Arhiv Značke: Pravna praksa

Odlašanje bo boleče

Vzdržnost slo­ven­skega pokoj­nin­skega sis­tema je poli­tično deli­ka­tna tema, saj so upo­ko­jenci zelo velik del volil­nega telesa in še večji del tistega telesa, ki se voli­tev tudi dejan­sko ude­le­žuje, nji­hova stranka pa je že drugi man­dat čla­nica vla­da­joče koalicije. To so neu­go­dne oko­li­ščine za reše­va­nje tega pro­blema, ki se zla­goma še poslab­šuje. Dejansko je dokla­dni pokoj­nin­ski [...]
Objavljeno v kategoriji pokojnina | in z značko , | 1 Komentar

Odločno uveljavljanje ali odprodaja

Moralni hazard je izraz, ki v eko­no­miji ozna­čuje spre­me­njeno obna­ša­nje osebe, ki računa na to, da ji ne bo treba v celoti nositi posle­dic svo­jih dejanj. Zaradi tega spre­jema bolj tve­gane odlo­či­tve, kot bi jih sicer. Kadar se moral­nemu hazardu pri­ključi še naspro­tje med prin­ci­pa­lom in agen­tom, kot na pri­mer med del­ni­čarji neke banke in [...]
Objavljeno v kategoriji politika | in z značko | Komentiraj

Etični vidik trgovanja na podlagi notranjih informacij

Notranje infor­ma­cije so eden od poseb­nih pri­me­rov asi­me­trije infor­ma­cij kot dejav­nika nepo­pol­no­sti trga vre­dno­stnih papir­jev. Že vsaj 20 let je na raz­vi­tih del­ni­ških trgih poznan vpliv tran­sak­cij insi­der­jev, tj. oseb, ki imajo dostop do nejav­nih infor­ma­cij o poslo­va­nju oz. sta­nju družb, izda­ja­te­ljic vre­dno­stnih papir­jev, s kate­rimi se trguje na borzi. Poglejmo hipo­te­tični pri­mer. Predsednik uprave javne [...]
Objavljeno v kategoriji borza | in z značko | Komentiraj

Kaj bo prinesel novi šef ATVP

Da je zau­pa­nje dobra stvar, ven­dar pa je nad­zor še boljši, je vedel pove­dati že Vladimir Iljič Lenin. Kompetenten in učin­ko­vit nad­zor­nik z ustre­znimi pri­stoj­nostmi je pred­po­goj za ure­jen, kon­ku­ren­čen in zau­pa­nja vre­den trg. Ni naklju­čje, da se v angle­ščini za take nad­zor­nike pogo­sto upo­ra­blja izraz wat­chdog ozi­roma pes čuvaj. Od držav­nih orga­nov lahko med [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | in z značko | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x