Arhiv Značke: zakonodaja

Več zakonov, več tatov in razbojnikov

»Kolikor več je pre­po­vedi, toliko siro­ma­šnejše je ljud­stvo… Več ko je zako­nov, več je tatov in raz­boj­ni­kov.« Tako se je kitaj­ski mislec Lao Zi v 57. izreku Dao de jinga, temelj­nega dela sta­ro­davne filo­zo­fije dao­izma, pred dvema tisoč­le­tjema in pol dota­knil raz­merja med državo, zakoni in ljudstvom.
Objavljeno v kategoriji politika | in z značko , | Komentiraj

Prenovljeni ključni dokument sklada

Po dol­gih letih in po zakon­skih spre­mem­bah zdaj tudi slo­ven­ski vza­je­mni skladi (in pod­skladi krov­nih skla­dov) dobi­vajo poso­do­bljene temeljne doku­mente, name­njene poten­ci­al­nim vla­ga­te­ljem. Pred petimi leti smo namreč ugo­ta­vljali, kako absur­dno dolgi so teda­nji »izvlečki pro­spek­tov« slo­ven­skih skla­dov, ki so imeli tudi preko 10 strani in bili polni nepo­memb­nih in slabo razu­mlji­vih podat­kov. Novi doku­ment [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko | Komentiraj

Socialna pomoč postane kredit

V dana­šnjem Delu se komen­ta­torka Erika Repovž spra­šuje, ali po uve­lja­vi­tvi nove soci­alne zako­no­daje sploh še lahko govo­rimo o soci­alni pomoči, če pa ta v bistvu postaja kre­dit, ki ga bo država od dedi­čev zah­te­vala nazaj. Zadeva je dejan­sko kon­tro­ver­zna. O njej smo pred časom govo­rili v temi Kdor je lastnik nepre­mič­nine, ni soci­alni pri­mer.
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Značka | 5 Komentarji

Več preglednosti pri naložbenih policah

Vlada je prej­šnji teden v državni zbor v spre­je­ma­nje po skraj­ša­nem postopku poslala novelo zava­ro­val­ni­škega zakona (ZZavar). Ta med dru­gim pri­naša tudi dobro novico za (pri­ho­dnje) zava­ro­vance: pri stro­ških nalož­be­nih polic življenj­skega zava­ro­va­nja bo več tran­spa­ren­tno­sti. Zavarovanec bo imel infor­ma­cijo, katere stro­ške in v koli­kšni višini bo plačeval.
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | in z značko , | 5 Komentarji

Kdor je lastnik nepremičnine, ni socialni primer

V paketu z Zakonom o uve­lja­vlja­nju pra­vic iz jav­nih sred­stev (ome­njali smo ga zadnjič), pri­haja tudi z njim pove­zani pre­dlog novega Zakona o soci­alno var­stve­nih pre­jem­kih (ZSVarPre). Tudi ta vse­buje nekaj kon­tro­ver­znih novo­sti. Teh ne bodo veseli neka­teri, ki raču­najo na dedo­va­nje nepre­mič­nin, kate­rih lastniki imajo nizko pokoj­nino in so poten­ci­alni pre­je­mniki denarne soci­alne pomoči.
Objavljeno v kategoriji nepremičnine, pokojnina | Značka | 11 Komentarji

Preverili bodo, koliko imate pod palcem

Doslej je bil vpo­gled v pre­mo­ženj­sko sta­nje posa­me­znika ure­jen rela­tivno restrik­tivno. Koliko denarja imate na ban­čnem računu ali v vza­je­mnih skla­dih, je doslej lahko izve­dela dav­ka­rija, razen nje pa le po odredbi sodi­šča. To se bo spre­me­nilo, ko bo dokončno sto­pil v veljavo Zakon o uve­lja­vlja­nju pra­vic iz jav­nih sred­stev, ki je tre­nu­tno v postopku [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Prenova 2. stebra v senci podaljševanja delovne dobe

Predlog novega pokoj­nin­skega zakona ZPIZ-2 je v javni raz­pravi, ki ta čas poteka, izzval gla­sne pro­te­ste sin­di­ka­li­stov in celo dela naj­ve­čje koa­li­cij­ske stranke. Vendar so se odzivi nana­šali le na ure­di­tev prvega ste­bra in v okviru tega pred­vsem na neiz­o­gibno podalj­še­va­nje dejan­ske upo­ko­ji­tvene sta­ro­sti,  zakon pa pri­naša pomembne spre­membe tudi na podro­čju dru­gega ste­bra, torej [...]
Objavljeno v kategoriji pokojnina | in z značko , , | Komentiraj

Krepitev notranjega trga, vendar za kakšno ceno?

Krepitev notra­njega trga je cilj, ki mu Evropska unija posveča veliko pozor­no­sti.  Pri sto­ri­tvah, še pose­bej pa na podro­čju finanč­nih sto­ri­tev se na poti do tega cilja nahaja mno­žica ovir. Te ovire se pre­ma­gu­jejo počasi ter po muko­tr­pnem poga­ja­nju in teh­ta­nju raz­lič­nih inte­re­sov. V panogi inve­sti­cij­skih skla­dov, name­nje­nih mno­ži­cam malih vla­ga­te­ljev, je pot poe­no­te­nja evrop­skega [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , , | Komentiraj

Klasificirajte se

Nedavno se je forum­ski upo­rab­nik obre­gnil ob lestvico dono­sov meša­nih skla­dov, ki so jo na pod­lagi podat­kov z naše sple­tne strani obja­vile Finance. Gre za »večno« vpra­ša­nje kla­si­fi­ka­cije skla­dov — kaj so mešani, urav­no­te­ženi, kom­bi­ni­rani ali fle­ksi­bilni skladi. Kdo sme biti v kateri kate­go­riji in kdo ne. O tem se peri­o­dično piše že od spre­je­tja [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka | Komentiraj

Izkrivljanje konkurence zaradi neenakih pravil

Če za vožnjo oseb­nega vozila potre­bu­jem voz­ni­ško dovo­lje­nje, potem ga potre­bu­jem tudi za vožnjo avto­doma ali kom­bija, mar ne? Logično bi že bilo tako. A ta logika odpove pri pred­pi­sih za trže­nje neka­te­rih finanč­nih storitev. Za kaj gre? »Paketni nalož­beni pro­dukt za male vla­ga­te­lje« je splo­šno poi­me­no­va­nje za razno­vr­stne finančne pro­dukte, ki jih po svetu [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | in z značko , , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x