Arhiv Značke: življenjsko

Zavarovalni agent s tehtnico v aktovki

Pred nekaj leti smo domne­vali, da bo prej ali slej tudi k nam pri­šla zava­ro­val­ni­ška pra­ksa, da bodo pri izra­čunu pre­mije življenj­skega zava­ro­va­nja (ŽZ) upo­šte­vali  tele­sno težo zava­ro­vanca. To se je zdaj pri neka­te­rih slo­ven­skih zava­ro­val­ni­cah že uresničilo.
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | Komentiraj

Enakopravnost ženskam škodi

Nedavno sem se tu v blogu čudil, da nobena zava­ro­val­nica razen NLB Vite ne pro­pa­gira žen­skam skle­ni­tve življenj­ske zava­ro­va­nja še pred neiz­o­gibno podra­ži­tvijo. V zadnjih tednih pred uve­lja­vi­tvijo novih ceni­kov se to vse­eno dogaja. Zavarovalnica Tilia žen­ske pro­vo­cira s spo­ro­či­lom, da jih žal ne more zava­ro­vati pred enakopravnostjo.
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | Komentiraj

Jamstvo nespremenjenih tabel smrtnosti je dobra stvar

Tabele smr­tno­sti (vča­sih ime­no­vane tudi tablice smr­tno­sti ali umr­lji­vo­sti) so pomembna stvar pri življenj­skih zava­ro­va­njih (ŽZ). Gre za seznam šte­vilk (fak­tor­jev) za raz­lične sta­ro­sti oseb (zava­ro­van­cev), iz kate­rih zava­ro­val­nica izra­čuna, koliko znaša tisti del pre­mije, ki krije nevar­nost smrti zava­ro­vanca. Poenostavljeno pove­dano, od tega, katere tablice smr­tno­sti so v upo­rabi, je odvi­sno, koli­kšno pre­mijo boste [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | Komentiraj

Pocenitev zavarovanj zaradi uniseks tarif

Nadaljevanje teme od zadnjič: tudi tuji mediji se težko doko­pljejo do kon­kre­tnih izra­ču­nov, kaj bo zapo­ve­dana ize­na­či­tev zava­ro­val­ni­ških pre­mij za moške in žen­ske v Evropi dejan­sko pome­nila v šte­vil­kah. Nemška agen­cija Morgen & Morgen je vse­eno uspela pri­pra­viti primerjavo.
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | 1 Komentar

Še nekaj mesecev je časa

Pred časom sem se že zgra­žal nad bizarno odlo­či­tvijo evrop­skega sodi­šča, ki je poli­tično ide­o­lo­gijo posta­vilo nad pra­stare teme­lje zava­ro­val­ni­škega posla (tukaj in tukaj). Zdaj se bliža rok za uve­lja­vi­tev spre­memb, ki jih je sodi­šče zava­ro­val­ni­cam zapo­ve­dalo. Te spre­membe bodo neka­tera zava­ro­va­nja podra­žila žen­skam, druga pa moškim.
Objavljeno v kategoriji nakupovanje, zavarovanje | Značka | 2 Komentarji

Zavarovanje za doživetje

Življenj­ska zava­ro­va­nja so zava­ro­val­nice v več kot sto­le­tni zgo­do­vini raz­vi­jale v naj­ra­zlič­nejše oblike, za raz­lične namene in ciljne sku­pine. Poleg zava­ro­vanj za pri­mer smrti (riziko) in tistih za pri­mer smrti in doži­ve­tja (mešano) obsta­jajo tudi zava­ro­va­nja za doži­ve­tje. Med taka spada tudi pro­dukt, ki ga je nedavno predstavila
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | Komentiraj

Koliko let imate še pred seboj?

Statistiki vestno bele­žijo mnoge podatke o pre­bi­val­stvu, med dru­gim tudi umr­lji­vost. Iz njih sesta­vljajo tako­i­me­no­vane tabele umr­lji­vo­sti, ki izra­žajo ver­je­tnost, da oseba, stara dolo­čeno šte­vilo let, umre v teko­čem letu. Iz šte­vilk se da izra­ču­nati tudi, koliko let življe­nja vam sta­ti­stiki v pov­pre­čju še napo­ve­du­jejo. Seveda tudi govo­rimo o pov­prečni osebi istega spola in enako [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | Komentiraj

Trivialno rešljivo

Nadaljevanje teme od zadnjič: kopi­če­nje polic življenj­skega zava­ro­va­nja in neko­rek­tno vsi­lje­va­nje ŽZ tudi ose­bam, ki ga sploh ne potre­bu­jejo. Da se to mno­žično dogaja in da je  v naspro­tju z inte­resi potro­šni­kov, ve ves zava­ro­val­ni­ški svet vključno z regu­la­tor­jem, Agencijo za zava­ro­valni nad­zor (AZN), ki pa v zvezi s tem ni ukre­nila popol­noma nič. Toda [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | 3 Komentarji

Če nadzornik noče kaznovati

Zadnja šte­vilka Mojih Financ pri­naša obširno ana­lizo spor­nih poče­tij pri trže­nju življenj­skih zava­ro­vanj (ŽZ) pod naslo­vom Pazite, da vas pri življenj­skih zava­ro­va­njih ne ‘ostri­žejo’. Avtorica Marja Milič je namo­čila zla­sti zava­ro­valne zasto­pnike, ki nare­dijo vse za skle­ni­tev nove zava­ro­valne police, četudi je stranka sploh ne potre­buje ali pa ta za stranko ni pri­merna. Našli so [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | in z značko | Komentiraj

Pripisanega dobička pri življenjskih zavarovanjih vse manj

Imetnikom polic kla­sič­nega (meša­nega) življenj­skega zava­ro­va­nja zava­ro­val­nica vsako leto pri­piše nekaj malega dobička. Ta zne­sek se v zadnjih letih zla­goma zni­žuje, kajti kapi­tal­ski trgi v tem obdo­bju niso omo­go­čali viso­kih dono­sov; ven­dar pa imajo zava­ro­val­nice vse­eno veliko mane­vr­skega pro­stora, kako dolo­čijo dobi­ček, ki ga bodo pri­pi­sali v posa­me­znem kole­dar­skem letu. Spodnja tabela prikazuje […]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x