Arhiv Značke: zakonodaja

Ena neumnost popravljena

Julija 2007 je bil spre­jet novi Zakon o pre­pre­če­va­nju pra­nja denarja in finan­ci­ra­nju tero­rizma, ki bo spre­me­nil tudi načine trže­nja vza­je­mnih skla­dov. Prva vidna spre­memba bo posle­dica novega 8. člena, ki v 4. odstavku pravi, da se »pri­stop k pra­vi­lom upra­vlja­nja dru­gega vza­je­mnega sklada iste družbe za upra­vlja­nje se NE ŠTEJE za skle­ni­tev novega poslov­nega [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka | Komentiraj

Pidovski glavamož

Humpty Dumpty ali poslo­ve­njeno Glavamož je tisto bitje iz Aličine čude­žne dežele, ki je padlo z zidu in se raz­tre­ščilo na tisoče košč­kov, potem pa ga vsi kra­ljevi možje niso mogli več sesta­viti nazaj. Humpty Dumpty je postal sim­bol za nepo­pra­vljive posle­dice in se lepo pri­lega pisani dru­ščini prav­nih nasle­dnic slo­ven­skih pidov. Pred krat­kim spre­jeti zakon [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , | Komentiraj

Do skladov kar od doma

Kako smo vča­sih pla­če­vali polo­žnice na ban­čnih in poštnih oken­cih, se le še stežka spo­mnimo. Za vsako stvar osebno v banko, tam pa čaka­nje v vrstah in nepri­ja­zen delovni čas. Pri ban­kah je to danes, v dobi tele­fon­skega in sple­tnega ban­čni­štva, že davna pre­te­klost. Po drugi strani smo pri var­če­va­nju v vza­je­mnih skla­dih še vedno [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , , | Komentiraj

Črn madež

Kaj je tale črno-siva slika zgo­raj? To je zadnji, do absurda pri­gnani pri­mer drob­nega tiska iz Infondovega ban­nerja, ki se tre­nu­tno vrti, med dru­gim tudi na Finančni točki. Oglas ima dimen­zije 234x60 točk in tale črnina je na 300% pove­čan zadnji kader v tem ani­mi­ra­nem oglasu z zlato denarnico.
Objavljeno v kategoriji oglaševanje | Značka | Komentiraj

Trženje in oglaševanje skladov po novem

Predpisovanje pogo­jev za pro­dajo in ogla­še­va­nje inve­sti­cij­skih skla­dov je eno izmed podro­čij, kjer zakon sko­raj v celoti pre­pu­šča pri­stoj­no­sti nad­zor­niku, to je Agenciji za trg vre­dno­stnih papir­jev. Ta s pod­za­kon­skimi akti podrob­neje opre­de­ljuje, kako se sme sklade v Sloveniji tržiti in kakšnih ome­ji­tev se je pri tem treba držati. ATVP je pred krat­kim obja­vila pre­dlog [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , | Komentiraj

Država naj vzame pamet v roke

Vsi, ki so včla­njeni v pro­sto­voljno doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje (PDPZ), v teh dneh od pokoj­nin­skih družb in vza­je­mnih pokoj­nin­skih skla­dov po pošti dobi­vajo izpi­ske za lan­sko leto, v glav­nem z mizerno dejan­sko dose­ženo dono­sno­stjo sred­stev. Kljub temu pa smo v tisku lahko nedavno zasle­dili nekaj pohval­nih mnenj, kako je seda­nji sis­tem PDPZ dober in kako [...]
Objavljeno v kategoriji pokojnina | in z značko , , , | Komentiraj

Dodatni nahrbtnik za domače

Investicijsko sve­to­va­nje pomeni daja­nje kon­kre­tnih oseb­nih pri­po­ro­čil stran­kam v zvezi z nalož­bami v vre­dno­stne papirje. Ta dejav­nost spada med »inve­sti­cij­ske sto­ri­tve« in je v Evropi pre­cej raz­vita. Opravljajo jo raz­lična pod­je­tja: banke, bor­zno­po­sre­dni­ške družbe, spe­ci­a­li­zi­rane sve­to­valne družbe, samo­stojni upra­vljavci pre­mo­že­nja, neod­vi­sni finančni sve­to­valci in podobno.
Objavljeno v kategoriji borza | in z značko , | Komentiraj

Zavarovanci v megli

Kdaj ste naza­dnje kaj kupili, pa niste vedeli, koliko stane? Najverjetneje takrat, ko ste skle­pali nalož­beno življenj­sko zava­ro­va­nje. To je redek pri­mer para­do­ksalne situ­a­cije: kupec prak­tično ne more ugo­to­viti, koliko sto­ri­tev zava­ro­val­nice sploh stane.
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | in z značko , , , | 1 Komentar

Formula nenormalnih rasti

V prvih dneh poslo­va­nja sta novo­u­sta­no­vljena vza­jemca KD MM in KD Prvi izbor vzbu­dila pozor­nost z neo­bi­čajno veli­kima dnev­nima sko­koma vre­dno­sti točke. KD Investments je na svoji sple­tni strani obja­vil skopo poja­snilo, kjer sta upra­vljavka in banka skrb­nica zatr­dili, da je vse v redu in da je tak skok posle­dica meto­do­lo­gije, ven­dar podrob­nejše raz­lage ni. [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko | Komentiraj

Nalepke

Ko se slo­ven­ski posebni vza­je­mni skladi uskla­dijo z določ­bami ZISDU-1, obe­nem spre­me­nijo tudi ura­dno ime. Po novih pred­pi­sih mora namreč del celo­tnega imena vza­je­mnega sklada odra­žati nje­govo inve­sti­cij­sko poli­tiko. Tako smo doslej dobili sklade, ki spa­dajo v pre­dalčke:  “del­ni­ški”, “obve­zni­ški”, “urav­no­te­ženi”, “kom­bi­ni­rani”, “mešani”. Med zadnjimi tremi ozna­kami kake ostre vse­bin­ske loč­nice sploh ni, pa tudi [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x