Arhiv Značke: univerza

Bonus za samoumevnost

Včerajšnjo ana­lo­gijo slo­ven­skih držav­nih šti­pen­dij z grškimi pri­go­dami je mogoče še dopol­niti. Pri nas bo država bo (še naprej) omo­go­čala šti­pen­di­s­tom pose­ben bonus: za uspe­šno zaklju­čen prvi letnik dobijo nagrado 200 evrov. V Grčiji pa so usluž­benci dobi­vali doda­tek za pra­vo­ča­sno pri­ha­ja­nje v službo.
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Dve leti gratis, po grškem vzoru

Skupno bo tako šti­pen­dist na dodi­plom­skem štu­diju upra­vi­čen do 7 let pre­je­ma­nja državne šti­pen­dije. (za pet­le­tni bolonj­ski študij) Takole piše v spo­ro­čilu za jav­nost mini­stra Svetlika ob pred­sta­vi­tvi novega zakona o šti­pen­di­ra­nju. Precej neo­bi­ča­jen način skraj­še­va­nja dobe štu­di­ra­nja, ki je pri nas med naj­dalj­šimi v Evropi.  Mogoče bi podobno ino­va­cijo uve­dli še kje dru­gje? Lahko [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Odpustkov za študij ne bo več

Pokojninski zakon, ki ga je vče­raj potr­dila vlada (ven­dar ute­gne na poti skozi par­la­ment še doži­veti spre­membe), med dru­gim tudi odpra­vlja možnost pri­zna­va­nja dodane dobe za čas štu­dija in voja­škega roka. Na tak način so se doslej »izo­bra­ženi« upo­ko­jenci lahko odpra­vili v pen­zijo prej, kot bi se sicer. Po novem bo imel dol­go­tra­jen štu­dij še [...]
Objavljeno v kategoriji pokojnina | in z značko , | 1 Komentar

Dežela ekonomistov in pravnikov

Marko Kos v četrt­ko­vem Delu opo­zarja (PDF, 1 MB) na neu­mno­sti vla­dne odlo­či­tve o šte­vilu raz­pi­sa­nih (in iz dav­ko­pla­če­val­skega denarja finan­ci­ra­nih) mest na slo­ven­skih fakul­te­tah. Leta 2008 so eko­no­mi­sti, prav­niki in druž­bo­slovci pred­sta­vljali že več kot 50% vseh sve­žih diplo­man­tov v tem letu, med­tem ko je v dru­gih drža­vah ta odsto­tek bistveno nižji (Avstrija 37%, [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | 5 Komentarji

Beseda: štrajk

V sredo se torej neza­do­voljni štu­den­tje pod vod­stvom Štu­dent­ske orga­ni­za­cije Slovenije odpra­vljajo na štrajk. To nem­ško besedo so si ver­je­tno izbrali, ker je krajša in bolj agre­sivna od slo­ven­ske besede stavka. Obe sta sicer napačni. Pomensko ustre­zna beseda je demon­stra­cije (mno­žično izra­ža­nje raz­po­lo­že­nja, nava­dno v znak pro­te­sta), ne pa stavka (pre­ne­ha­nje dela za dolo­čen čas). [...]
Objavljeno v kategoriji jezik | Značka | 2 Komentarji

Malo delo, veliki protesti

Danes še malo reklame za štu­dente, če sem se že v zadnjih mese­cih par­krat ukvar­jal z nji­hovo pro­ble­ma­tiko (izo­gi­ba­nje stre­zni­tvi, napo­tnice, kupo­va­nje oddaj). Sedanji pre­dlog ure­di­tve malega dela so štu­dent­ske orga­ni­za­cije oce­nile kot gro­zečo kata­strofo, ki jo je treba z vsemi sred­stvi pre­pre­čiti. Zato gredo v akcijo.
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | 1 Komentar

Malo delo, korak v pravo smer

Najnovejši pre­dlog mini­stra Svetlika v zvezi z novo ure­di­tvijo malega dela (odziv štu­den­tov na ŠOU­vi­ziji) je korak v pravo smer: Prav je, da ga lahko opra­vljajo tudi brez­po­selni in upo­ko­jenci. Ni nobe­nega dobrega razloga, da bi bili štu­den­tje in dijaki privilegirani.
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | 5 Komentarji

Študentski funkcionarji, legende

Spodnji pri­spe­vek iz vče­raj­šnje oddaje Preverjeno na POP TV si velja ogle­dati, če imate dobre živce.
Objavljeno v kategoriji ekonomija | in z značko | Komentiraj

Balon študentskih napotnic

V Sloveniji sko­raj ni sre­dnje veli­kega kraja brez izpo­stave štu­dent­skega ser­visa. Posredovalnic štu­dent­skega dela je namreč več kot 120, na leto pa izdajo več kot mili­jon štu­dent­skih napo­tnic. Prihodki štu­dent­skih ser­vi­sov iz te kon­ce­sij­ske dejav­no­sti so v letu 2007 zna­šali sko­raj 36 mili­jo­nov evrov. Že samo ti podatki kažejo, da se je delo prek ser­visa [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | in z značko , , | 1 Komentar

100% zaposljiv takoj po koncu študija

Te dni pote­kajo rekla­mne kam­pa­nje pred bli­ža­jo­čimi se infor­ma­tiv­nimi dnevi za sre­dnje­šolce. Fakultete se hva­lijo se vsaka po svoje, ena od njih denimo takole: Ali lahko po teh dveh stav­kih uga­nete, za katero fakul­teto gre? Težka naloga, kajneda?
Objavljeno v kategoriji oglaševanje | Značka | 1 Komentar
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x