Arhiv Značke: tehnike prepričevanja

Cash v kuverti

Naročniki na revije obča­sno prej­mete ozi­roma pre­je­memo kakšno anketo zalo­žnika, v kateri nas spra­šu­jejo, kaj nam je v reviji všeč, kaj pogre­šamo in podobno. Ponavadi se nam za izpol­njeno anketo tudi nekako oddol­žijo. Odkar so Feničani izu­mili denar, to sploh ni problem.
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka | Komentiraj

Kdo so ti ljudje (3. del)

V prej­šnjih delih serije o teh­ni­kah pre­pri­če­va­nja (1. del, 2. del)  smo pre­gle­dali neka­tere prin­cipe, ki pove­čajo možnost uspe­šnega pre­pri­če­va­nja. V tem zadnjem delu pa ostane vidik, ki je vča­sih naj­po­memb­nejši: kdo nas pre­pri­čuje. Kot vemo iz vsak­da­njega življe­nja, je rezul­tat pre­pri­če­va­nja pogo­sto odvi­sen od tega, kakšne lastno­sti ima oseba, ki pre­pri­čuje. Največji spe­ci­a­li­sti za [...]
Objavljeno v kategoriji oglaševanje, psihologija | in z značko | Komentiraj

Nauk borilnih veščin (2. del)

Kdaj pre­pri­če­va­nje deluje naj­bo­lje? Kadar pre­pri­če­va­lec svoje metode upo­rabi tako, da jih izvr­šuje kar objekt pre­pri­če­va­nja sam na sebi. Torej, ko ne upo­ra­blja lastne moči, pač pa izra­blja ener­gijo naspro­tnika, kot je — menda — odlika moj­strov borilne veščine aikido. Primer: Ena od druž­be­nih vre­dnot, ki je mar­si­komu zelo pomembna, je dosle­dnost ali kon­si­sten­tnost. Doslednost [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | in z značko | Komentiraj

Tehnike prepričevanja (1.del)

Ena od pomemb­nih veščin, mar­si­kje celo nujna za poklicni uspeh, je spo­sob­nost pre­pri­če­va­nja. Cilj pre­pri­če­va­nja je doseči, da pre­pri­če­va­lec (subjekt) s komu­ni­ka­cijo doseže, da pre­pri­če­va­nec (objekt) ravna v skladu z inte­re­som subjekta. Najbolj raz­šir­jen način pre­pri­če­va­nja je osebna pro­daja, pri kateri pro­da­ja­lec želi svoje blago ali sto­ri­tev pro­dati kupcu in ta način pogo­sto nastopa tudi [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | in z značko | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x