Arhiv Značke: potrošnik

Ste trgovina ali kaj drugega?

Pred časom je Mercator pom­po­zno ozna­nil, da zaradi eko­lo­ških razlo­gov kup­cem ne bodo več dajali vrečk na bla­gaj­nah. Skrajno netr­pe­žnih, pere­sno lah­kih vrečk, s kakr­šno sicer niti dveh tetra­pa­kov mleka nisi mogel pri­ne­sti do avta, ne da bi se str­gala. Kar pa jih ne moti, da ne bi kup­cem vsi­lje­vali nepo­trebne, z eko­lo­škega vidika bistveno [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | 7 Komentarji

S težkim topništvom v obrambo valute

Skoraj štiri dese­tle­tja so minila, odkar se med­se­bojni tečaji glav­nih sve­tov­nih valut gibljejo svo­bo­dno. Zato na trgu nihajo glede na ponudbo in pov­pra­še­va­nje, kar naj­bolj nepo­sre­dno opa­zimo kot turi­sti, ko za svoje evre dobimo vča­sih več, vča­sih manj ame­ri­ških dolar­jev ali bri­tan­skih funtov.
Objavljeno v kategoriji banke, ekonomija | in z značko , , | Komentiraj

Pogumno, NLB

Zadnjič sem po dol­gem času vsto­pil v eno od poslo­val­nic NLB. Te imajo na steni velike LCD pri­ka­zo­val­nike, s kate­rimi se komi­tenti krat­ko­ča­sijo, med­tem ko čakajo v vrsti za bla­gajne. Tečajna lista za tuje valute se na zaslonu izme­njuje s tečaj­nico krov­nega sklada NLB. Ta tre­nu­tno ne izgleda prav navdušujoče:
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka | Komentiraj

Simobilova kaplja čez rob

Podražitve so za pro­da­jalca obču­tljiva reč, še pose­bej, ko gre za dol­go­trajna poslovna raz­merja, kajti »enkra­ten« odliv dose­da­njih strank h kon­ku­renci ima lahko dalj časa vpliv na zmanj­šan denarni tok. Simobil je pri zadnji podra­ži­tvi, ki je izzvala tak bes nje­go­vih upo­rab­ni­kov na soci­al­nih omrež­jih, napra­vil več nepo­treb­nih napak.
Objavljeno v kategoriji nakupovanje, psihologija | in z značko | 6 Komentarji

Žiga žaga in Mercatorjevo sidro

O psi­ho­lo­ških tri­kih, s kate­rimi trgovci posku­šajo pre­sle­piti kupce, smo na tem blogu že pisali. Enega od njih, ki se ga je poslu­žil Mercator, so raz­krili v pole­tni šte­vilki revije VIP Zveze potro­šni­kov Slovenije (stran 45). Gre za meta­nje psi­ho­lo­škega sidra (angl. ancho­ring)  z nava­ja­njem neke ume­tne »redne« cene poleg aktu­alne, nižje cene, pri čemer [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | Komentiraj

Vohuna v vašem žepu na zaslišanje!

Zveza potro­šni­kov Slovenije je danes v sode­lo­va­nju z ura­dom Informacijskega poo­bla­ščenca pred­sta­vila izsledke sku­pne raz­i­skave o trgo­vskih kar­ti­cah ugo­dno­sti z vidika nji­hove smi­sel­no­sti in še pose­bej z vidika varo­va­nja oseb­nih podat­kov. Ni ravno novost, da s spre­je­tjem kar­tice ugo­dno­sti, ki nam jih vsi­lju­jejo na vsa­kem koraku, trgovcu omo­go­čimo zbi­ra­nje podat­kov o naših naku­po­val­nih nava­dah, toda [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | in z značko | Komentiraj

Klik do prihranka pri finančnih storitvah

Razmah sple­tnih oro­dij je na mar­si­ka­te­rem podro­čju olaj­šal življe­nje potro­šni­kom. Informacije, ki so bile nekoč dose­gljive le z muko­tr­pnim obi­sko­va­njem poslo­val­nic in pre­gle­do­va­njem papir­na­tih doku­men­tov, so zdaj pogo­sto dose­gljive z nekaj kliki z raču­nal­ni­ško miško. Tudi na podro­čju ban­čnih, zava­ro­val­ni­ških in nalož­be­nih pro­duk­tov je tako.
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | in z značko , | Komentiraj

Bančne vezave, kot na dlani

Med var­če­valci, ki držijo pri­hranke v varni ban­čni vezavi, je naj­po­go­stejša odlo­či­tev, da jih imajo kar pri »svoji« banki — tisti, ki jim vodi tudi osebni račun. Res je tako naj­u­dob­neje, veči­noma pa ni naj­bolj dono­sno. Ponavadi nam je odveč raz­i­sko­vati po ban­kah, kje so naj­u­go­dnejše obre­sti za naš zne­sek in naše obdo­bje var­če­va­nja. Pomoč [...]
Objavljeno v kategoriji banke | in z značko | Komentiraj

Kako trgovci jahajo pridelovalce

Kar pogo­sto lahko v medi­jih zasle­dimo pri­mere, ko kme­tje poto­žijo, kako malo njim ostane od pro­da­nega mleka ali pše­nice. Situacija je ver­je­tno podobna za vse pri­de­lo­valce živil­skih izdel­kov: daleč naj­ve­čji kos torte si odreže trgo­vec. Torej, ne tisti, ki je hrano pri­de­lal ali pre­de­lal, ampak tisti, ki jo je posta­vil pred kupca in mu jo [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | 6 Komentarji

Reševanje zavarovalniškega spora

Nedavno smo v časo­pisju lahko zasle­dili pri­mer potro­šnika, ki mu je zava­ro­val­nica odklo­nila povr­ni­tev škode, češ da je zamu­jal pri obroč­nem pla­čilu zava­ro­valne pre­mije. Sodeč po oko­li­šči­nah, kot so bile v članku pred­sta­vljene, je šlo za neza­ko­nit ukrep zava­ro­val­nice, kajti zava­ro­valna pogodba se po Obligacijskem zako­niku ne more zaradi enega nepla­ča­nega obroka kar tako raz­dreti [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | in z značko , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x