Arhiv Značke: pokojninsko

Majavi drugi steber

Ko sem pred tri­naj­stimi leti prvi­krat pisal o pro­sto­volj­nem doda­tnem pokoj­nin­skem zava­ro­va­nju v Sloveniji (PDPZ), sem se obre­gnil ob never­je­tno opti­mi­stične napo­vedi dono­sov, ki so jih tedaj oblju­bljali pri­ho­dnji izva­jalci PDPZ ozi­roma dru­gega pokoj­nin­skega ste­bra. Kdor je teda­njim oblju­bam ver­jel, je danes raz­o­ča­ran. Tedaj – to so bili časi tolarja, reva­lo­ri­za­cije in temeljne obre­stne mere [...]
Objavljeno v kategoriji pokojnina | in z značko , | Komentiraj

Informacije o pokojninskih rentah PDPZ

Prezentacija o ren­tah pro­sto­volj­nega doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja s posveta o pokoj­nin­ski reformi, ki ga je 26.10. 2011 orga­ni­zi­rala Pokojninska družba A d.d.:
Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | Komentiraj

Modri direktorji so videli dlje…

…zatr­juje nasle­dnji rekla­mni spot Pokojninske družbe A: Vas je spot pre­pri­čal in boste zdaj pri­ti­snili na svo­jega direk­torja, naj vas vključi v kolek­tivno doda­tno pokoj­nin­sko zavarovanje?
Objavljeno v kategoriji pokojnina | in z značko | Komentiraj

Kontakti za dvig denarja iz II. stebra

V leto­šnjem letu je bilo kar nekaj zani­ma­nja za dvig denarja iz II. pokoj­nin­skega ste­bra za tiste, ki so že 10 let vklju­čeni v pro­sto­voljno doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje in so zato pri­do­bili pra­vico, da si ta denar izpla­čajo. Svojo izku­šnjo sem opi­sal tukaj (1. del, 2.del), še naprej pa dobi­vam vpra­ša­nja o tem. Postopek ni [...]
Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | Komentiraj

Kako sem dvigoval pokojninske prihranke (2. del)

Nadaljevanje zgodbe izpred 4 mese­cev. Kot pri­ča­ko­vano, sem 22. avgu­sta od Prve dobil potr­dilo, da je bil za mojo polico pro­sto­volj­nega doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja opra­vljen odkup vpla­ča­nih sred­stev in da bo denar naka­zan na moj račun do konca meseca.
Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | Komentiraj

Pokojninske rente: n.p.

Skoraj vsi ponu­dniki II. pokoj­nin­skega ste­bra v Sloveniji imajo zdaj že zava­ro­vance, ki so izpol­nili pogoje za zače­tek pre­je­ma­nja rente in torej lahko iz faze vpla­če­va­nja pre­i­dejo v fazo pre­je­ma­nja denarja. O zme­šnjavi pri tem, ker ni eno­tnih pred­pi­sov, smo pred pol leta že govo­rili. Kaj se je od tedaj spremenilo?
Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | 1 Komentar

S tujim denarjem po koprivah

Med leto­šnjimi insol­venč­nimi postopki bo neko­liko pose­ben ste­čaj Poteze Skupina, ki se je začel prej­šnji teden. Ponavadi namreč nasan­kajo doba­vi­te­lji  in banke, tu pa bodo posre­dno pri­za­deti tudi mali vla­ga­te­lji in sicer pokoj­nin­ski var­če­valci II. ste­bra pri družbi Prva Osebna zava­ro­val­nica (nek­da­nja Prva pokoj­nin­ska družba).
Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | Komentiraj

Kako sem dvigoval pokojninske prihranke (1. del)

Svoj pokoj­nin­ski osta­nek iz nek­da­nje zapo­sli­tve sem pred krat­kim opi­so­val tule: Moj pokoj­nin­ski temelj (ha,ha). Potem pa sem se 1. aprila 2011, po natanko dese­tih letih od vklju­či­tve v pokoj­nin­ski načrt, name­nil ta dro­biž dvi­gniti. Kako je to potekalo?
Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | Komentiraj

Če vas srbijo prsti

Če vas srbijo prsti, si pre­be­rite spo­dnji oglas, s kate­rim vas Kapitalska družba v dana­šnjem Žur­nalu svari, da ne sto­rite kaj nepremišljenega.
Objavljeno v kategoriji oglaševanje, pokojnina | Značka | 4 Komentarji

Odločitve ne sprejmite z levo roko

Po dese­tih letih od vklju­či­tve v kolek­tivni II. pokoj­nin­ski ste­ber, letos prvi­krat dobiva pra­vico do enkra­tnega dviga sred­stev večje šte­vilo zava­ro­van­cev. Postavlja se jim vpra­ša­nje: nada­lje­vati vpla­če­va­nje (če so še vedno pri istem delo­da­jalcu), ohra­niti miro­va­nje sred­stev na svo­jem pokoj­nin­skem računu (če so vmes delo­da­jalca zame­njali) ali dvi­gniti denar. Tisti zava­ro­vanci, ki so že upo­ko­jeni, [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | in z značko , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x