Zdravstvo

Več o zdra­vstveni reformi: DOSJE


Nervirajo zdra­vstveno mini­strico — 27. junij 2017
Novinarji za pra­vico do kaje­nja — 1. april 2017
Kaj v resnici vse­buje vaša ciga­reta — 5. junij 2016
Medijski vpliv tobačne indu­strije — 31. maj 2016
Preskočite čakalno vrsto z AS-om — 17. maj 2016
Kdo ve, kaj je v dobro paci­en­tov — 12. decem­ber 2015
Hitro do zdrav­nika, ven­dar z dopla­či­lom — 3. decem­ber 2015
Zavarovanje home­o­pat­skih zdra­vil AS — 24. sep­tem­ber 2015
Napoved pri­ho­dno­sti v zdra­vstvu? — 7. sep­tem­ber 2015
Ekonomski vidik zdrav­ni­škega pre­mirja — 1. maj 2015
Ko je v bol­ni­šnici napo­čila kriza… — 19. januar 2015
Informacije: med vero­do­stoj­no­stjo in var­lji­vo­stjo — 4. januar 2015
Imate raje javno zdra­vstvo ali dosto­pno zdra­vstvo? — 2. novem­ber 2014
Vzporedni svet slo­ven­skega zdra­vstva — 29. avgust 2014
Medikalizacija tudi v pravu — 2. april 2014
Za dobi­ček nare­dijo mar­si­kaj — 22. januar 2013
Tokrat manjka 46-letni Miran — 16. okto­ber 2012
Bi kupili infor­ma­cije o sebi ali svo­jem otroku? — 20. marec 2012
Genetske ana­lize na slo­ven­skem trgu — 16. februar 2012
Bi se radi spo­znali? Genetika postaja dosto­pna. — 15. februar 2012
Žen­ski rak in zava­ro­val­ni­štvo — 5. julij 2011
Obljubil si! — 5. maj 2011
Lekarna Ja-Ja — 21. marec 2011
Cepljenje in vreče denarja — 9. marec 2011
Kaj točno hoče Evropska komi­sija pri zdra­vstvu — 23. januar 2011
Kje vas bo bolelo letos — 9. januar 2011
Kvazi-trg zdra­vstve­nih zava­ro­val­nic — 3. decem­ber 2010
Ob dose­že­nem spo­ra­zumu o zdrav­ni­ških dežur­stvih — 9. sep­tem­ber 2010
Obiskovanje zdrav­ni­kov in bol­ni­ške odso­tno­sti — 27. avgust 2010
Ukinitev pro­sto­volj­nega zdra­vstve­nega zava­ro­va­nja — 23. avgust 2010
Vloga kadil­cev v jav­nih finan­cah — 20. avgust 2010
Kdo pije in kdo plača v zdra­vstvu — 18. avgust 2010
Zdravstveno zava­ro­va­nje za pro­sto­ča­sne dejav­no­sti — 21. april 2010
Zdravstvena gla­va­rina — 12. april 2010
Hip-hop lekarne — 11. april 2010
Naj poste­lja čaka vas, ne vi nje — 5. okto­ber 2009
Dobro ime — 25. sep­tem­ber 2009

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x