Arhiv Značke: vodič

Kaj, če vaš sklad izgine?

Vzajemni skladi imajo življenj­sko dobo. Nekateri, redki, doži­vijo visoko sta­rost v pri­bli­žno nespre­me­njeni obliki (nalož­beni usme­ri­tvi), drugi se po poti spre­mi­njajo ali pre­i­me­nu­jejo. Pogosto se življenj­ska pot nekega ne dovolj uspe­šnega sklada konča tako, da ga pri­po­jijo k dru­gemu. Redkeje pa sklad uga­sne z likvi­da­cijo — naložbe se raz­pro­dajo in kupnina se raz­deli ime­tni­kom točk.
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko | Komentiraj

Pasivni skladi na pohodu

Pasivno upra­vlja­nje — za koga? Pasivno upra­vljani skladi pri nas sicer niso več novost, ven­dar doslej kake večje popu­lar­no­sti niso doži­veli. Gre za sklade, kjer so naložbe upra­vljane po vna­prej dolo­če­nih šte­vilč­nih kri­te­ri­jih (naj­po­go­steje tak sklad z nalož­bami opo­naša sestavo nekega bor­znega inde­ksa) in nimajo upra­vljavca v pra­vem pomenu besede. Razlogov za to manjše zani­ma­nje je [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko | Komentiraj

ZISDU-1B — kaj je to in kaj prinaša?

Državni zbor RS je 27. sep­tem­bra spre­jel novelo Zakona o inve­sti­cij­skih skla­dih in druž­bah za upra­vlja­nje ZISDU-1B. O pre­dlogu novele smo pisali v decem­bru 2006, ko je bila le-ta pred obrav­navo na vladi. Od teda­nje raz­li­čice je pri­šlo do neka­te­rih manj­ših spre­memb, ven­dar večina takrat zapi­sa­nega še vedno velja. Kaj se ne spreminja? Zakon je sicer [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , | Komentiraj

Vzajemni skladi — kratek vodič za popolne začetnike

Prvikrat obja­vljeno na Finančni točki, 22. febru­arja 2007 (zadnjič osve­ženo 6. decem­bra 2018) Osnovni pojmi Kaj je vza­je­mni sklad Vzajemni sklad je sku­pek pre­mo­že­nja, obli­ko­van z name­nom čim bolj­šega ple­me­ni­te­nja tega pre­mo­že­nja. Sklad je v lasti vseh vla­ga­te­ljev, ki so vanj vpla­čali denar, soraz­merno z nji­ho­vimi deleži. S skla­dom upra­vlja posebno pod­je­tje, ki se ime­nuje družba [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka | Komentiraj

Prvaki, zmagovalci in drugi šampioni

Publikacija €uro fon­dsxpress 2/07 je obja­vila nasle­dnji lestvici naj­do­no­snej­ših 10 del­ni­ških in 10 obve­zni­ških skla­dov v zadnjem 20-letnem obdo­bju (do 31.12. 2006). Upoštevani so vsi skladi z dovolj zgo­do­vine, ki se tržijo v Nemčiji in v teh 20 letih niso bistveno spre­me­nili nalož­bene politike.
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko | Komentiraj

Naložbeni certifikati — kaj so in za koga so aktualni

Prva leta tega dese­tle­tja niso bila naklo­njena vla­ga­te­ljem na del­ni­ških trgih. Krepki padci so mar­si­koga opo­mnili, da vre­dno­sti ne gredo samo nav­zgor. Okrepilo se je pov­pra­še­va­nje po manj tve­ga­nih nalož­bah, nalož­bah z zajam­če­nim dono­som in tistih, pri kate­rih je moč zaslu­žiti tudi ob pada­nju teča­jev. Finančna indu­strija je na pov­pra­še­va­nje odgo­vo­rila z novo ponudbo. Produkt, [...]
Objavljeno v kategoriji banke | in z značko , | Komentiraj

ETF skladi: do točk tudi prek borze

Objavljeno v reviji Kapital, 6. febru­arja 2006 Vprašanje, kakšna je dodana vre­dnost upra­vljavca vza­je­mnega sklada in kje se aktivno upra­vlja­nje zares izplača, je vedno znova aktu­alno, pred­vsem na raz­vi­tih del­ni­ških trgih. Za te je zna­čilno, da je ude­le­žen­cev veliko, da so del­nice likvi­dne in da so rele­van­tne infor­ma­cije o poslo­va­nju pod­je­tij v zado­stnem obsegu in pra­vo­ča­sno [...]
Objavljeno v kategoriji borza, skladi | in z značko , | Komentiraj

Provizije vlagateljem poberejo milijone

Da kupca manj boli deset obro­kov po 10 tisoč tolar­jev kot enkra­tno pla­čilo 100 tisoč tolar­jev, je že dolgo znano in to s pri­dom izko­ri­ščajo trgovci in izda­ja­te­lji kre­di­tnih kar­tic. Še bolj oči­ten je ta uči­nek pri nevi­dnih stro­ških, kot je upra­vlja­vska pro­vi­zija vza­je­mnega sklada, ki prav tako po obro­kih, a ves čas najeda pre­mo­že­nje [...]
Objavljeno v kategoriji borza, skladi | in z značko , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x