Arhiv Značke: potrošnik

Vroč kostanj nacionalnega finančnega izobraževanja

Ko na slo­ven­ska tožil­stva in potem na sodi­šča pride nov pri­mer finančne golju­fije, tako kot nedavno pod­je­tje Asista Skupina in pred časom pod­je­tje Remius, v ospredje zopet stopi vpra­ša­nje finančne neo­sve­šče­no­sti ali že kar pre­go­vorne naiv­no­sti Slovencev. Tradicija pre­va­rant­skih shem, ki so v Sloveniji nale­tele na plo­dna tla, se vleče od Catch the Casha v [...]
Objavljeno v kategoriji politika | in z značko , | Komentiraj

Oglaševanje in realizirane cene stanovanj

Geodetska uprava Republike Slovenije (v nada­lje­va­nju: GURS) je pred časom vzpo­sta­vila evi­denco trga nepre­mič­nin (v nada­lje­va­nju: ETN). Poleg nje­nega pogla­vi­tnega namena, mno­žič­nega vre­dno­te­nja nepre­mič­nin, ki je bilo opra­vljeno v letu 2011, služi tudi za raz­i­skave in ana­lize trga nepre­mič­nin. ETN je javna zbirka podat­kov o kupo­pro­daj­nih in naje­mnih prav­nih poslih z nepre­mič­ni­nami, ki zago­ta­vlja sis­te­ma­tično [...]
Objavljeno v kategoriji nepremičnine, oglaševanje | in z značko , | Komentiraj

Ležarine so konvergirale

Spet pri­haja čas, ko so aktu­alne leža­rine, ki nam jih bor­zne hiše vsako leto zara­ču­najo za del­nice ali obve­znice, ki jih imamo na trgo­val­nih raču­nih. Ta stro­šek (ki sicer izvira pri Klirinško-depotni družbi) spra­vlja ob živce mno­žico cer­ti­fi­kat­skih del­ni­čar­jev, saj jim vsako leto odreže košček pre­mo­že­nja v teh del­ni­cah, tudi če še nikoli niso opra­vili [...]
Objavljeno v kategoriji borza | Značka | 3 Komentarji

Smo kupili knjigo ali kaj drugega

Potem ko smo neki izde­lek zako­nito kupili na trgu, imamo obi­čajno vso svo­bodo raz­po­la­ga­nja z njim. Lahko ga upo­ra­bljamo sami, lahko ga v upo­rabo pre­pu­stimo dru­gemu. Če z njim nismo zado­voljni, ga pro­damo; če smo ga kupili nekomu za roj­stni dan, ga poda­rimo. Vendar pa danes, v dobi digi­tal­nih izdel­kov, kot sta npr. knjiga v [...]
Objavljeno v kategoriji mediji | in z značko , | 1 Komentar

Prenovljeni ključni dokument sklada

Po dol­gih letih in po zakon­skih spre­mem­bah zdaj tudi slo­ven­ski vza­je­mni skladi (in pod­skladi krov­nih skla­dov) dobi­vajo poso­do­bljene temeljne doku­mente, name­njene poten­ci­al­nim vla­ga­te­ljem. Pred petimi leti smo namreč ugo­ta­vljali, kako absur­dno dolgi so teda­nji »izvlečki pro­spek­tov« slo­ven­skih skla­dov, ki so imeli tudi preko 10 strani in bili polni nepo­memb­nih in slabo razu­mlji­vih podat­kov. Novi doku­ment [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko | Komentiraj

Mirko Kaluža proti Zvezi potrošnikov

Predvčerajšnjim je ZPS obja­vila izsledke svoje raz­i­skave nalož­be­nih življenj­skih zava­ro­vanj (NŽZ) v Sloveniji (Plačali ste send­vič, dobili pa suho žemljo), v kate­rem ugo­ta­vljajo, da »zava­ro­val­nice in zasto­pniki potro­šnike pogo­sto načr­tno zava­jajo o lastno­stih zava­ro­va­nja ali pa jim ključne podatke za odlo­ča­nje posre­du­jejo šele po skle­ni­tvi pogodbe.« Včeraj se je na to ogor­čeno odzval direk­tor zava­ro­val­ni­škega [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | in z značko | 6 Komentarji

Če nadzornik noče kaznovati

Zadnja šte­vilka Mojih Financ pri­naša obširno ana­lizo spor­nih poče­tij pri trže­nju življenj­skih zava­ro­vanj (ŽZ) pod naslo­vom Pazite, da vas pri življenj­skih zava­ro­va­njih ne ‘ostri­žejo’. Avtorica Marja Milič je namo­čila zla­sti zava­ro­valne zasto­pnike, ki nare­dijo vse za skle­ni­tev nove zava­ro­valne police, četudi je stranka sploh ne potre­buje ali pa ta za stranko ni pri­merna. Našli so [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | in z značko | Komentiraj

Pijem, priporočam, bogatim

Takole se pri novem MLM-ju OrganoGold lote­vajo pre­pri­če­va­nja ude­le­žen­cev, »dis­tri­bu­ter­jev« ozi­roma pro­da­jal­cev kave. Spodaj sledi izsek iz nji­hove okro­žnice. Ključna spod­buda za vklju­či­tev je na koncu in je popol­noma enaka kot pred par leti pri Lyonessu: Vaši pri­ja­te­lji bodo za ta edin­stven pro­dukt in edin­stveno pri­lo­žnost izve­deli! Vprašanje je le, ali od vas ali od [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | Komentiraj

Spet preplačan nakup

Diskontni trgo­vec Lidl je ob Celovški, točno nasproti Mercatorjevega hiper­mar­keta, posta­vil tale pro­vo­ka­tivni pla­kat. Zgoraj upo­rabi Mercatorjevo rdeče-belo kom­bi­na­cijo črk in mimo­i­do­čim, od kate­rih so mnogi na poti v Mercator ali iz njega ali celo prav­kar v njem, naj­prej poskusi vce­piti dvom o smi­sel­no­sti nji­ho­vega poče­tja. »Spet ste za naku­pljeno robo pla­čali več, kot bi [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | 7 Komentarji

Zamegljevanje podražitev se ne obnese

Koliko zara­ču­nati za izde­lek ali sto­ri­tev, ki ga ozi­roma jo ponu­jamo? V zadnjem času, času izo­bi­lja, ni bil naj­ve­čji pro­blem, kako nekaj nare­diti, pač pa, kako to pro­dati. Zato lahko loč­nico med pre­ži­ve­tjem pod­je­tja ali nje­go­vim pro­pa­dom pred­sta­vlja ravno uspe­šen odgo­vor na ome­njeno vpra­ša­nje. Z obli­ko­va­njem opti­mal­nih cen za dosego kar naj­ve­čjega dobička se v [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | in z značko , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x