Arhiv Značke: zdravstveno

Preskočite čakalno vrsto z AS-om

V tem blogu smo že govo­rili o zava­ro­va­nju za kri­tje samo­plač­ni­ških zdra­vstve­nih sto­ri­tev, ki jih ponu­jata zava­ro­val­nici Vzajemna (sep­tem­ber 2015) in Triglav (decem­ber 2015). Nekaj podob­nega ima tudi tre­tja zdra­vstvena zava­ro­val­nica Adriatic Slovenica (AS), ki takole nago­varja poten­ci­alne stranke: Vabimo vas k skle­ni­tvi zava­ro­vanj SPECIALISTI,  SPECIALISTI PLUS in ZDRAVILA, kate­rih ključna pred­nost je ta, da [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje, zdravstvo | Značka | Komentiraj

Hitro do zdravnika, vendar z doplačilom

Pred časom sem v pri­spevku Napoved pri­ho­dno­sti v zdra­vstvu? spra­še­val, ali zava­ro­val­nica Vzajemna meni, da bo v pri­ho­dnje vsak potre­bo­val posebno zava­ro­va­nje, če bo hotel do spe­ci­a­li­sta v nor­mal­nem času (ozi­roma se izo­gniti pre­dol­gim čakal­nim dobam v javno finan­ci­ra­nem zdra­vstvu). Očitno se z Vzajemno stri­nja tudi Triglav, ki ponuja kon­ku­renčni pro­dukt: Vzajemna ima Zdravstveno polico, [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje, zdravstvo | Značka | Komentiraj

Zavarovanje homeopatskih zdravil AS

V pet­naj­stih letih, odkar pišem o zava­ro­val­ni­ških pro­duk­tih, je tale naj­bolj čuda­ški doslej: Adriatic-Slovenica (AS) po novem ponuja zava­ro­va­nje za kri­tje stro­škov home­o­pat­skih zdra­vil. Tokrat pustimo ob strani vse­bino, ob kateri nam lahko pride na misel, da ute­gnejo pod­je­tni kopr­ski raz­vi­jalci zava­ro­vanj nasle­dnje leto trgu ponu­dili še zava­ro­va­nje za pla­čilo vede­že­valk ali jasno­vid­cev.  Tudi teh­ni­ka­lije [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | Komentiraj

Napoved prihodnosti v zdravstvu?

Pred časom je zava­ro­val­nica Vzajemna nao­koli poši­ljala rekla­mne letake za skle­ni­tev nji­ho­vega novega zava­ro­va­nja, ki ga ime­nu­jejo kar Zdravstvena polica. Vsebinsko gle­dano gre pri tem zava­ro­va­nju za pre­ska­ko­va­nje čakal­nih dob, ki so, kot vemo,  pri raznih spe­ci­a­li­stič­nih zdra­vstve­nih sto­ri­tvah pre­cej dolge. Je to dobra novica ali pa jo morda lahko razu­memo tudi kot napo­ved, da [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje, zdravstvo | Značka | Komentiraj

Tokrat manjka 46-letni Miran

‘…Tokrat med nami manjka 46-letni Miran. Doma okreva po ope­ra­ciji raka na pro­stati. Po moško pre­naša naporno zdra­vlje­nje. Zato pa ženo Dragico toliko bolj skrbi, kaj bo z otroki in kre­diti. Že sedaj jim gre bolj na tesno.’
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | 7 Komentarji

Ženski rak in zavarovalništvo

Pred krat­kim je zava­ro­val­nica Adriatic Slovenica ponu­dila posebno zdra­vstveno zava­ro­va­nje Ona AS, prvo te vrste v Sloveniji. Gre za zava­ro­va­nje tve­ga­nja, da zbo­limo za rakom. Ta zava­ro­valni pro­dukt ima poten­cial: sta­ti­stiki pra­vijo, da bo otrok, rojen leta 2007, do svo­jega 75. leta za rakom zbo­lel s polo­vično ver­je­tno­stjo, če je moški, in s tre­tjin­sko, če [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje, zdravstvo | Značka | Komentiraj

Ukinitev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja

Vlada po tihem načr­tuje uki­ni­tev pro­sto­volj­nega zdra­vstve­nega zava­ro­va­nja (PZZ), kot ga poznamo danes, in name­sto tega povi­ša­nje pri­spevne sto­pnje v obve­znem zdra­vstve­nem zava­ro­va­nju, je prej­šnji teden poro­čala Andreja Rednak v Financah. Tako naj bi v zdra­vstveno bla­gajno pri­te­klo več denarja, pri­spe­va­nje vanjo pa naj bi bilo bo v skladu z nače­lom soli­dar­no­sti: Kdor ima višje [...]
Objavljeno v kategoriji politika, zavarovanje | Značka | 2 Komentarji

Zdravstveno zavarovanje za prostočasne dejavnosti

Izhodišča za spre­membe zakona o zdra­vstve­nem var­stvu in zdra­vstve­nem zava­ro­va­nju, ki so pri­cur­ljale v jav­nost, vse­bu­jejo tudi zmanj­ša­nje kri­tja obve­znega zdra­vstve­nega zava­ro­va­nja. Doslej je bilo v celoti krito zdra­vlje­nje špor­tnih poškodb, po novem naj ne bi bilo več tako.
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | 2 Komentarji

Naj postelja čaka vas, ne vi nje

Zjutraj smo v sose­dnji temi ome­njali dana­šnji čla­nek Alenke Žni­dar­šič Kranjc v Delu, ki med dru­gim navaja tudi težave s čaka­njem na pro­stor v slo­ven­skih domo­vih za osta­rele. Po nekem never­je­tnem naklju­čju pa se je ravno danes v poštnih nabi­ral­ni­kih strank Prve osebne zava­ro­val­nice (nek­da­nje Prve pokoj­nin­ske družbe) zna­šel dopis, ki pred­sta­vlja novost ome­njene zavarovalnice:
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | Komentiraj

Dobro ime

Vzajemna svoje zdra­vstvene zava­ro­vance te dni z direk­tno pošto nago­varja še k skle­ni­tvi nezgo­dnega za nezgo­dno smrt in težjo inva­li­dnost. Na kuverti sicer piše tole (spo­daj), torej kot da gre za »obve­stilo, ki ga je treba pod­pi­sati«, ne pa za ponudbo (oči­tno so se tovr­stnih tri­kov začeli poslu­že­vati tudi ponu­dniki finanč­nih storitev).
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x