Arhiv Značke: video

NFD klub — »potrošnja za pasivne dohodke«

Zamenjajte svojo kre­di­tno kar­tico in zago­to­vili si boste doda­tno pokojnino! Tako v spo­dnjem videu vabijo orga­ni­za­torji NFD — kluba in stalo vas bo natanko 290 evrov. Kot pona­vadi, lokalni pro­mo­tor za Slovenijo ne pri­haja iz Ljubljane, z Obale ali morda iz Bele kra­jine, pač pa — kot je pra­vilo — iz dežele onkraj Trojan.
Objavljeno v kategoriji butalci | Značka | 3 Komentarji

Modri direktorji so videli dlje…

…zatr­juje nasle­dnji rekla­mni spot Pokojninske družbe A: Vas je spot pre­pri­čal in boste zdaj pri­ti­snili na svo­jega direk­torja, naj vas vključi v kolek­tivno doda­tno pokoj­nin­sko zavarovanje?
Objavljeno v kategoriji pokojnina | in z značko | Komentiraj

Vsi hudiči so tukaj

Še eno od knjig o nastanku seda­nje finančne krize sta napi­sala nek­da­nja sode­lavca pri reviji Fortune Bethany McLean in Joe Nocera. Njen naslov All The Devils Are Here (knjiga na Amazonu) sta si izpo­so­dila pri Shakespearu, raz­lago pa zače­njata v osem­de­se­tih letih prej­šnjega sto­le­tja in zaklju­čita s pre­tre­som na trgih sep­tem­bra 2008. V  inter­vjuju pri Charlieju [...]
Objavljeno v kategoriji borza | in z značko | Komentiraj

Polomu leta 2008 bi se lahko izognili

Da bi se kolapsu finanč­nega sis­tema leta 2008 lahko izo­gnili, če poli­tika in regu­la­torji ne bi dopu­ščali kri­mi­nala belih ovra­tni­kov zno­traj finanč­nega sek­torja, je glavna teza Charlesa Fergusona, več­krat nagra­je­nega reži­serja in raz­i­sko­val­nega novi­narja v nje­go­vem novem doku­men­tar­nem filmu Inside Job (dvominutni target=»_blank«>trailer na YouTube). V inter­vjuju pri Charlieju Roseu poja­snjuje ozadje nasta­ja­nja filma in motive [...]
Objavljeno v kategoriji banke, borza | Značka | 1 Komentar

Gverilski marketing in sončna uprava

Potek dogod­kov je bil pri­bli­žno tak: Direktor novo­u­sta­no­vljene Službe vlade RS za pod­nebne spre­membe Jernej Stritih se dogo­vori z nem­škim avto­mo­bil­skim pod­je­tjem, ki bi držav­nim orga­nom brez­plačno dalo na voljo lepo šte­vilo rela­tivno dra­gih limu­zin in v zameno ne pri­ča­kuje niče­sar. »Prihranek od nena­kupa« naj bi šel za gra­dnjo sonč­nih elek­trarn. Plemenito, ni kaj.
Objavljeno v kategoriji oglaševanje | Značka | 3 Komentarji

Odpustkov za študij ne bo več

Pokojninski zakon, ki ga je vče­raj potr­dila vlada (ven­dar ute­gne na poti skozi par­la­ment še doži­veti spre­membe), med dru­gim tudi odpra­vlja možnost pri­zna­va­nja dodane dobe za čas štu­dija in voja­škega roka. Na tak način so se doslej »izo­bra­ženi« upo­ko­jenci lahko odpra­vili v pen­zijo prej, kot bi se sicer. Po novem bo imel dol­go­tra­jen štu­dij še [...]
Objavljeno v kategoriji pokojnina | in z značko , | 1 Komentar

Opice kot finančni svetovalci

Tole 20-minutno pre­da­va­nje raz­i­sko­valke Laurie Santos iz serije TEDtalks si je vre­dno ogle­dati. Opicam so dali žetone, za katere so same kmalu ugo­to­vile, da jim lahko slu­žijo kot menjalno sred­stvo — denar. Nato so opa­zo­vali, kako se z njim obna­šajo.  Tudi opi­cam je — kot večini ljudi -  tuj kon­cept var­če­va­nja in ves denar spra­šijo [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | in z značko | 2 Komentarji

LYONESS — video propaganda (Lyconet)

Poleg tiste himne, ome­njene zadnjič, ima mre­žni mar­ke­ting LYONESS tudi vedno več video mate­ri­a­lov. Kogar zanima psi­ho­lo­gija, mar­ke­ting in ogla­še­va­nje,  si jih lahko spo­daj pogleda (upo­ra­bite puščici na robo­vih za pre­mi­ka­nje med spoti). Zadeva oči­tno dovolj dobro deluje, saj se sis­tem širi v vedno več držav. Njihov dogodek-rajanje se ime­nuje Lyoness Sensation in se ga [...]
Objavljeno v kategoriji oglaševanje, psihologija | in z značko | 4 Komentarji

Čudež Lyonessa (Lyconeta)

Pred časom je bilo na tem blogu nekaj debate o kar­ti­cah Lyoness. Kot je videti, se je med­tem zadeva raz­vila v pravi prav­cati kult. Imajo svojo himno The Miracle of Lyoness, katere bese­dilo utr­juje pogla­vi­tno spo­ro­čilo  »I beli­eve« in nato poslan­stvo fun­da­cije Lyoness pod­krepi še z  zakli­nja­njem:  »toge­ther we are strong«, »we can change the [...]
Objavljeno v kategoriji butalci, psihologija | in z značko | 2 Komentarji

Prvi odzivi na pokojninske spremembe

Včeraj pred­sta­vljene spre­membe pri upo­ko­je­va­nju so nujne, kot mora biti jasno vsa­ko­mur, ki si pogleda šte­vilke (izčr­pen in zelo infor­ma­ti­ven pov­ze­tek z debato v vče­raj­šnjih Odmevih). Sindikalisti so jih, kot vedno, pri­ča­kali na nož. Razum se pri takih dile­mah pogo­sto uma­kne poli­ti­kant­stvu. Bistvene pro­bleme se da opre­de­liti zelo na kratko:
Objavljeno v kategoriji pokojnina | in z značko | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x