Arhiv Značke: sanacija bank

Evropa skrbi, da se državna pomoč ne izrodi

Ob vstopu v Evropsko unijo je Slovenija spre­jela tudi njena pra­vila o dode­lje­va­nju držav­nih pomoči, ki so pomem­ben ele­ment notra­njega trga. Opredeljena so že v sami Pogodbi o delo­va­nju EU, saj državna pomoč izkri­vlja kon­ku­renco in posta­vlja pre­je­mnike pomoči v pri­vi­le­gi­ran polo­žaj. Enakopravnost subjek­tov na trgu in pred­vi­dlji­vost pogo­jev pa sta nujna pred­po­goja ure­je­nega tržnega [...]
Objavljeno v kategoriji banke | in z značko , | Komentiraj

Dobra stran izbrisa podrejenih obveznic

Izbris podre­je­nih obve­znic sani­ra­nih slo­ven­skih bank decem­bra 2013 bo imel tudi dobre posle­dice, ne glede na to, kako se bo raz­ple­tel. Nenamerne posle­dice ute­gnejo biti edina dobra stvar te kome­dije zmešnjav.
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Kdo lahko še zagovarja državno lastništvo bank

Vsak poli­tik, ki bi v pri­ho­dnje še hotel zago­var­jati bla­go­dej­nost držav­nega in para­dr­žav­nega lastni­štva bank, naj si naj­prej ogleda posne­tek dana­šnje tiskovne kon­fe­rence guver­nerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca. BS je več let pozi­vala lastnike, naj doka­pi­ta­li­zi­rajo NLB, NKBM, Abanko, Banko Celje, Probanko, Factor banko in Gorenjsko banko. Le maj­hen del doka­pi­ta­li­za­cij je bil dejan­sko opra­vljen. [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Če Banka Slovenije ne bi gledala vstran

Pred par dnevi sta se na sodi­šču zna­šli nek­da­nji vodilni funk­ci­o­narki Probanke, Romana Pajenk in Milana Lah, zaradi zadev iz let 2010 in 2011. Probanka je že več kot leto dni v likvi­da­ciji, kamor ni pri­spela le zaradi nepre­mi­šlje­nega kre­di­ti­ra­nja in moto­vi­lje­nja z doka­pi­ta­li­za­ci­jami, ampak tudi zaradi pre­stop­kov, ki niso bili pra­vo­ča­sno pro­ce­su­i­rani. Kolikšen bo [...]
Objavljeno v kategoriji banke, nadzorniki | Značka | Komentiraj

Razveljavljene delnice NLB in NKBM — po domače

Nekaterim malim del­ni­čar­jem NLB in NKBM se je šele po pre­jemu obve­stila o raz­ve­lja­vlje­nju del­nic posve­tilo, kaj del­nica pomeni in koliko je vre­dna. Ker sem dobil par vpra­šanj del­ni­čar­jev, kako je to sploh mogoče (»ali mi niso dol­žni izpla­čati vsaj nomi­nalne vre­dno­sti del­nic«, »ali ni ta izbris nava­dna kraja«), jim bom tule odgo­vo­ril malo bolj [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Živahni teden odnosov med državo in »njeno« banko

Prvi teden aprila je zazna­mo­valo nena­va­dno dina­mično komu­ni­ci­ra­nje med Agencijo za upra­vlja­nje kapi­tal­skih naložb Republike Slovenije (AUKN) in vla­da­jočo poli­tiko zaradi začete doka­pi­ta­li­za­cije Nove Kreditne banke Maribor (NKBM). Kronologija dogod­kov pokaže kar nekaj preobratov.
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Včerajšnji oblak megle

Država je prej­šnji teden po bli­sko­viti akciji Agencije za upra­vlja­nje kapi­tal­skih naložb z eks­pre­snim skli­ce­va­njem skup­ščin iz držav­nih pod­je­tij postr­gala več kot 50 mili­jo­nov evrov ter ELES, Pošto in Gen Energijo pri­si­lila v nakup doka­pi­ta­li­za­cij­skih del­nic NKBM. Uradno zato, ker gre za »atrak­tivno ceno« in ker je treba »obra­niti državno pre­vze­mno premijo«.
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Izdaja je bila uspešna

»Slovenija je uspe­šno izdala novo obve­znico.« Taka novica se obča­sno pojavi v medi­jih in zveni kot pozi­ti­ven, sko­rajda ohra­bru­joč dose­žek. Kot da bi šlo za zmago naše repre­zen­tance proti nekemu favo­ri­zi­ra­nemu naspro­tniku.  Vendar pa v resnici pomeni, da se je državni pro­ra­čun doda­tno zadol­žil na med­na­ro­dnem trgu. In te uspe­šne izdaje se v zadnjem času [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | 2 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x