Arhiv Značke: naložbeno

Mirko Kaluža proti Zvezi potrošnikov

Predvčerajšnjim je ZPS obja­vila izsledke svoje raz­i­skave nalož­be­nih življenj­skih zava­ro­vanj (NŽZ) v Sloveniji (Plačali ste send­vič, dobili pa suho žemljo), v kate­rem ugo­ta­vljajo, da »zava­ro­val­nice in zasto­pniki potro­šnike pogo­sto načr­tno zava­jajo o lastno­stih zava­ro­va­nja ali pa jim ključne podatke za odlo­ča­nje posre­du­jejo šele po skle­ni­tvi pogodbe.« Včeraj se je na to ogor­čeno odzval direk­tor zava­ro­val­ni­škega [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | in z značko | 6 Komentarji

Več preglednosti pri naložbenih policah

Vlada je prej­šnji teden v državni zbor v spre­je­ma­nje po skraj­ša­nem postopku poslala novelo zava­ro­val­ni­škega zakona (ZZavar). Ta med dru­gim pri­naša tudi dobro novico za (pri­ho­dnje) zava­ro­vance: pri stro­ških nalož­be­nih polic življenj­skega zava­ro­va­nja bo več tran­spa­ren­tno­sti. Zavarovanec bo imel infor­ma­cijo, katere stro­ške in v koli­kšni višini bo plačeval.
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | in z značko , | 5 Komentarji

Donosi naložbenih zavarovanj — Avstrija, drugič

Pred dvema letoma, marca 2007, smo na tem mestu pre­gle­dali dol­go­ročne donose zno­traj nalož­be­nih zava­ro­vanj. Omejili smo na »prava« nalož­bena zava­ro­va­nja, ki so pra­vi­loma brez jam­stva glav­nice in so v ponudbi stalno, ne pa samo v ome­je­nem, krat­kem vpi­snem obdo­bju. Tokrat bomo podatke osve­žili z upo­šte­va­njem seda­njega sta­nja in pogle­dali, kaj se je v teh [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | in z značko | Komentiraj

Odprli so šampanjec

Tale leteči zama­šek zava­ro­val­nice Grawe je ver­je­tno posta­vil rekord pri rekla­mi­ra­nju višine pre­te­klih dono­sno­sti na jumbo pla­ka­tih. Če se prav spo­mnim, sta bila poska­ku­joča mla­dinca na Ilirikinem pla­katu pred cca dvema letoma — »Juhuhu, zaslu­žila sva 142%« (?) pre­cej skromnejša. S tem je naka­zan tudi ovi­nek okoli ome­ji­tev za ogla­še­va­nje. Ker se na tak način [...]
Objavljeno v kategoriji oglaševanje, zavarovanje | Značka | 1 Komentar

Bili ste opozorjeni

V poslo­val­ni­cah NLB se pro­da­jajo tako vza­je­mni skladi hišnega DZU NLB Skladi kot nalož­bena zava­ro­va­nja (vezana na te iste sklade) hišne zava­ro­val­nice NLB Vita. Ta dva pro­dukta se med dru­gim rekla­mi­rata z letaki (zlo­žen­kami). Obe zlo­ženki imata na koncu »opo­zo­rilo vla­ga­te­ljem«. Kljub temu, da gre za pro­dukta, kjer stranka pre­vzema podobna tve­ga­nja, pa sta ti [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | in z značko | Komentiraj

Zavarovanci v megli

Kdaj ste naza­dnje kaj kupili, pa niste vedeli, koliko stane? Najverjetneje takrat, ko ste skle­pali nalož­beno življenj­sko zava­ro­va­nje. To je redek pri­mer para­do­ksalne situ­a­cije: kupec prak­tično ne more ugo­to­viti, koliko sto­ri­tev zava­ro­val­nice sploh stane.
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | in z značko , , , | 1 Komentar

Nov veter na trgu življenjskih zavarovanj

V letu 2002 poteče mnogo dese­tle­tnih polic življenj­skega zava­ro­va­nja in zava­ro­vanci se soo­čajo z vpra­ša­njem, kako naprej. Se ponovno zava­ro­vati ali pa pre­jeta sred­stva vlo­žiti kako dru­gače? Odgovor ni eno­sta­ven, saj nam je danes na voljo bistveno boga­tejša izbira kot pred leti. Za tiste, ki življenj­skega zava­ro­va­nja sploh ne potre­bu­jejo, saj nimajo svoj­cev, ki bi bili [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | in z značko | Komentiraj

Življenjsko zavarovanje ali neposredno v sklade

Eno od pogo­stih vpra­šanj, ki jih zadnje čase dobi­vamo od upo­rab­ni­kov na sple­tnem infor­ma­cij­skem ser­visu www.vzajemci.com, se glasi takole: »V čem je sploh raz­lika med var­če­va­njem v skla­dih nepo­sre­dno in posre­dno preko zava­ro­val­nice? Mar ni to vse­eno?« Da se taka vpra­ša­nja poja­vljajo, je več razlo­gov. Eden od njih ima opra­viti z bli­žnjo pre­te­klo­stjo, v kateri [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | in z značko | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x