Arhiv Značke: certifikati

45 obrazov tveganja

Slovenska var­če­valna koša­rica ALTA SVK GARANT, o kateri smo govo­rili prej­šnjič, ima tudi splo­šne pogoje poslo­va­nja, ki  se jim reče ura­dni pro­spekt. To je dolg in zaple­ten doku­ment, ki kupce obve­šča o lastno­stih tega finanč­nega pro­dukta. Med dru­gim vse­buje tudi poglavje o tve­ga­no­sti naložbe. Če imate višek denarja in raz­mi­šljate tudi o tej koša­rici, potem [...]
Objavljeno v kategoriji banke | in z značko | Komentiraj

Vrnitev odpisanih (certifikatov)

Na slo­ven­ski bor­zni trg se vra­čajo nalož­beni cer­ti­fi­kati. Ti so pri nas uto­nili v pozabo še pred glav­nim izbru­hom krize in to zaradi izda­tne obdav­či­tve dobič­kov, dose­že­nih z njimi po t.i. Šir­clje­vem zakonu.  Tokrat bo v obliko cer­ti­fi­kata ali struk­tu­ri­rane obve­znice zapa­ki­rana Slovenska var­če­valna koša­rica, ki jo je nekoč kot svojo bla­govno znamko raz­vi­jala bor­zna [...]
Objavljeno v kategoriji borza | in z značko | 2 Komentarji

Cugrund

Stečaj Lehman Brothers bo prvič v pra­ksi poka­zal, kaj pomeni za ime­tnike, če gre izda­ja­telj cer­ti­fi­kata v ste­čaj. Lehman je bil sicer med naj­manj­šimi na nem­škem trgu, po oce­nah naj bi imel izda­nih cer­ti­fi­ka­tov za pri­bli­žno 130 mio evrov (kar je pri­bli­žno veli­kost KD Galilea). Celoten nem­ški trg cer­ti­fi­ka­tov naj bi bil vre­den okoli 120 [...]
Objavljeno v kategoriji banke | in z značko | Komentiraj

Pod vodo

Doslej se je nabralo že kar nekaj izdaj garan­ti­ra­nih ban­čnih pro­duk­tov (depo­ziti in cer­ti­fi­kati), ki vla­ga­te­ljem jam­čijo vra­čilo glav­nice (brez vpi­snih stro­škov). Naslednja tabela pri­ka­zuje, kako kaže kup­cem neka­te­rih dose­da­njih pro­duk­tov (Opomba: manj­kajo SKBjevi in Abankin dol­go­ročni struk­tu­ri­rani depo­ziti, ker spro­tnih podat­kov ne objavljajo.)
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Only fools and horses

S tole sliko je nem­ška revija DAS DERIVAT opre­mila svoj čla­nek o cer­ti­fi­ka­tih na bal­kan­ske trge. Say no more.
Objavljeno v kategoriji butalci, mediji | Značka | Komentiraj

Naložbeni certifikati — kaj so in za koga so aktualni

Prva leta tega dese­tle­tja niso bila naklo­njena vla­ga­te­ljem na del­ni­ških trgih. Krepki padci so mar­si­koga opo­mnili, da vre­dno­sti ne gredo samo nav­zgor. Okrepilo se je pov­pra­še­va­nje po manj tve­ga­nih nalož­bah, nalož­bah z zajam­če­nim dono­som in tistih, pri kate­rih je moč zaslu­žiti tudi ob pada­nju teča­jev. Finančna indu­strija je na pov­pra­še­va­nje odgo­vo­rila z novo ponudbo. Produkt, [...]
Objavljeno v kategoriji banke | in z značko , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x