Arhiv Značke: potrošnik

Ležarine so obležale

Spet je tisti čas, ko so aktu­alne leža­rine, ki nam jih bor­zne hiše vsako leto zara­ču­najo za del­nice ali obve­znice, ki jih imamo na trgo­val­nih raču­nih. Ta stro­šek (ki sicer izvira pri Klirinško-depotni družbi) spra­vlja ob živce mno­žico cer­ti­fi­kat­skih del­ni­čar­jev, saj jim vsako leto odreže košček pre­mo­že­nja v teh del­ni­cah, tudi če še nikoli niso [...]
Objavljeno v kategoriji borza | Značka | 7 Komentarji

Z izobraževanjem do zmanjšanja števila »finančnih karambolov«

Če na gosto pro­me­tne ceste spu­stimo voz­nike, ki niso uspo­so­bljeni za upra­vlja­nje motor­nih vozil in ne poznajo vseh pro­me­tnih pred­pi­sov, ne moremo biti pre­se­ne­čeni, če potem pride do mno­žič­nih karam­bo­lov. Podobno velja tudi pri potro­šni­kih in nji­hovi vožnji skozi labi­rinte finanč­nih pro­duk­tov. Konec okto­bra je vla­dna medre­sor­ska delovna sku­pina pri­pra­vila dolgo pri­ča­ko­vani osnu­tek naci­o­nal­nega pro­grama finanč­nega [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | in z značko , | Komentiraj

Akcije trgovin na enem mestu

V teh rece­sij­skih časih je, razu­mljivo, več zani­ma­nja za čim bolj raci­o­nalno tro­še­nje denarja kot pa za nje­govo dono­sno ple­me­ni­te­nje. Pisali smo že o vra­ča­nju denarja pri naku­pih, časovno ome­je­nih popu­stih, izko­ri­šča­nju trgo­vskih kar­tic zve­stobe. Nedavno se je na spletu poja­vil še en zani­miv tovr­stni projekt.
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | Komentiraj

Vroče zgodbe vedno opečejo

Naložbo kupiš poceni, poča­kaš, da cena zra­ste in potem z dobič­kom pro­daš. Potem isti posto­pek pono­viš še enkrat z drugo naložbo, pa s tre­tjo in tako naprej… Taka metoda se morda obnese pri trgo­va­nju z rablje­nimi avto­mo­bili, pri vla­ga­nju v vza­je­mne sklade pa pona­vadi ne.
Objavljeno v kategoriji borza | in z značko , | Komentiraj

Denar in otroci

Včasih za koga pra­vimo, da ravna z denar­jem kot otrok. Impulzivni nakupi, za katere nam je kasneje žal. Hitro pora­blja­nje denarja takoj po pre­jeti plači, potem pa strogo var­če­va­nje do nasle­dnje plače. Nasedanje domnev­nim »enkra­tnim never­je­tno ugo­dnim pri­lo­žno­stim.« Primerov je še in še. Nepremišljeno ali neod­go­vorno obna­ša­nje, ki ga na splo­šno pove­zu­jemo z nezre­lo­stjo , [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | Komentiraj

Obrestno obrestni račun

Čla­nek iz časo­pisa Večer, 28. 10. 2010: Obrestno-obrestni račun
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , | Komentiraj

Napake zaradi podcenjevanja tveganja

Če malo poe­no­sta­vimo, lahko rečemo, da pri naložbi denarja pojem tve­ga­nje pomeni ver­je­tnost, da naš cilj ne bo dose­žen. Ali dru­gače, ver­je­tnost, da bomo z naložbo zaslu­žili manj kot pri­ča­ku­jemo ozi­roma, še huje, da bomo name­sto dobička ustva­rili izgubo. Večje ko je tve­ga­nje, večja je ver­je­tnost močno pozi­tiv­nih in močno nega­tiv­nih rezultatov.
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , | Komentiraj

Inovativni popusti pri nakupovanju

Ljudje pri naku­pih radi pri­hra­nimo in popust je pogo­sto magična beseda. Recesijski časi in raz­mah upo­rabe inter­neta so spod­bu­dili ino­va­tiv­nost posre­dni­kov na tem podro­čju. Tako smo dobili Lyoness, 2 za 1 in Big Deal. Projekti se sicer med seboj pre­cej raz­li­ku­jejo, vsi pa naj bi omo­go­čali WIN-WIN-WIN situ­a­cijo za vse tri vple­tene (trgovca, kupca in [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | in z značko | Komentiraj

Neverjeten preobrat karteljašev

Potem ko so ele­k­tro dis­tri­bu­terji dve leti igno­ri­rali odločbo Urada za var­stvo kon­ku­rence in se pri­to­že­vali vse do ustav­nega sodi­šča (ki se ga pogo­sto na tak način zlo­ra­blja  za zadeve, ki nimajo nobene zveze z ustavo), se je prvi od njih, Elektro Gorenjska,  svo­jim stran­kam celo opra­vi­čil: /…/ Zakoniti zasto­pnik Elektra Gorenjska Bojan Luskovec, ki [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | 1 Komentar

(Ne)varni finančni produkti

Ko poslu­šamo o (ne)varnosti izdel­kov z vidika potro­šni­ških pra­vic, ver­je­tno pomi­slimo na motorno žago, ele­k­trične gospo­dinj­ske apa­rate ali na kaj dru­gega, s čimer bi se upo­rab­nik pri roko­va­nju lahko poško­do­val. Vendar pa se v zadnjem času, po kata­stro­fal­nih posle­di­cah finančne krize, raz­pra­vlja  o pojmu var­no­sti tudi na podro­čju finanč­nih sto­ri­tev, name­nje­nih pov­preč­nemu neu­kemu vla­ga­te­lju. Tudi [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | in z značko , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x