Arhiv Značke: zakonodaja

Korak čez mejo

Vstop Slovenije v Evropsko unijo je pri­ne­sel bistveno spre­membo na doslej tesno zapr­tem slo­ven­skem trgu vza­je­mnih skla­dov. Družbe za upra­vlja­nje, ki v eni od čla­nic EU upra­vljajo sklade, ki so uskla­jeni z evrop­sko direk­tivo UCITS (under­ta­king for col­lec­tive invest­ment in trans­fe­ra­ble secu­ri­ties, 85/611/EEC), lahko pod dolo­če­nimi pogoji te sklade nepo­sre­dno tržijo tudi na obmo­čju Slovenije. [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko | Komentiraj

Konec lokalnih čudaštev

ZISDU-1 sploh še ni v celoti uve­lja­vljen, pa že v par­la­mentu na obrav­navo čaka nje­gova obse­žna novela. Sprejeta naj bi bila po nuj­nem postopku, saj vlada v pre­dlogu navaja, da bi se na tak način »pre­pre­čile težko popra­vljive posle­dice za delo­va­nje države, ki bi sicer nastale.« Novela ima kar 61 čle­nov in vse­buje tiste dele [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , , | Komentiraj

Bolj papeški od papeža

Ne zgodi se redko, da je slo­ven­ski zako­no­da­ja­lec »bolj pape­ški od papeža«. V pri­meru veljav­nega zakona o inve­sti­cij­skih skla­dih in druž­bah za upra­vlja­nje spada v to kate­go­rijo na pri­mer določba o obve­znem skrb­niku za inve­sti­cij­ske družbe. V Evropski uniji namreč ni direk­tive, ki bi zapr­tim inve­sti­cij­skim skla­dom zapo­ve­do­vala, da morajo upo­ra­bljati sto­ri­tve skrb­ni­ške banke, kar [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , | Komentiraj

Presežena eksotika

Ena od bistve­nih sis­tem­skih spre­memb na kapi­tal­skem trgu v leto­šnjem letu je uve­lja­vlja­nje novega Zakona o inve­sti­cij­skih druž­bah (ZISDU-1). S sve­žnjem 40 pod­za­kon­skih aktov, ki jih je Agencija za trg vre­dno­stnih papir­jev izdala v mesecu avgu­stu, so novi pred­pisi kom­ple­tni. Slovenskim vla­ga­te­ljem in upra­vljav­cem skla­dov pri­na­šajo šte­vilne novo­sti, v glav­nem v smeri, kot jo zapo­ve­duje [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , | Komentiraj

Pametovanje nepremičninarjev

Kmalu po izbruhu afere Zbiljski gaj se je, delno tudi pod vpli­vom medij­skega poro­ča­nja, ustva­ril vtis o naiv­nih kup­cih, ki so si pač sami krivi, ker so kupo­vali »brez stro­kov­nja­kov«. Splošno znano naj bi namreč bilo, da je v tej državi nepre­mič­nine treba kupo­vati »s stro­kov­njaki«, kot naj bi bilo tudi pov­sem nor­malno, da vpis [...]
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | in z značko , , | 1 Komentar

Podzakonski akti k ZISDU-1

Zakon o inve­sti­cij­skih skla­dih in druž­bah za upra­vlja­nje dopol­nju­jejo pod­za­kon­ski akti, ki jih pred­piše Agencija za trg vre­dno­stnih papir­jev.  S tem ji je zako­no­da­ja­lec pode­lil veliko pri­stoj­no­sti, saj je teh aktov kar 40 in vse­bu­jejo mnoge zah­teve, ki jih morajo upra­vljavci skla­dov izpol­nje­vati v raznih situ­a­ci­jah, razen tega pa podrob­neje opi­su­jejo možno­sti, ki jih prej­šnji [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , | Komentiraj

Kako glasujejo v našem imenu

Pred krat­kim se je izte­kel 60-dnevni rok za odziv zain­te­re­si­rane jav­no­sti na enega kon­tro­ver­znej­ših pre­dlo­gov ame­ri­ške agen­cije za vre­dno­stne papirje (SEC). Pod vpli­vom nedav­nih raču­no­vod­skih škan­da­lov in mal­ver­za­cij v neka­te­rih jav­nih druž­bah in oči­tno neza­do­stnega nad­zora del­ni­čar­jev nad upra­vami, je namreč SEC pre­dla­gala obve­zno javno raz­kri­tje infor­ma­cij o tem, kako na skup­šči­nah del­ni­čar­jev gla­su­jejo upra­vljalci [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , , | Komentiraj

ZPSPID — the next generation

Kot poro­čajo mediji, bo mini­str­stvo za finance iz par­la­menta spet uma­knilo pre­dlog zakona o inve­sti­cij­skih skla­dih in druž­bah za upra­vlja­nje (ZISDU-1) in pri­pra­vilo novi pre­dlog. Po dol­go­le­tnem meč­ka­nju in neiz­pol­nje­nih obve­zno­stih iz pri­dru­ži­tve­nega spo­ra­zuma EU bodo šli torej od začetka. Žal pre­dla­ga­telj in vla­dna koa­li­cija v tem pri­meru zaradi dre­ves ne vidita gozda in s [...]
Objavljeno v kategoriji borza | in z značko , | Komentiraj

Novi ZISDU — osem let križanja interesov

V par­la­mentu je novi zakon o inve­sti­cij­skih skla­dih in druž­bah za upra­vlja­nje (ZISDU-1). Gre za pred­pis, ki potre­buje teme­ljito pre­ve­tri­tev in uskla­di­tev z evrop­skimi civi­li­za­cij­skimi nor­mami, saj je obsto­ječi zakon iz leta 1994 zelo ome­ju­joč: vstop tuj­cev v panogo upra­vlja­nja inve­sti­cij­skih skla­dov je v Sloveniji z zako­nom pre­po­ve­dan, upra­vljalci pa potro­šni­kom ne morejo ponu­diti finanč­nih [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko | Komentiraj

Po dolgih sedmih letih

V leto­šnjem letu bo pre­no­vljen še zadnji pomemb­nejši zakon s podro­čja kapi­tal­skega trga, zakon o inve­sti­cij­skih skla­dih in druž­bah za upra­vlja­nje (ZISDU). Zdaj veljavni ZISDU je bil spre­jet leta 1994, kasneje pa še nekaj­krat dopol­njen. V teh sed­mih letih se je jasno poka­zalo pre­cej nje­go­vih pomanjkljivosti. Ni spod­bu­jal razvoja novih pro­duk­tov: v vseh teh letih [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | in z značko , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x