Arhiv Značke: potrošnik

Neverjeten preobrat karteljašev

Potem ko so ele­k­tro dis­tri­bu­terji dve leti igno­ri­rali odločbo Urada za var­stvo kon­ku­rence in se pri­to­že­vali vse do ustav­nega sodi­šča (ki se ga pogo­sto na tak način zlo­ra­blja  za zadeve, ki nimajo nobene zveze z ustavo), se je prvi od njih, Elektro Gorenjska,  svo­jim stran­kam celo opra­vi­čil: /…/ Zakoniti zasto­pnik Elektra Gorenjska Bojan Luskovec, ki [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | 1 Komentar

(Ne)varni finančni produkti

Ko poslu­šamo o (ne)varnosti izdel­kov z vidika potro­šni­ških pra­vic, ver­je­tno pomi­slimo na motorno žago, ele­k­trične gospo­dinj­ske apa­rate ali na kaj dru­gega, s čimer bi se upo­rab­nik pri roko­va­nju lahko poško­do­val. Vendar pa se v zadnjem času, po kata­stro­fal­nih posle­di­cah finančne krize, raz­pra­vlja  o pojmu var­no­sti tudi na podro­čju finanč­nih sto­ri­tev, name­nje­nih pov­preč­nemu neu­kemu vla­ga­te­lju. Tudi [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | in z značko , | Komentiraj

Stabilnejši kot zlato, donosnejši kot borza

Že nekaj časa se v Sloveniji na nek čuden način tržijo zaprti ladij­ski skladi nem­ške družbe König & Cie. Očitno gre za javno ponu­ja­nje finanč­nih instru­men­tov v pri­marni emi­siji, dele­žev v nem­ški koman­di­tni družbi, ki pa (vsaj pri nas) ne poteka po slo­ven­skih pred­pi­sih o javni ponudbi vre­dno­stnih papir­jev. Previdnost vseh tistih, ki vas s [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka | 1 Komentar

Svetovanje z zapisnikom

Še nekaj nada­lje­va­nja teme od zadnjič. V Nemčiji mali vla­ga­te­lji vre­dno­stne papirje v veliki večini kupu­jejo v svo­jih ban­kah. Od 1. janu­arja 2010 dalje morajo po zakonu ban­čni sve­to­valci obve­zno izde­lati zapi­snik vsa­kega nalož­be­nega sve­to­va­nja in ga pod­pi­sa­nega izro­čiti stranki. Namen te obve­zno­sti je, da ostane pisna sled o nalož­be­nih pri­po­ro­či­lih, kajti nem­ške obla­sti namreč [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Svetovanje za provizijo ali honorar?

Pri nas je naj­bolj obi­ča­jen način pla­če­va­nja za »finančno sve­to­va­nje« (kar je sicer v teh kra­jih teme­ljito zlo­ra­bljen pojem) s pro­dajno pro­vi­zijo od kuplje­nih finanč­nih pro­duk­tov (zava­ro­va­nja, skladi). Svetovalca tako pla­čuje zava­ro­val­nica, banka ali družba za upra­vlja­nje, ne pa nje­gova stranka, torej kupec. Za kupca je to stro­škovno ugo­dno — na videz zastonj -, pa [...]
Objavljeno v kategoriji oglaševanje | Značka | 2 Komentarji

Grčija nas stiska za vrat

Letošnjo pomlad je na kapi­tal­skih trgih naj­bolj zazna­mo­valo doga­ja­nje, ki so ga časni­karji neko­liko kari­ki­rano poi­me­no­vali grška tra­ge­dija. Vendar se polo­žaj sodobne Grčije raz­li­kuje od antič­nih tra­ge­dij. Tam je bil junak pra­vi­loma »brez krivde kriv« in žrtev božje volje ter nesreč­nih oko­li­ščin, tu pa so k seda­nji pre­za­dol­že­no­sti pri­po­mo­gli kar grški poli­tiki sami. Skušnjava obi­lja [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija, politika | in z značko , , | Komentiraj

Več preglednosti pri naložbenih policah

Vlada je prej­šnji teden v državni zbor v spre­je­ma­nje po skraj­ša­nem postopku poslala novelo zava­ro­val­ni­škega zakona (ZZavar). Ta med dru­gim pri­naša tudi dobro novico za (pri­ho­dnje) zava­ro­vance: pri stro­ških nalož­be­nih polic življenj­skega zava­ro­va­nja bo več tran­spa­ren­tno­sti. Zavarovanec bo imel infor­ma­cijo, katere stro­ške in v koli­kšni višini bo plačeval.
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | in z značko , | 5 Komentarji

Kako do termina

Včasih je bil pri zava­ro­val­ni­cah pri­lju­bljen način nova­če­nja strank kli­ca­nje na slepo po tele­fonu, pona­vadi pod pre­tvezo kratke ankete, ki ji je sle­dilo pri­do­bi­va­nje pri­vo­li­tve kli­ca­nega v obisk zasto­pnika na domu. Sedaj kli­ca­nje kar tako, po ime­niku, ni več dovo­ljeno. Zato pri­dejo v poštev bolj domi­selni načini, ki pogo­sto vklju­ču­jejo otroke, cilj pa so nji­hovi [...]
Objavljeno v kategoriji oglaševanje | Značka | 9 Komentarji

Nasveti za nakup stanovanja na razprodaji

Jasno postaja, da se bo v nasle­dnjih letih velik del novo­gra­je­nih sta­no­vanj pro­da­jal pod poseb­nimi pogoji: sta­no­va­nja, zase­žena s strani bank; sta­no­va­nja, vsi­ljena podi­z­va­jal­cem kot kom­pen­za­cija za opra­vljeno delo; pre­mo­že­nje iz ste­čajne mase in podobno. Kot so menili v vče­raj­šnji TV oddaji Polemika (posne­tek), bo pre­cej­šen del pod­je­tij v verigi grad­be­ni­štva v bli­žnji pri­ho­dno­sti pro­pa­del. [...]
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | in z značko | 1 Komentar

Agresivni sosed

Spodnji gro­zeči letak se je nekega lepega dne zna­šel pri­le­pljen na vho­dna vrata v blok. Nič hudega slu­teče sta­no­valce je zaskr­belo. Pričakovano. Točno tak je bil namreč namen avtor­jev letaka iz pod­je­tja Sosed d.o.o.
Objavljeno v kategoriji oglaševanje | Značka | 9 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x