Arhiv Značke: vedenjske finance

Nepričakovani učinki ekonomskih spodbud

Ena od splo­šno spre­je­tih pred­po­stavk sodobne eko­no­mije pravi, da se lju­dje odzi­vajo na spod­bude. Zato eko­no­mi­sti pri ure­ja­nju raz­me­rij med gospo­dar­skimi subjekti in v družbi na splo­šno radi ope­ri­rajo s finanč­nimi nagra­dami in kaznimi. Davčne olaj­šave ali obre­me­ni­tve za posebne namene ter sub­ven­cije so tipi­čen pri­mer takega druž­be­nega inže­ni­ringa. Želimo pri­do­bi­vati več ele­k­trike iz obno­vlji­vih [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | in z značko , | 1 Komentar

Je racionalnost nujna za življenje?

»Za to, da si člo­vek pri­skrbi hrano in zato­či­šče ter da zaplodi in pre­živi potomce, ne potre­buje kaj dosti raci­o­nal­no­sti,« se je poša­lil angle­ški psi­ho­log Stuart Sutherland (1927–1998) v eni od prvih polju­dno­znan­stve­nih knjig, ki je z raznih vidi­kov obrav­na­vala člove­kovo navi­de­zno nera­zu­mnost (Irrationality, 1994).
Objavljeno v kategoriji psihologija | in z značko | Komentiraj

Eno gnilo jabolko pokvari ves zaboj

Ameriški kogni­tivni psi­ho­log Dan Ariely z uni­verze Duke, ki je zaslo­vel s svo­jim knji­žnim prven­cem Predvidljivo nera­zu­mni, je v svoji novi knjigi Poštena resnica o nepo­šte­no­sti opi­sal zani­miv poskus, ki ga je izve­del sku­paj s kolegi z uni­verze Carnegie Mellon. Zanimal jih je način šir­je­nja nee­tič­nega rav­na­nja v družbi in je posta­vil hipo­tezo, da se [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | in z značko , | 1 Komentar

Zmedenemu kupcu zaračunati, kolikor se le da

Če na arab­ski tržnici kupu­jete spo­mi­nek, katera cena zanj je prava? Za kupca je odgo­vor je eno­sta­ven: tista, ki si jo pri­ba­ran­tate. Z vidika pro­da­jalca, ki pro­daja mno­žico ena­kih arti­klov, pa je dru­gače: od vsa­kega poten­ci­al­nega kupca želi izti­sniti kar naj­več in nika­kor nima namena vseh kosov pro­da­jati po eno­tni ceni, še manj pa mu [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | in z značko , | 3 Komentarji

Če ga razjezite, ne bo kupoval

Ljubljanski košar­kar­ski klub Union Olimpija se je nedavno zna­šel pred pri­je­tno nalogo. Po pre­se­ne­tljivo uspe­šnem jesen­skem delu sezone so ponu­dili vsto­pnice za tri spo­mla­dan­ske evro­li­ga­ške tekme, pov­pra­še­va­nje gle­dal­cev po njih pa je pre­se­glo ponudbo, kljub kar 12.000 sede­žem v dvo­rani v Stožicah. Ko ima pro­da­ja­lec na voljo ome­jeno koli­čino blaga – v tem pri­meru vsto­pnic [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | in z značko , | Komentiraj

Nepravični predlogi so kaznovani

Igra Ultimat je v svetu ver­je­tno naj­več­krat izve­deni eko­nom­ski eks­pe­ri­ment. Poteka pa pri­bli­žno tako: vodja eks­pe­ri­menta raz­deli udeležence-prostovoljce v pare, potem se v vsa­kem paru izžre­bata vlogi, tako da en igra­lec postane pro­da­ja­lec, drugi pa kupec, pri čemer se kupec in pro­da­ja­lec med seboj ne poznata. Raziskovalci niso nikoli imeli težav s pri­do­bi­va­njem pro­sto­volj­cev za [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | in z značko , | Komentiraj

Opice kot finančni svetovalci

Tole 20-minutno pre­da­va­nje raz­i­sko­valke Laurie Santos iz serije TEDtalks si je vre­dno ogle­dati. Opicam so dali žetone, za katere so same kmalu ugo­to­vile, da jim lahko slu­žijo kot menjalno sred­stvo — denar. Nato so opa­zo­vali, kako se z njim obna­šajo.  Tudi opi­cam je — kot večini ljudi -  tuj kon­cept var­če­va­nja in ves denar spra­šijo [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | in z značko | 2 Komentarji

Gledamo z očmi ali možgani?

Ko dobimo neko novo infor­ma­cijo, ji lahko ver­ja­memo ali pa ne. Če se sklada z našim obsto­je­čim pre­pri­ča­njem, smo bolj nagnjeni, da ji ver­ja­memo, kot pa, če je z njim v naspro­tju. Tej lastno­sti se pravi potr­di­tvena pri­stran­skost (con­fir­ma­tion bias) in je bila že veli­ko­krat potr­jena v psi­ho­lo­ških raz­i­ska­vah. Vpliv lahko opa­zimo tudi v vsak­da­njem [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka | Komentiraj

Odločanje s trebuhom

Iz inter­vjuja s Heinzom-Kurtom Wahrenom, avtor­jem knjige Psihologija vla­ga­te­ljev (Anlegerpsychologie, ISBN 978–3531161303, Vs Verlag, 2008), ki je bil obja­vljen v febru­ar­ski šte­vilki revije Das Investment. Večina vla­ga­te­ljev je v letu 2008 izgu­bila veliko denarja. Zato so vzne­mir­jeni, jezni in neza­u­pljivi. Kako naj se finančni sve­to­valci do njih vedejo? Dober sve­to­va­lec se bo svo­jim stran­kam pri­bli­žal [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka | Komentiraj

Dvignimo sidra (5. del)

V zadnjem delu serije o vedenj­skih finan­cah se ukvar­jamo z enim od naj­bolj pre­se­ne­tlji­vih poja­vov pri člo­ve­ko­vem odlo­ča­nju. Raziskovalca, ki sta ga prva pre­u­če­vala, Daniel Kahneman in Amos Tversky, sta ga poi­me­no­vala ancho­ring ali sidra­nje ali nave­za­nost na refe­renčno točko. Eden od naj­bolj zna­nih eks­pe­ri­men­tov, ki je ta pojav doka­zo­val, je bil nasle­dnji. Skupina anke­ti­ran­cev [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | in z značko | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x