cene sta­rih sta­no­vanj po podat­kih GURS upa­dle za 14%, novo­gra­denj pa za 17,5%. Zdaj dajejo novo [...]
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | in z značko | Komentiraj

Za študente se jim…

Novembrska šte­vilka revije Moje finance se loteva teme brez­po­sel­no­sti diplo­man­tov, o kateri smo pred časom govo­rili tudi v tem blogu. Čla­nek Marje Milič Mladi diplo­mant Danči v vrsti za brez­po­selne navaja sveže šte­vilke visoko izo­bra­že­nih iskal­cev zapo­sli­tve. Konec sep­tem­bra jih je bilo v evi­denci Zavoda za zapo­slo­va­nje kar 9.650 (všteta tudi višja izo­brazba). Največ brez­po­sel­nih [...]
Objavljeno v kategoriji butalci, ekonomija | in z značko | 1 Komentar

Počakajte!

Naslovnica nove šte­vilke Mojih financ opo­zarja: »Cene lahko v letu dni upa­dejo za 15%!« Vprašanje: Ali je to rea­li­stična napoved? Možni odgo­vori: a) ne, kajti znano je, da nepre­mič­nine samo rastejo b) ne, kajti lastniki so pri pro­daji nepre­mič­nin bolj trma­sti pri spu­šča­nju cene kot pri del­ni­cah c) da, kajti kupna moč poten­ci­al­nih kup­cev ne [...]
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | in z značko | Komentiraj

Go, Jupiter, go

»Natančneje spre­mljam samo slo­ven­sko borzo. Ta je novem­bra letos sta­gni­rala, toda izbolj­ša­nje se kaže že takoj na začetku leta 2008, ko bo Jupiter pre­čil mesto nje­nega Sonca. Od posa­me­znih del­nic naj ome­nim Istrabenz, ki bi lahko obču­tneje zra­sel že v drugi polo­vici janu­arja, naj­po­zneje pa v prvi polo­vici februarja…Tudi NKBM je varna naložba, vsaj do [...]
Objavljeno v kategoriji butalci, mediji | Značka | Komentiraj

Kdor zna, pač zna

Takole se v celo­stran­skem oglasu na str. 43 maj­ske šte­vilke revije Moje Finance rekla­mira glo­balni del­ni­ški vza­je­mni sklad, ki ima po ura­dni oceni nje­go­vega upra­vljavca tve­ga­nost 8 na 10-stopenjski lestvici, pri čemer pomeni 10 naj­višjo možno tveganost. Vprašanje: Je to korek­tno oglaševanje? Možni odgo­vori: a) eni pač znajo nare­diti zelo nizko tve­gane del­ni­ške sklade, drugi [...]
Objavljeno v kategoriji oglaševanje | Značka | Komentiraj

Čestitamo za 31. rojstni dan

Revija Moje Finance je pred časom poro­čala, da je v slo­ven­skih druž­bah za upra­vlja­nje pov­prečna sta­rost ana­li­ti­kov in upra­vljav­cev pre­mo­že­nja 31 let, pov­prečna delovna doba pa 5 let. Za pona­zo­ri­tev: V ura­dni­ški hie­rar­hiji državne uprave bi taka oseba s sasmo 5 leti izku­šenj imela pogoje za naziv »višji sve­to­va­lec« v dru­gem kari­er­nem razredu. Čez leto dni, [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka | Komentiraj

Koliko stane otrok

Zadnjič je avstrij­ski otrok obve­ščal, da ne bo skr­bel za naše pen­zije. Slovenska raz­li­čica takega oglasa je še bolj bru­talna. Otrok na sose­dnji naslov­nici Mojih Financ nam spo­roča, da nas bo koštal zaje­tnih 125 tisoč evrov. Vprašanje: Ali je ta ocena prava? Možni odgo­vori: a) cena je pre­vi­soka, dejan­sko je stro­škov veliko manj b) cena je (če [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija, oglaševanje | Značka | Komentiraj

Kako tvegan je vaš sklad

Dober vza­je­mni sklad je tisti, ki dosega visoko dono­snost ob čim niž­jem tve­ga­nju. Tveganje sklada, drugi del te »enačbe«, je vla­ga­te­ljem bistveno razu­mljivo, kot pa velja za dose­žene pre­te­kle donose. Za oce­nje­va­nje tve­ga­no­sti skla­dov se je v svetu uve­lja­vilo nekaj meril, v nada­lje­va­nju si bomo pogle­dali dve od njih… Celoten čla­nek: Kako tve­gan je vaš sklad [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko | Komentiraj

Mični stalni donosi nepremičninskih skladov

Cilj nepre­mič­nin­skih skla­dov je pov­sem enak kot pri osta­lih inve­sti­cij­skih skla­dih: malim vla­ga­te­ljem omo­go­čiti posre­dno vla­ga­nje s pro­fe­si­o­nal­nim upra­vi­te­ljem, z ustre­zno raz­pr­še­no­stjo naložb in niz­kimi stro­ški. V tem članku obrav­na­vamo eno od obsto­je­čih pravno-formalnih oblik, ki ji v Avstriji in Nemčiji pra­vijo odprti nepre­mič­nin­ski skladi (offene Immobilienfonds). Ta oblika je za male vla­ga­te­lje pose­bej zani­miva [...]
Objavljeno v kategoriji nepremičnine, skladi | in z značko | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x