Arhiv Značke: zakonodaja

Ne tako hitro!

Investicijske družbe (t. i. idi) so v Sloveniji obso­jene na zaton. Vse obsto­ječe in tiste, ki jih več ni, namreč izvi­rajo ozi­roma so izvi­rale iz pri­va­ti­za­cij­skih poo­bla­šče­nih inve­sti­cij­skih družb (t. i. pidi), ki so pred več kot dese­tle­tjem zbi­rale lastnin­ske cer­ti­fi­kate drža­vlja­nov. Že od leta 2002 pa je zakon­sko opre­de­ljeno, da je rok tra­ja­nja pri­va­ti­za­cij­skih [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , , | Komentiraj

For the record

Finančno mini­str­stvo zago­varja podalj­ša­nje roka za pre­o­bli­ko­va­nje idov takole (vir): I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka | Komentiraj

Znatna škoda

Prejšnja raz­li­čica kla­vzule v zakonu o ban­čnih jam­stvih je dolo­čala, naj bi bilo repro­gra­mi­ra­nje taj­kun­skih kre­di­tov izje­moma dovo­ljeno, v koli­kor bi zaradi nepo­dalj­ša­nja kre­dita banka utr­pela »zna­tno škodo«. Nekoliko naivno se lahko vprašamo: Kako, zaboga, lahko posa­mični slab kre­dit pri­za­dane banki zna­tno škodo? V takem pri­meru banka pač unovči zava­ro­va­nje, tako kot bi ga pri vsa­kem [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Evropska klasifikacija skladov

Doslej ni bilo eno­tne meto­do­lo­gije za kla­si­fi­ka­cija vza­je­mnih skla­dov v posa­me­zne kate­go­rije. Večje ana­lit­ske orga­ni­za­cije (Lipper, Morningstar, S&P) so upo­ra­bljale vsaka svoj sis­tem. Pod okri­ljem evrop­skega zdru­že­nja EFAMA pa je delovna sku­pina European Fund Categorization Forum po petih letih dela rav­no­kar pri­pra­vila uskla­jen eno­ten pre­dlog, European Fund Classification (EFC), ki naj bi ga upo­ra­bljali tako [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka | Komentiraj

Prvih pet let »pravice vedeti«

V krat­kem bo minilo pet let od spre­jema in uve­lja­vi­tve Zakona o dostopu do infor­ma­cij jav­nega zna­čaja (ZDIJZ). Ta zakon je tudi v Slovenijo pri­ne­sel sodobno civi­li­za­cij­sko pri­do­bi­tev, pra­vico drža­vlja­nov do vpo­gleda v doku­mente, ki imajo javni zna­čaj, ne da bi za to morali imeti pose­ben pravni inte­res.  Namen zakona je bil zago­ta­vljati odpr­tost delo­va­nja [...]
Objavljeno v kategoriji politika | in z značko , , | Komentiraj

Nadležna identifikacija

Jutri, 21.1. zač­nejo veljati vse določbe novega Zakona o pre­pre­če­va­nju pra­nja denarja in finan­ci­ra­nja tero­rizma. Zakon je sicer deloma že bil uve­lja­vljen 21.7. lani, sedaj pa stopi v veljavo še pre­o­sta­nek. To podro­čje je bilo doslej pri nas ure­jeno izje­mno strogo, strožje kot dru­god v EU. Zdaj pa ure­di­tev končno pri­naša vla­ga­te­ljem nekaj ugo­dno­sti pri [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka | Komentiraj

Zakaj nam borzne hiše pošiljajo vprašalnike in kaj je MiFID?

Objavljeno na Finančni točki, 15. novem­bra 2007 Evropska direk­tiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive, 2004/39/ES), ki so jo čla­nice EU morale uve­lja­viti do 1. novem­bra letos, bo imela pomem­ben vpliv na spre­membe in poe­no­te­nje zako­no­daje s podro­čja sto­ri­tev na trgih vre­dno­stnih papir­jev v Evropi. V Sloveniji je večina vse­bin­skih novo­sti vklju­čena v novi Zakon o [...]
Objavljeno v kategoriji borza | in z značko , | Komentiraj

Nepremičninski skladi kot zvrst kolektivnega investiranja

Ko govo­rimo o inve­sti­ra­nju pre­bi­val­stva ozi­roma malih vla­ga­te­ljev, imamo obi­čajno v mislih pre­no­sljive vre­dno­stne papirje, kot so del­nice in obve­znice ali pa nanje vezane posre­dne oblike naložb kot so vza­je­mni skladi. Vendar pa je temu segmentu inve­sti­tor­jev že dolgo na voljo tudi dru­gačna vrsta posre­dne naložbe: takšna, ki je vezana na nepre­mič­nine in na nepre­mič­ni­nah [...]
Objavljeno v kategoriji nepremičnine, skladi | Značka | Komentiraj

Organizacijska kultura

Pred časom smo v temi Kje so naše ladje že govo­rili o menda sporni sou­po­rabi poslov­nih pro­sto­rov družb za upra­vlja­nje. Po novem bodo te stvari bolj natančno določene. ATVP je namreč na svo­jih sple­tnih stra­neh obja­vila Osnutek sklepa o kadro­vskih teh­nič­nih in orga­ni­za­cij­skih pogo­jih DZU.DOC, ki vse­buje nove obve­zno­sti za družbe za upra­vlja­nje, vse s [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Značka | Komentiraj

ZISDU-1B — kaj je to in kaj prinaša?

Državni zbor RS je 27. sep­tem­bra spre­jel novelo Zakona o inve­sti­cij­skih skla­dih in druž­bah za upra­vlja­nje ZISDU-1B. O pre­dlogu novele smo pisali v decem­bru 2006, ko je bila le-ta pred obrav­navo na vladi. Od teda­nje raz­li­čice je pri­šlo do neka­te­rih manj­ših spre­memb, ven­dar večina takrat zapi­sa­nega še vedno velja. Kaj se ne spreminja? Zakon je sicer [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x