Arhiv Značke: Večer

S težkim topništvom v obrambo valute

Skoraj štiri dese­tle­tja so minila, odkar se med­se­bojni tečaji glav­nih sve­tov­nih valut gibljejo svo­bo­dno. Zato na trgu nihajo glede na ponudbo in pov­pra­še­va­nje, kar naj­bolj nepo­sre­dno opa­zimo kot turi­sti, ko za svoje evre dobimo vča­sih več, vča­sih manj ame­ri­ških dolar­jev ali bri­tan­skih funtov.
Objavljeno v kategoriji banke, ekonomija | in z značko , , | Komentiraj

Klik do prihranka pri finančnih storitvah

Razmah sple­tnih oro­dij je na mar­si­ka­te­rem podro­čju olaj­šal življe­nje potro­šni­kom. Informacije, ki so bile nekoč dose­gljive le z muko­tr­pnim obi­sko­va­njem poslo­val­nic in pre­gle­do­va­njem papir­na­tih doku­men­tov, so zdaj pogo­sto dose­gljive z nekaj kliki z raču­nal­ni­ško miško. Tudi na podro­čju ban­čnih, zava­ro­val­ni­ških in nalož­be­nih pro­duk­tov je tako.
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | in z značko , | Komentiraj

Obrestne mere — palica z dvema koncema

Za Portugalsko, Irsko in Grčijo je povi­še­va­nje obre­stnih mer pri­bli­žno tako dobro­do­šlo kot bi bil strel v glavo. Tako sar­ka­stično je neki tuji novi­nar komen­ti­ral nedavno zvi­ša­nje ključne evr­ske obre­stne mere za četrt odsto­tne točke, ki naka­zuje zače­tek niza dvi­gov. Tudi Slovenija nad takim razvo­jem dogod­kov ne more biti navdušena.
Objavljeno v kategoriji ekonomija, politika | in z značko , | Komentiraj

Reševanje zavarovalniškega spora

Nedavno smo v časo­pisju lahko zasle­dili pri­mer potro­šnika, ki mu je zava­ro­val­nica odklo­nila povr­ni­tev škode, češ da je zamu­jal pri obroč­nem pla­čilu zava­ro­valne pre­mije. Sodeč po oko­li­šči­nah, kot so bile v članku pred­sta­vljene, je šlo za neza­ko­nit ukrep zava­ro­val­nice, kajti zava­ro­valna pogodba se po Obligacijskem zako­niku ne more zaradi enega nepla­ča­nega obroka kar tako raz­dreti [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | in z značko , | Komentiraj

Odločitve ne sprejmite z levo roko

Po dese­tih letih od vklju­či­tve v kolek­tivni II. pokoj­nin­ski ste­ber, letos prvi­krat dobiva pra­vico do enkra­tnega dviga sred­stev večje šte­vilo zava­ro­van­cev. Postavlja se jim vpra­ša­nje: nada­lje­vati vpla­če­va­nje (če so še vedno pri istem delo­da­jalcu), ohra­niti miro­va­nje sred­stev na svo­jem pokoj­nin­skem računu (če so vmes delo­da­jalca zame­njali) ali dvi­gniti denar. Tisti zava­ro­vanci, ki so že upo­ko­jeni, [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | in z značko , | Komentiraj

Vroče zgodbe vedno opečejo

Naložbo kupiš poceni, poča­kaš, da cena zra­ste in potem z dobič­kom pro­daš. Potem isti posto­pek pono­viš še enkrat z drugo naložbo, pa s tre­tjo in tako naprej… Taka metoda se morda obnese pri trgo­va­nju z rablje­nimi avto­mo­bili, pri vla­ga­nju v vza­je­mne sklade pa pona­vadi ne.
Objavljeno v kategoriji borza | in z značko , | Komentiraj

Obrestno obrestni račun

Čla­nek iz časo­pisa Večer, 28. 10. 2010: Obrestno-obrestni račun
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , | Komentiraj

Napake zaradi podcenjevanja tveganja

Če malo poe­no­sta­vimo, lahko rečemo, da pri naložbi denarja pojem tve­ga­nje pomeni ver­je­tnost, da naš cilj ne bo dose­žen. Ali dru­gače, ver­je­tnost, da bomo z naložbo zaslu­žili manj kot pri­ča­ku­jemo ozi­roma, še huje, da bomo name­sto dobička ustva­rili izgubo. Večje ko je tve­ga­nje, večja je ver­je­tnost močno pozi­tiv­nih in močno nega­tiv­nih rezultatov.
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , | Komentiraj

Grčija nas stiska za vrat

Letošnjo pomlad je na kapi­tal­skih trgih naj­bolj zazna­mo­valo doga­ja­nje, ki so ga časni­karji neko­liko kari­ki­rano poi­me­no­vali grška tra­ge­dija. Vendar se polo­žaj sodobne Grčije raz­li­kuje od antič­nih tra­ge­dij. Tam je bil junak pra­vi­loma »brez krivde kriv« in žrtev božje volje ter nesreč­nih oko­li­ščin, tu pa so k seda­nji pre­za­dol­že­no­sti pri­po­mo­gli kar grški poli­tiki sami. Skušnjava obi­lja [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija, politika | in z značko , , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x