Arhiv Značke: reforma

Pogoji za upokojitev v letu 2013

Sprejeta pokoj­nin­ska reforma pri­naša spre­membe pri pogo­jih upo­ko­je­va­nja, s tem, da se vsi, ki seda­nje pogoje izpol­nijo v letu 2012, lahko tudi kasneje upo­ko­jijo v skladu s seda­njimi pogoji. Novo ure­di­tev pov­ze­mata spo­dnji dve infografiki.
Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | Komentiraj

Bistvene spremembe ZPIZ-2 pri obveznem zavarovanju

Prezentacija direk­torja ZPIZ, Marijana Papeža na posvetu o pokoj­nin­ski reformi, ki ga je 18.10. 2012 orga­ni­zi­rala Pokojninska družba A d.d.:
Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | Komentiraj

Zametki pokojninskih sprememb — september 2012

Trije časo­pisi so danes obja­vili pov­ze­tek tre­nu­tne ver­zije nove, »Vizjakove« raz­li­čice pokoj­nin­ske reforme (Delo, Dnevnik, Finance) — pre­dloga sicer mini­str­stvo za delo še ni javno obja­vilo. Vsi spo­dnji podatki so torej še močno zača­sni in neuradni.
Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | 1 Komentar

239 sabotaž

Poslovalnice Pošte Slovenije imajo pod stro­pom LCD pri­ka­zo­val­nike, s kate­rimi se stranke krat­ko­ča­sijo, med­tem ko čakajo v vrstah. Na njih se izme­nju­jejo reklame, vre­men­ska napo­ved in Poštini samo­pro­mo­cij­ski spoti; v enem od njih piše, da je teh pri­ka­zo­val­ni­kov v vsej Sloveniji 239. Danes se na njih vrti tudi pro­pa­ganda za pokoj­nin­ski refe­ren­dum.
Objavljeno v kategoriji oglaševanje | Značka | Komentiraj

Kaplja čez rob

Novica o spet novi doka­pi­ta­li­za­ciji NLB, ki jo zah­teva Banka Slovenije, bi lahko zabila še zadnji žebelj v krsto pokoj­nin­skega refe­ren­duma. Ni veliko stvari, ki bi bile dan­da­nes med volivci manj popu­larne od vpla­če­va­nja dav­ko­pla­če­val­skega denarja v banke. Še pose­bej ne po tem, ko je za NLB in NKBM letos že šlo več sto mili­jo­nov [...]
Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | 1 Komentar

Referendumski boj na nož

Približno od raz­vpi­tega spota dalje je medij­sko pre­pri­če­va­nje o pokoj­nin­ski reformi postalo celo zani­mivo. Po zače­tnem Semoličevem sunku s kra­va­tarji, je vla­dni štab spro­žil pro­ti­o­fen­zivo in zdaj, razen z dol­gimi članki v Sobotni pri­logi in Dnevnikovem Objektivu, tolče tudi na Facebooku, Twitterju in YouTubeu.
Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | Komentiraj

Zakaj so spot umaknili?